Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

1 din 02.02.2020

 

2 din 24.02.2020

 

3 din 08.02.2020

 

4 din 09.03.2020

 

5 din 10.03.2020

 

6 din 10.03.2020

 

7 din 13.03.2020

 

8 din 15.03.2020

 

9 din 15.03.2020

 

10 din 15.05.2020

 

11 din 15.05.2020

 

12 din 25.05.2020

 

13 din 29.05.2020

 

14 din 03.06.2020

 

15 din 16.06.2020

 

16 din 18.06.2020

 

17 din 23.06.2020

 

18 din 24.06.2020

 

19 din 27.06.2020

 

20 din 10.07.2020

 

21 din 24.07.2020

 

22 din 31.07.2020

 

23 din 07.08.2020

 

24 din 12.08.2020

 

25 din 16.08.2020

 

26 din 21.08.2020

 

27 din 26.08.2020

 

28 din 28.08.2020

 

29 din 07.09.2020

 

30 din 11.09.2020

 

31 din 24.09.2020

 

32 din 24.09.2020

 

33 din 28.09.2020

 

34 din 13.10.2020

 

35 din 27.11.2020

 

36 din 04.12.2020

 

37 din 11.12.2020

 

38 din 16.12.2020

 

39 din 21.12.2020

 

40 din 06.01.2021

 

41 din 13.01.2021

 

42 din 13.01.2021

43 din 05.02.2021

 

44 din 09.02.2021

 

45 din 15.02.2021

 

46 din 20.02.2021

 

47 din 26.02.2021

 

48 din 04.03.2021

 

49 din 05.03.2021

 

50 din 12.03.2021

 

51 din 19.03.2021


52 din 22.03.2021

LPM25/2008
ID intern unic:  327607
                                                                                                                                                           Versiunea originala
        Fişa actului juridic
    Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 25 
din  22.02.2008
privind Codul de conduită a funcţionarului public

Publicat : 11.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 74-75     art Nr : 243     Data intrarii in vigoare : 01.01.2009

    MODIFICAT
    LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66
    LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16
    LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16
    LP77 din 12.04.12, MO103/29.05.12 art.347
    LP230 din 25.11.11, MO38-41/24.02.12 art.113; în vigoare 24.05.12
    LP277 din 27.12.11, MO25-28/03.02.12 art.85; în vigoare 01.02.12
    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

    Articolul 1. Obiectul, scopul şi  domeniul de aplicare 
    (1)  Codul de conduită a funcţionarului public (denumit în continuare Cod)  reglementează conduita funcţionarului public în exercitarea funcţiei publice. 
    (2) Codul are  drept scop stabilirea unor norme de conduită în serviciul public şi informarea cetăţenilor cu privire la conduita pe care trebuie să o adopte funcţionarul public în vederea oferirii unor servicii publice de calitate; asigurarea unei administrări mai bune întru realizarea interesului public; contribuirea la prevenirea şi eliminarea corupţiei din administraţia publică şi crearea unui climat de încredere între cetăţeni şi autorităţile publice.
    (3) Normele de conduită prevăzute de Cod sînt obligatorii pentru toţi funcţionarii publici.
    (4) Încălcarea codului constituie, după caz, abatere disciplinară, contravenţie sau infracţiune, căreia i se aplică, respectiv, prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public, ale Codului contravenţional sau ale Codului penal.

    [Art.1 al.(4) introdus prin LP77 din 12.04.12, MO103/29.05.12 art.347]
    [Art.1 al.(4) abrogat prin LP230 din 25.11.11, MO38-41/24.02.12 art.113; în vigoare 24.05.12]

Capitolul II
PRINCIPIILE DE CONDUITĂ A FUNCŢIONARULUI 
PUBLIC

    Articolul 2. Principiile de conduită a funcţionarului public
    În exercitarea funcţiei publice, funcţionarul public se călăuzeşte de următoarele principii: 
    a) legalitate;
    b) imparţialitate;
    c)  independenţă; 
    d) profesionalism;

    Articolul 3. Legalitatea
    (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, funcţionarul public este obligat să respecte Constituţia Republicii Moldova, legislaţia în vigoare şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Funcţionarul public care consideră că i se cere sau că este forţat să acţioneze ilegal sau în contradicţie cu normele de conduită va comunica acest fapt conducătorilor săi.

