Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Consiliul Raional Soroca, prin Dispoziţia Preşedintelui raionului Soroca nr. 103 din 11 septembrie 2023 se convoacă în şedinţă ordinară în data de 27 septembrie 2023, ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului raional Soroca.
Proiectele deciziilor şi dosarele de justificare le puteţi consulta pe pagina oficială: www.soroca.org.md la opţiunea “Procesul decizional - proiecte întrate în C.R. (lista proiectelor de decizie care urmează a fi examinate la ședința ordinară a Consiliului raional Soroca din 27 septembrie 2023)”.

Comisia pentru întrebări juridice și administrație publică

(sala de Protocol a Consiliului raional Soroca, 25 septembrie 2023, ora 13.30).

Comisia pentru buget, finanțe și administrarea patrimoniului 

(sala de Protocol a Consiliului raional Soroca, 25 septembrie 2023, ora 15.30)

 Comisia pentru dezvoltarea economică, a infrastructurii, amenajarea teritoriului și protecția mediului

 (sala de Protocol a Consiliului raionalSoroca, 26 septembrie 2023, ora 13.30).

 Comisia pentru dezvoltarea socială, cultură, educație, sport și tineret 

(sala de Protocol a Consiliului raional Soroca, 26 septembrie 2023, ora 15.30).

Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de șef al IMSP Centrul de Sănătate Vădeni.

Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederelor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/ întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26, e-mail luiza.caraush@gmail.com .

Bibliografia concursului:

-          Legea privind administrația publică locală nr.436/2006

-          Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133/2016

-          Legea ocrotirii sănătății nr.411 din 28.03.1995

-          Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală nr.837/2016

-          Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154/.2003

-          Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Vădeni (Deciziei CR Soroca nr.20/04 din 26.10.2017).

   Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:

-          formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 la Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016)

-          copia buletinului de identitate

-          copiile diplomelor de studii superioare și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

-          documente  ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarire 2019 sau alte documente confirmative);

-          certificatului medical sau declarația pe propria răspundere

-          cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere

-          certificatul de medic de familie

-          proiectul de management al instituției (8-10 pagini, tehnoredactate la calculator, cu mărimea de font - 12, interval interliniar - 1,0).

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării primei probe a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs. Vor fi examinate doar dosarele complete.

2. Certificatul medical, cazierul judiciar și documentele ce atestă experiența profesională sau, după caz, prestarea voluntariatului pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. 

 

Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

a)      deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b)      posedă limba română;

c)      la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;

d)     are capacitate deplină de exerciţiu;

e)      este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de medicul de familie sau de instituţia medicală abilitată;

f)       are studiile medicale superioare absolvite necesare prevăzute pentru funcția respectivă (de licență/ de masterat), posesor al certificatului de medic de familie, cu pregătire în domeniul  sănătății publice și managementului sanitar și/sau cu capacități manageriale, a activat în domeniul respectiv cel puțin 3 ani;

g)      nu are antecedente penale nestinse, nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Data-limită de depunere a documentelor este 2 octombrie 2023.  

Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de director al Instituției Publice „Centrul Raional pentru Tineret din Soroca”.

 

Scopul general  al funcției: Gestionarea activității curente și economico-financiară a Instituției Publice „Centrul Raional pentru Tineret din Soroca”, facilitarea dezvoltării personale și sociale a tinerilor, realizării potențialului, obținerii cunoștințelor, abilităților și aptitudinilor necesare pentru integrarea lor reușită în societate, în corespundere cu Statutului Instituției Publice „Centrul Raional pentru Tineret din Soroca”, aprobat prin Decizia Consiliului Raional Soroca nr.7/10 din 30.09.2022.

 

Sarcinile de bază ale funcției : 

1.    Administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfășurarea, monitorizarea și evaluarea impliementării a procedurilor de personal.

2.    Acordarea asistenței informaționale și metodologice în domeniul resurselor umane.

3.    Asigură conducerea generală a Centrului și executarea actelor legislative și normative în vigoare, a deciziilor  Fondatorului și deciziile Consiliului administrativ.

4.    Crează condiții necesare pentru organizarea activității și dezvoltarea serviciilor pentru tineret.

 

Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederilor Regulamentului de organizare a concursului pentruocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de Consiliul raional Soroca (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-2-20-26 și e-mail:  luiza.caraush@gmail.com.

 

Bibliografia concursului:

-          Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154/.2003

-          Codul Educației al Republicii Moldova nr.152/2014

-          Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006

-          Legea  privind transparanța  în procesul decizional nr.239/2008

-          Legea voluntariatului nr.121/2010

-          Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133/2016

-          Legea cu privire la tineret nr.215/2016

-          Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270/2018

-          Hotărârea Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și Legii nr.270/2018  privind sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar.

 

Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:

-          formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 la Regulamentul de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/ întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016);

-          copia buletinului de identitate;

-          copiile diplomelor de studii superioare, foii matricole şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și /sau de specializare;

-          documente  ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarire 2019 sau alte documente confirmative);

-          certificatului medical;

-          cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere;

-          proiectul de management al instituției (8-10pagini,tehnoredactatela calculator, cu mărimea de font-12, interval interliniar-1,0).

 

Notă: 1.Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării primei probe a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs. Vor fi examinate doar dosarele complete.

2. Certificatul medical, cazierul judiciar și documentele ce atestă experiența profesională sau, după caz, prestarea voluntariatului pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. 

 

Condiţiile de participare la concurs:

-          deține cetățănia Republicii Moldova;

-          posedă limba română;

-          are studii superioare absolvite necersare prevăzute pentru funcția respectivă (pedagogie, psihologie, psihopedagogie sau administrație publică) și a activat în domeniul respectiv cel puțin 3 ani;

-          are capacitate deplină de exercițiu;

-          la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;

-          abilităţi de utilizare a computerului;

-          este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;

-          cunoștințe în elaborarea actelor normative;

-          nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare și de lucru în echipă, calităţi manageriale şi morale;

-          nu are antecedente penale nestinse, nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Data-limită de depunere a dosarelor este  5 septembrie 2023.