Căutare în site

ANUNȚ

 

Președintele Raionului Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei publice vacante de specialist al Secției Economie din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca.

Scopul general al funcției: Colaborarea cu conducerea administraţiei publice locale în procesul promovării reformelor social – economice;

           Sarcinile de bază ale funcției: Participarea la  elaborarea strategiilor, programelor, direcţiilor prioritate şi de perspectivă ale dezvoltării social-economice a raionului.

      Înaintarea propunerilor Ministerului Economiei și a Infrastructurii  vizavi de modificarea legislaţiei în vigoare, conform propunerilor parvenite de la patronii întreprinderilor cu diverse forme de activitate.

      Asigurarea dialogului între autorităţile locale şi reprezentanţii mediului de afaceri, prestatorii de servicii şi granturi, potenţialii investitori.

           Monitorizarea executării la nivel de raion a prevederilor Legii nr.105 din 13.03.2003 ,, Cu privire la protecţia consumatorilor” şi a Legii nr.231 din 23.09.2010 ,, Cu privire la comerţul interior”

Monitorizarea la nivel de raion privind implementarea Programelor de Stat de susţinere şi dezvoltare a antreprenoriatului.

Dosarele de participare  la concurs întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26 sau e-mail: luiza.caraush@gmail.com.

Bibliografia concursului:

-                 Codul Muncii al  Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003

-  Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr.25 din 22.02.2008

-                 Legea privind administraţia publică locală  nr.436 din 28.12.2006

-                 Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008

-                 Legea privind actele normative  nr.100 din 22.12.2017

-                 Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016

-  Legea privind evaluarea integrității instituționale nr.325 din 23.12.2013

-  Legea integrității nr.82 din 25.05.2017

-                 Legea cu privire la comerțul interior nr.231 din 23.09.2010

-                 Legea cu privire la ajutorul de stat  nr.139 din 15.06.2012

-                 Legea cu privire la întreprinderile mici și mijlocii  nr.179 din 21.07.2016

-                 Legea cu privire la protecția consumatorilor nr.150 din 13.03.2003

-  Hotărârea Guvernului  privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.201 din 11.03.2009

Dosarul de participare la concurs se depune personal și va conține:

-  formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului nr.201 din 11.03.2009);

-            copia buletinului de identitate;

-  copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau de specializare;

-            certificatului medical sau declarația pe propria răspundere;

-            cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere;

-            documente  care atestă prestarea voluntariatului-în cazul în care candidatul consideră necesar.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

          Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
c) are capacitate deplină de exerciţiu; 
d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
 f) are studii superioare în domeniul economiei;
 g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

 i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;

m)  abilități de utilizare a computerului.

 

Data-limită de depunere a dosarelor este  9 septembrie 2020.

 

Comisiile de specialitate ale Consiliului raional se convoacă în ședință:

 

17 august 2020, ora 10.00, etaj 1, sala de protocol

Comisia pentru dezvoltarea socială, culturală, sport şi tineret.

Ordinea de zi:

01-2D 4/9

Cu privire la numirea dnei Purici Natalia în funcție de șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Bădiceni

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, șef interimar al Serviciului Resurse Umane

01-2D 4/10

Cu privire la asigurarea interimatului a funcției de director al Instituției Publice centrul Multifuncțional de Servicii Sociale ”O șansă”

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Carauș Luiza, șef interimar al Serviciului Resurse Umane

01-2D 4/11

Cu privire la aprobarea Statutului Instituției Publice Tabăra de odihnă pentru copii ”La Dumbravă” în redacție nouă și a Consiliului de Administrație

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Nitrean Iurie, Director al Instituției Publice Tabăra de odihnă pentru copii ”La Dumbravă”

01-2D 4/12

Cu privire la aprobarea Statutului Instituției Publice ”Casa comunitară” Voloave în redacție nouă și a Consiliului de Administrație

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Ardovan Evghenia, Director al Instituției Publice ”Casa comunitară” Voloave

01-2D 4/14

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Crețu Iurie, șef al Direcției Finanțe

01-2D 4/16

Cu privire la coordonarea în redacție nouă a Devizului de venituri și cheltuieli al IMSP Spitalul Raional Soroca ”A. Prisacari” pentru anul 2020

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Ungurean Maria, șef al Serviciului Economic, IMSP SR Soroca ”A. Prisacari”

01-2D 4/17

Cu privire la coordonarea acordurilor adiționale la contractele CNAM al IMSP Spitalul Raional Soroca ”A. Prisacari” pentru anul 2020

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor:    Ungurean Maria, șef al Serviciului Economic, IMSP SR Soroca ”A. Prisacari”

01-2D 4/18

Cu privire la coordonarea modificărilor la  devizul de venituri și cheltuieli din fondurile cu CNAM și din serviciile contra plată a IMSP Spitalul Raional Soroca ”A. Prisacari” pentru anul 2020

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor:   Ungurean Maria, șef al Serviciului Economic, IMSP SR Soroca ”A. Prisacari”

01-2D 4/19

 

Cu privire la coordonarea în redacție nouă a Devizului de venituri și cheltuieli al  ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Costin Iurii, Administrator,  ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”