    Articolul 4. Imparţialitatea
    (1) Funcţionarul public este obligat să ia decizii şi să întreprindă acţiuni în mod imparţial, nediscriminatoriu şi echitabil, fără a acorda prioritate unor persoane sau grupuri în funcţie de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială. 
    (2) Funcţionarul public trebuie să aibă un comportament bazat pe respect, exigenţă, corectitudine şi amabilitate în relaţiile sale cu publicul, precum şi în relaţiile cu conducătorii, colegii şi subordonaţii.
    (3) Funcţionarul public nu trebuie să determine persoanele fizice sau juridice, inclusiv alţi funcţionari publici, să adopte comportamente ilegale, folosindu-se de poziţia sa oficială.

    Articolul 5. Independenţa
    (1)  Apartenenţa politică a funcţionarului public nu trebuie să influenţeze comportamentul şi deciziile acestuia, precum şi politicile, deciziile şi acţiunile autorităţilor publice.
    (2) În exercitarea funcţiei publice, funcţionarului public îi este interzis: 
    a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice şi a altor organizaţii social-politice;
    b) să folosească resursele administrative pentru susţinerea concurenţilor electorali;
    c) să afişeze, în incinta autorităţilor publice, însemne sau obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora;
    d) să facă propagandă în favoarea oricărui partid; 
    e) să creeze sau să contribuie la crearea  unor subdiviziuni ale partidelor politice în cadrul autorităţilor publice. 

    Articolul 6. Profesionalismul
    (1) Funcţionarul public are obligaţia să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, promptitudine şi corectitudine. 
    (2) Funcţionarul public este responsabil pentru îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu faţă de conducătorul său nemijlocit, faţă de conducătorul ierarhic superior şi faţă de autoritatea publică.

    Articolul 7. Loialitatea
    (1) Funcţionarul public este obligat să servească cu  bună-credinţă autoritatea publică în care activează, precum şi interesele legitime ale cetăţenilor.
    (2) Funcţionarul public are obligaţia să se abţină de la orice act sau faptă care poate prejudicia imaginea, prestigiul sau interesele legale ale autorităţii publice.

Capitolul III
NORMELE DE CONDUITĂ A FUNCŢIONARULUI PUBLIC

    Articolul 8. Accesul la informaţie 
    (1) Funcţionarul public, potrivit atribuţiilor ce îi revin şi conform legislaţiei privind accesul la informaţie, este obligat:
    a) să asigure  informarea  activă, corectă şi la timp a  cetăţenilor asupra  chestiunilor de interes public;
    b) să asigure accesul liber la informaţie;
    c) să respecte termenele prevăzute de lege privind furnizarea informaţiei.
   (2) Funcţionarul public este obligat să respecte limitările accesului la informaţie, în condiţiile legii, în scopul protejării informaţiei confidenţiale, a vieţii private a persoanelor şi a securităţii naţionale, precum şi să asigure  protecţia informaţiilor deţinute faţă de accesul, modificarea sau distrugerea  lor nesancţionate.
    (3) Comunicarea cu mijloacele de informare în masă în numele autorităţii publice este realizată  numai de către funcţionarul public abilitat cu acest drept.

    Articolul 9. Utilizarea resurselor publice
    (1) Funcţionarul public este obligat să asigure protecţia proprietăţii publice şi să evite  orice prejudiciere a  acesteia. 
    (2) Funcţionarul public este obligat să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinînd autorităţii publice, numai în scopul desfăşurării activităţilor aferente funcţiei publice deţinute. 
    (3) Funcţionarul public trebuie să asigure, potrivit atribuţiilor ce îi revin, folosirea eficientă şi conform destinaţiei a banilor publici.
    (4) Funcţionarului public îi este interzis să utilizeze bunurile autorităţii publice pentru a desfăşura activităţi publicistice, didactice, de cercetare sau alte activităţi neinterzise de lege în interes personal.

