Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de administrator al ÎM „Hoterm Servicii”.

Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederelor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/ întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26, e-mail luiza.caraush@gmail.com .

 

Bibliografia concursului:

-          Constituția Republicii Moldova;

-          Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/.2003

-          Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018;

-          Legea privind administrația publică locală nr.436/2006;

-          Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011;

-          Legea privind evaluarea integrităţii instituționale nr.325 din 23.11.2013;

-          Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133/2016;

-          Legea integrității nr.82 din 25.05.2017;

-          Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017;

-          Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr.246 din 23.11.2017;

-          Legea salarizării nr.847 din 14.02.2002;

-          Legea securității și sănătății în muncă nr.186 din 10.07.2008;

-          Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase nr.116 din 16.05.2012;

-          Hotărârea Guvernului cu privire la cuantumul minim garantat al salariatului în sectorul real nr.165 din 09.03.2010.

 

Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:

a)      formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 la Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016);

b)      copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii superioare și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

d)     documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă sau certificat privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019, semnate de conducătorii autorității/instituției sau de șeful subdiviziunii resurse umane, adeverite prin ștampilă,în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referință la documentul (ordinul, dispoziție), care confirmă vechimea în muncă);

e)      certificatului medical sau declarația pe propria răspundere;

f)       cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere;

g)      proiectul de management al instituției (8-10 pagini, tehnoredactate la calculator, cu mărimea de font - 12, interval interliniar - 1,0.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării primei probe a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs. Vor fi examinate doar dosarele complete.

 

Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

a)      deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b)      posedă limba română;

c)      la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;

d)     are capacitate deplină de exerciţiu;

e)      este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de medicul de familie sau de instituţia medicală abilitată;

f)       are studiile superioare absolvite necesare/ inginerești, prevăzute pentru funcția respectivă și a activat în domeniul respectiv cel puțin 3 ani sau în funcție de conducere cel puțin 4 ani;

g)      nu are antecedente penale nestinse, nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Data-limită de depunere a documentelor este 20 octombrie 2021.                       

 

 

       Veaceslav Rusnac,

                                                        Președinte al Raionului Soroca

La data de 12 ianuarie 2021, Curtea Constituțională a declarat neconstituțional textul din articolul 1 din Legea nr. 296 din 23 noiembrie 1994 pentru interpretarea unor prevederi ale Legii nr. 1125 din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice.

Astfel, având în vedere hotărârea Curții Constituționale, se consideră victime ale represiunilor politice și copiii care s-au născut în locurile de represiune sau în drum spre ele, dacă măcar unul din părinți este victimă a represiunilor politice. Așadar, lista persoanelor care pot fi considerate victime ale represiunilor politice a fost extinsă.

Pentru oferirea mai multor detalii, precum și pachetul de documente necesare pentru eliberarea legitimației de victimă a represiunilor politice, persoanelor care cad sub incidența Legii menționate mai sus, rugăm să fim contactați la numărul de telefon 0(230) 23786 sau să vă adresați la Consiliul raional Soroca, strada Ștefan cel Mare,5 biroul 503, etajul 5.

 

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de asistent social comunitar în s.Egoreni.

Atribuţiile asistentului social comunitar:

- asigură implementarea cadrului normativ privind asistenţa socială:

- identifică  şi evaluează situaţia beneficiarilor şi a familiiei lor, deplasându-se în teren;

- formulează problemele cu care se confruntă beneficiarii;

- elaborează şi implementează planuri individualizate de asistenţă cu participarea beneficiarului şi a familiei lui;

- identifică şi evaluează necesităţile grupurilor de beneficiari din comunitate şi propune soluţii de depăşire a problemelor sociale;

- prestează servicii sociale primare;

- propune şi pregăteşte cazul pentru referire spre serviciile sociale specializate;

- evaluează necesităţile comunităţii şi contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare existente;

- mobilizează comunitatea şi stabileşte parteneriate în scopul soluţionării problemelor beneficiarilor;

- realizează rapoarte de activitate, în conformitate cu cerinţele stabilite;

- contribuie la examinarea şi soluţionarea propunerilor, cererilor, petiţiilor şi reclamaţiilor parvenite din partea membrilor comunităţii.

Cerinţe de calificare:

a)      Studiile:

-          studii  universitare în asistenţa socială,

-          studii universitare pedagogice, juridice, ştiinţe sociale;

-           medii speciale în domeniul asistenţei sociale,

b)      Altele:

-          abilitatea de a lucra după un program solicitat;

-          calităţi morale;

-          abilităţi de comunicare,

-          abilități de aplicare a programelor la calculator;

-          cunoaşterea limbilor română şi rusă (vorbire şi scriere).

Avantaje:

-          activitatea în sistemul protecției sociale.

 

Condiţiile:

- cunoaşterea cadrului legal şi normativ ce ţine de domeniul asistenţei sociale.

 

Înscrierea candidaţilor pentru participare la concurs se efectuează prin depunerea următoarelor acte necesare:

1) cererea de înscriere;

2) curiculum vitae;

3) diploma de studii original și copia;

4) certificatul medical - formularul nr.027/e;

5) copia buletinului de identitate,

6) declarația pe propria răspundere  privind absența antecedentelor penale

 

Data limită pentru depunerea actelor –-  01.10.2021, ora 17.00

 

Adresa pentru depunerea pachetului de documente:

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, or. Soroca, str. Independenţei 8.

Telefon de contact: 0230-93-0-25

Persoana de referinţă: A. Gherghelijiu

  

Şef  al Direcţiei Asistenţă Socială

 şi Protecţia Familiei                                                 Nicuța Vladimir