01-2D 4/20

Cu privire la coordonarea în redacție nouă a Devizului de venituri și cheltuieli al IMSP de asistență medicală primară pentru anul 2020

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Ciobanu Ludmila, șef al IMSP CS Soroca

01-2D 4/21

Cu privire la coordonarea acordurilor adiționale la contractele CNAM al  al IMSP de asistență medicală primară pentru anul 2020

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor:  Ciobanu Ludmila, șef al IMSP CS Soroca

01-2D 4/22

Cu privire la coordonarea modificărilor la  devizul de venituri și cheltuieli ale  IMSP de asistență medicală primară

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor:  Ceban Ludmila, șef al IMSP CS Soroca

01-2D 4/25

Cu privire la acceptarea primirii bunurilor cu titlul gratuit

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Mușenco Angela, șef al Direcției Învățământ

 

 

17 august 2020, ora 13.00, etaj 1, sala de protocol

Comisia pentru întrebări juridice şi administraţie publică

Ordinea de zi:

01-2D 4/6

Cu privire la modificarea unor decizii

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Belous Clavdia, șef al Secției Administrație Publică

01-2D 4/7

Cu privire la înaintarea candidaților pentru constituirea Consiliului electoral de circumscripție de nivelul doi în scopul desfășurării alegerilor prezidențiale din 2020

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Belous Clavdia, șef al Secției Administrație Publică

01-2D 4/8

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare al Consiliului raional Soroca

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Belous Clavdia, șef al Secției Administrație Publică

01-2D 4/9

Cu privire la numirea dnei Purici Natalia în funcție de șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Bădiceni

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Carauș Luiza, șef interimar al Serviciului Resurse Umane

01-2D 4/10

Cu privire la asigurarea interimatului a funcției de director al Instituției Publice centrul Multifuncțional de Servicii Sociale ”O șansă”

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Carauș Luiza, șef interimar al Serviciului Resurse Umane

01-2D 4/11

Cu privire la aprobarea Statutului Instituției Publice Tabăra de odihnă pentru copii ”La Dumbravă” în redacție nouă și a Consiliului de Administrație

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Nitrean Iurie, Director al Instituției Publice Tabăra de odihnă pentru copii ”La Dumbravă”

01-2D 4/12

Cu privire la aprobarea Statutului Instituției Publice ”Casa comunitară” Voloave în redacție nouă și a Consiliului de Administrație

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Ardovan Evghenia, Director al Instituției Publice ”Casa comunitară” Voloave

01-2D 4/13

Cu privire la solicitarea transmiterii în administrarea publică a Consiliului raional Soroca a unui sector de teren

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Coșeru Ruslan, șef al Serviciului Relații Funciare și Cadastru

01-2D 4/16

Cu privire la coordonarea în redacție nouă a Devizului de venituri și cheltuieli al IMSP Spitalul Raional Soroca ”A. Prisacari” pentru anul 2020

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Ungurean Maria, șef al Serviciului Economic, IMSP SR Soroca ”A. Prisacari”

01-2D 4/17

Cu privire la coordonarea acordurilor adiționale la contractele CNAM al IMSP Spitalul Raional Soroca ”A. Prisacari” pentru anul 2020

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor:    Ungurean Maria, șef al Serviciului Economic, IMSP SR Soroca ”A. Prisacari”

01-2D 4/18

Cu privire la coordonarea modificărilor la  devizul de venituri și cheltuieli din fondurile cu CNAM și din serviciile contra plată a IMSP Spitalul Raional Soroca ”A. Prisacari” pentru anul 2020

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor:   Ungurean Maria, șef al Serviciului Economic, IMSP SR Soroca ”A. Prisacari”

01-2D 4/19

Cu privire la coordonarea în redacție nouă a Devizului de venituri și cheltuieli al  ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Costin Iurii, Administrator,  ÎM ”Centrul Stomatologic Raional Soroca”

01-2D 4/20

Cu privire la coordonarea în redacție nouă a Devizului de venituri și cheltuieli al IMSP de asistență medicală primară pentru anul 2020

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Ciobanu Ludmila, șef al IMSP CS Soroca

01-2D 4/21

Cu privire la coordonarea acordurilor adiționale la contractele CNAM al  al IMSP de asistență medicală primară pentru anul 2020

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor:  Ciobanu Ludmila, șef al IMSP CS Soroca

01-2D 4/22

Cu privire la coordonarea modificărilor la  devizul de venituri și cheltuieli ale  IMSP de asistență medicală primară

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca
Raportor:  Ceban Ludmila, șef al IMSP CS Soroca

01-2D 4/25

Cu privire la acceptarea primirii bunurilor cu titlul gratuit

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Mușenco Angela, șef al Direcției Învățământ

01-2D 4/26

Cu privire la conferirea Titlului ”Cetățean de Onoare al Raionului Soroca” Doamnei Rezuș Eugenia

Inițiator:   Derejovscaia Maria, Consilier raional, Președintele Fracțiunii Partidul Politic PSRM   