    Articolul 10. Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale
    (1) Funcţionarul public care reprezintă autoritatea publică în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţămînt, conferinţe, seminare şi alte activităţi este obligat să aibă  o conduită care să nu prejudicieze imaginea  ţării şi a autorităţii publice pe care le reprezintă.
    (2) Funcţionarul public aflat în deplasare de serviciu este obligat să aibă un comportament corespunzător regulilor de protocol şi să respecte legile ţării gazdă.
    (3) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, funcţionarului public îi este interzis să exprime opinii personale privind aspectele naţionale sau disputele internaţionale.

    Articolul 11. Cadourile
    (1) Funcționarului public îi este interzis să solicite sau să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, destinate lui personal sau familiei lui, dacă oferirea sau acordarea lor este legată, în mod direct sau indirect, de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
    (2) Dacă funcționarului public i se propune un cadou, serviciu, favor, invitaţie sau orice alt avantaj necuvenit, prevăzut la alin. (1), el trebuie să anunțe imediat conducătorul său ierarhic superior despre acest fapt și să ia măsurile necesare pentru a-şi asigura protecția, printre care:
    a) să refuze cadoul, serviciul, favorul, invitaţia sau orice alt avantaj necuvenit; 
    b) să raporteze imediat această tentativă autorităţilor competente; 
    c) să îşi desfăşoare activitatea corespunzător, în special cea pentru care i s-a oferit cadoul, serviciul, favorul, invitaţia sau orice alt avantaj necuvenit.
    (3) Interdicţia specificată la alin. (1) nu se aplică în privinţa cadourilor primite cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi a căror valoare nu depăşeşte limitele stabilite de Guvern. Modul de declarare, evaluare, evidenţă, păstrare, utilizare şi răscumpărare a acestor cadouri este reglementat de Guvern.
    (4) Cadourile a căror valoare depăşeşte limitele stabilite se transmit în gestiunea organizaţiei publice sau instituției publice subordonate respective şi se înscriu într-un registru special, ţinut de fiecare organizaţie publică sau instituție publică subordonată. Informația din registrul special menționat este publică. 
    (5) În cazul în care funcționarul public achită diferența de valoare a bunului primit în calitate de cadou în condițiile alin. (3), el poate păstra bunul respectiv, efectuîndu-se menţiunea corespunzătoare în registrul special, contra semnătură.

    [Art.11 în redacţia LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    [Art.11 în redacţia LP230 din 25.11.11, MO38-41/24.02.12 art.113; în vigoare 24.05.12]

    Articolul 111. Influenţe necorespunzătoare
    În exercitarea atribuţiilor de serviciu, funcţionarul public este obligat:
    a) să nu admită influenţe necorespunzătoare, în sensul Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale; 
    b) să desfăşoare în mod legal activitatea pentru care a intervenit influenţa necorespunzătoare;
    c) să facă neîntîrziat un denunţ în formă scrisă despre exercitarea influenţei necorespunzătoare conducătorului autorităţii publice sau, după caz, instituţiei care evaluează integritatea instituțională, potrivit Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale, în condiţiile stabilite de Guvern.

    [Art.111 introdus prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]

    Articolul 12. Conflictul de interese
    (1) Funcţionarul public este obligat:
    a) să evite orice conflict de interese;
    b) să informeze şeful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese real în care se află;
    c) să nu emită acte administrative, să nu încheie acte juridice, să nu ia sau să nu participe la luarea unor decizii în exercitarea funcției publice pînă la soluționarea conflictului de interese real.

    [Art.12 al.(1) în redacţia LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]

    (2) Orice conflict de interese declarat de către un candidat la funcţia publică trebuie să fie aplanat pînă la numirea sa în funcţie.
    (3) Procedura privind declararea şi soluţionarea conflictelor de interese este reglementată de Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale.

