Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 2 și 3 din Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006, prin Dispoziția Președintelui raionului Soroca nr. 113 din 28 octombrie 2022,  Consiliul Raional Soroca se convoacă în ședință extraordinară la data de 31 octombrie 2022, ora 14.00, în sala mică a Palatului de Cultură din municipiul Soroca, str. Independenței,74.

    Astfel, Comisiile de specialitate ale Consiliului Raional Soroca se convoacă în ședință:

31 octombrie 2022, ora 13.00 – Comisia pentru buget, finanțe și administrarea atrimoniului (sala de Protocol a Consiliului raional Soroca).

31 octombrie 2022, ora 13.00 – Comisia pentru întrebări juridice și administrație publică (sala de ședințe a Consiliului raional Soroca).

31 octombrie 2022, ora 13.30 – Comisia pentru economică, a infrastructurii, amenajarea teritoriului și protecția mediului (sala de Protocol a Consiliului raional Soroca).

31 octombrie 2022, ora 13.30 – Comisia pentru dezvoltarea socială, cultură, educație, sport și tineret (sala de ședințe a Consiliului raional Soroca).

Direcţia agricultură şi alimentaţie a Consiliului raional Soroca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de – șef-adjunct  al Direcției, responsabil pe problemele de mediu.

            Scopul general  al funcției - Promovarea politicii de stat în domeniul mediului și dezvoltării sectorului agroindustrial.

1.      Sarcinile de bază ale funcției  - Elaborarea de politici publice raionale în domeniul responsabil. Colaborarea cu Autoritățile publice locale de nivelul I, și identificarea problemele ecologice stringente și propunerea mecanismelor de soluționare a lor.  Monitorizarea respectării normelor juridico-administrative, tehnologice şi ecologice privind procesele de producere;  monitorizarea situaţiei privind utilizarea resurselor naturale agricole şi a sistemelor agrotehnice. Acordarea asistenței consultativă și metodologice tuturor persoanelor (fizice  sau juridice) de consultații, informații, inclusiv pe probleme de mediu.

            Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009, se depun la sediul Direcţiei agricultură și alimentație Soroca (mun.Soroca str.Ștefan cel Mare, 5 bir.310) și e-mail  alionaandriuta@mail.ru.

            Relaţii suplimentare la telefoanele: 0230/ 2-51-13Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

            Persoane de contact: Aliona Andriuţa, şef al Direcţiei agricultură şi alimentaţie Soroca.

            Bibliografia concursului:

-       Constituţia Republicii Moldova;

-       Codul Administativ al Republicii Moldova nr.116/2018;

-       Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006;

-       Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158/2008;

-       Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/5008 cu privire la funcția public și statutul  funcționarului public;

-       Legea  privind trasparanța  în procesul decizionaț nr.239/2008;

-       Legea privind codul de conduit a funcționarului public nr.25/2008;

-       Legea cu privire la petiţionare nr.190/1994;

-       Legea cu privire la actele normative nr.100/2017;

-       Legea finanţelor publice locale

-       Codul funciar nr.828/1991

-       Legislaţia privind domeniul de activitate.

-       Legea privind principiile de subvenționare nr.276/2016

-       Hotărârea Guvernului cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural nr.455/2017

-       Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentuluu privind acordarea suvbențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural nr.476/2019.

-       Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Regulamentului  de acordare subvențiilor în avans pentru dezvoltarea rurală nr.277/2022;

-       Hotărțrea Guvernului cu privire la  aprobarea Programului de îmbunătățiri funciare nr.985/2022;

-       Hotărârea Guvernului  cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea de plăți directe per cap de animal nr.836/2020;

 

 

                        Persoanele interesate pot depune personal Dosarul de participare la cocurs:

-       formularul de participare, specificat în anexa la Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201/2009 ;

-       copia buletinului de identitate

-       copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sa specializate ;

-        copia carnetului de muncă ;

-       certificatul medical sau declarația pe propria răspundere ;

-       cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere ;

-       documente care atestă prestarea voluntariatului, în cazul în care candidatul consideră necesar.

 

                        Condiţiile de participare la concurs :

            Dreptul de a particiuopa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiții :

-       deține cetățenia Republicii Moldova;

-       posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele  stabilite de lege;

-       are capacitate deplină de exercițiu;

-       nu a împlinit vîrsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;

-       este aptă din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sunt stabilite cerințe speciale de sănătate;

-       are studiile necesare (studii universitare – agricultura, economie, mediu; specialități în domeniul agrar);

-       în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1)  lit.(a) și (b) din Legea nr.158/2008,  sau nu i-a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare ;

-       nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

-       nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate;

-       nivel înalt de responsabilitate; flexibilitate în comunicare și de lucru în echipă;

-       3 ani experiență profesională în domeniu;

-       cunoaşterea avansată a programelor Microsoft (Word, Excel, Power Point).

 

Data-limită de depunere  a dosarelor este 10 noiembrie2020

ANUNȚ

 

Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de șef al IMSP Centrul de Sănătate Nimereuca „Veaceslav Gonța”.

Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederelor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/ întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26, e-mail luiza.caraush@gmail.com .

Bibliografia concursului:

-          Legea privind administrația publică locală nr.436/2006

-          Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133/2016

-          Legea ocrotirii sănătății nr.411 din 28.03.1995

-          Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală nr.837/2016

-          Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154/.2003

-          Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Nimereuca (Deciziei CR Soroca nr.20/04 din 26.10.2017).

   Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:

-          formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 la Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016)

-          copia buletinului de identitate

-          copiile diplomelor de studii superioare și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

-          copia carnetului de muncă

-          certificatului medical sau declarația pe propria răspundere

-          cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere

-          certificatul de medic de familie

-          proiectul de management al instituției (8-10 pagini, tehnoredactate la calculator, cu mărimea de font - 12, interval interliniar - 1,0.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării primei probe a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs. Vor fi examinate doar dosarele complete.

 

Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

a)      deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b)      posedă limba română;

c)      la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a atins vârsta de pensionare, conform legii;

d)     are capacitate deplină de exerciţiu;

e)      este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de medicul de familie sau de instituţia medicală abilitată;

f)       are studiile superioare absolvite necesare/de licență medicale, studii de masterat în managementul sănătății publice, prevăzute pentru funcția respectivă și a activat în domeniul respectiv cel puțin 3 ani;

g)      nu are antecedente penale nestinse, nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Data-limită de depunere a documentelor este 04 noiembrie 2022.