    [Art.12 al.(3) modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]

    Articolul 121. Măsurile de protecţie
    (1) Funcţionarul public care informează cu bună-credinţă despre comiterea actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, a faptelor de comportament corupţional beneficiază de următoarele măsuri de protecţie, aplicate separat sau cumulativ, după cum urmează:

    [Art.121 al.(1) modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]

    a) prezumţia de bună-credinţă pînă la proba contrarie;
    b) confidenţialitatea datelor cu caracter personal;
    c) transferul în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    (2) Pentru informarea cu bună-credinţă menţionată la alin. (1), funcţionarul public nu poate fi sancţionat disciplinar.
    (3) Pentru neaplicarea măsurii de protecţie prevăzute la lit. c) alin. (1), precum şi pentru nerespectarea prevederii alin. (2), sînt responsabili conducătorul ierarhic superior, subdiviziunea specializată, conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice şi conducătorul autorităţii abilitate cu controlul veridicităţii informaţiilor din declaraţiile de interese personale.

    [Art.121 introdus prin LP277 din 27.12.11, MO25-28/03.02.12 art.85; în vigoare 01.02.12]

    Articolul 13.Obligaţiile funcţionarului public cu funcţie
                        de conducere
    (1) Funcţionarul public cu funcţie de conducere are obligaţia să promoveze normele de conduită şi să asigure respectarea acestora de către funcţionarii publici din subordine. 
    (2) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, funcţionarul public are obligaţia:
    a) să asigure egalitatea de şanse şi tratament în ceea ce priveşte cariera funcţionarilor publici din subordine; 
    b) să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, în cazul în care propune sau aprobă promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordă stimulente materiale sau morale, excluzînd orice formă de favoritism sau discriminare;
    b1) să respecte prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;

    [Art.13 al.(2), lit.b1) modificată prin LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66]
    [Art.13 al.(2), lit.b1) introdusă prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]

    c) să evite criteriile discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu normele de conduită prevăzute de Cod în accesul sau promovarea în funcţia publică;
    d) să întreprindă acţiunile necesare pentru prevenirea corupţiei în rîndul funcţionarilor publici din subordine, precum şi să poarte răspundere pentru eşecurile survenite ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare a acţiunilor în cauză.
    e) să asigure aplicarea măsurilor de protecţie stabilite de lege pentru funcţionarul public care informează cu bună-credinţă despre comiterea actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, a faptelor de comportament corupţional, despre nerespectarea regulilor privind declararea veniturilor şi a proprietăţii şi despre încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese.

    [Art.13 al.(2) lit.e) introdusă prin LP277 din 27.12.11, MO25-28/03.02.12 art.85; în vigoare 01.02.12]

Capitolul III1
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA 
PREVEDERILOR PREZENTEI LEGI

    Articolul 131. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor 
                           prezentei legi 
    (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi, cu excepţia art. 11 alin. (1) şi a art. 12, constituie abatere disciplinară căreia i se aplică prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    (2) Încălcarea prevederilor art. 11 alin. (1) din prezenta lege se sancţionează în conformitate cu prevederile Codului contravenţional sau ale Codului penal.
    (3) Încălcarea prevederilor art. 12 din prezenta lege se sancţionează conform prevederilor Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale.

    [Art.131 al.(3) în redacția LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    [Capitolul III1 introdus prin LP230 din 25.11.11, MO38-41/24.02.12 art.113; în vigoare 24.05.12]

Capitolul IV
DISPOZIŢII  FINALE
    Articolul 14 
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2009.
    (2) Guvernul:
    a)  în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
    - va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile prezentei legi;
    - va asigura revizuirea şi aducerea actelor normative departamentale în conformitate cu prezenta lege;
    b) va întreprinde alte măsuri de punere în aplicare a prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Marian LUPU
    Nr.25-XVI. Chişinău, 22 februarie 2008.