Raportor: Derejovscaia Maria, Consilier raional, Președintele Fracțiunii Partidul Politic PSRM  

01-2D 4/27

Cu privire la conferirea Titlului ”Cetățean de Onoare al Raionului Soroca” Domnului Bordian Valeriu

Inițiator:  Muntean Ghenadie, Consilier raional   

Raportor: Muntean Ghenadie, Consilier raional  

 

17 august 2020, ora 15.00, etaj 1, sala de protocol

Comisia pentru dezvoltarea economică şi a infrastructurii, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului

Ordinea de zi:

01-2D 4/6

Cu privire la modificarea unor decizii

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Belous Clavdia, șef al Secției Administrație Publică

01-2D 4/13

Cu privire la solicitarea transmiterii în administrarea publică a Consiliului raional Soroca a unui sector de teren

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Coșeru Ruslan, șef al Serviciului Relații Funciare și Cadastru

01-2D 4/15

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Soroca nr.1/12 din 06.02.2020 ”Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Soroca pentru anul 2020”

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Mîțu Elena, șef al SecțeiConstrucții, Gospodărie Comunală și Drumuri


01-2D 4/
26

Cu privire la conferirea Titlului ”Cetățean de Onoare al Raionului Soroca” Doamnei Rezuș Eugenia

Inițiator:   Derejovscaia Maria, Consilier raional, Președintele Fracțiunii Partidul Politic PSRM   

Raportor: Derejovscaia Maria, Consilier raional, Președintele Fracțiunii Partidul Politic PSRM  


01-2D 4/
27

Cu privire la conferirea Titlului ”Cetățean de Onoare al Raionului Soroca” Domnului Bordian Valeriu

Inițiator:  Muntean Ghenadie, Consilier raional   

Raportor: Muntean Ghenadie, Consilier raional 

 

18 august 2020, ora 10.00, etaj 1, sala de protocol

Comisia pentru buget, finanţe şi administrarea patrimoniului

Ordinea de zi:

01-2D 4/1

Cu privire la transmiterea unor bunuri SA ”RED-NORD”

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

01-2D 4/2

Cu privire la scutirea de achitarea plății de locațiune

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

01-2D 4/3

Cu privire la expunerea la licitație a unor bunuri imobile

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

01-2D 4/4

Cu privire la transmiterea unor bunuri

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

01-2D 4/5

Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Leahu Angela, șef al Secției Economie

01-2D 4/14

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Crețu Iurie, șef al Direcției Finanțe

01-2D 4/23

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2020

Inițiator: Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor: Crețu Iurie, șef al Direcției Finanțe

01-2D 4/24

Cu privire la Raportul semianual privind executarea bugetului raional pe anul 2020

Inițiator:  Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca

Raportor:  Crețu Iurie, șef al Direcției Finanțe

 

 

 

 


A N U N Ț

       Președintele Raionului Soroca anunţă concurs
pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al Serviciului Relații Funciare și Cadastru în cadrul  Aparatului Președintelui Raionului Soroca.

Scopul funcției: Promovarea politicii în domeniul relațiilor funciare și cadastru,dezvoltării social-economice în teritoriu.Realizarea concepției unice de dezvoltare a relațiilor funciare pe întreg teritoriu,indiferent de forma organizațională-juridică,tipul de proprietate asupra pământului.

          Sarcinile de bază ale funcției:

- implementarea procesului de reglementare a regimului proprietății funciare;

- implementarea procedurilor de ținere a cadastrului funciar;

- implementarea procedurilor de ținere a monitoringului funciar;

          Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-2-20-26.

Bibliografia concursului:

-          Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006

-          Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008

-          Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017

-          Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016

-           Codul  Funciar nr.828 din 25.12.1991

-          Legea privind modernizarea Codului Civil și modificarea unor acte legislative nr.133 din 15.11.2018

-          Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului* nr.1308 din 25.07.1997

-          Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar nr.1247 din 22.12.1992

-          Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998

-          Legea privind delimitarea proprietăților publice nr.29 din 05.04.2018

-          Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr.121 din 04.05.2007;

-          Legea cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale nr.523 din 16.07.1999

-          Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr.488 din 08.07.1999

-          Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354 din 28.10.2004

-          Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conținutul documentației cadastrului funciar general nr.24 din 11.01.1995

-          Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere nr.136 din 10.02.2009

-          Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri nr.1170 din 25.10.2016.

Dosarul de participare la concurs se depune personal și va conține:

-          formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009)

-          copia buletinului de identitate

-          copiile diplomelor de studii, foii matricole şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională

-          certificatul medical sau declarația pe propria răspundere

-          cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere

Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

-          deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

-          posedă limba română  şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 

-         are capacitate deplină de exerciţiu; 
 -     nu a împlinit vîrsta de 63 ani;

-          este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;

-          studii superioare de licență în domeniu cadastru, pedologie;

-          1 an experiență profesională în serviciul public și domeniul dat:

-          abilităţi de utilizare a computerului: MapINFO/LCAD/CadFuncV/Google Earth Pro/Global Mapper:

-          în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. (a) și

-          ( b) al Legii  cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr.158 din 04.07.2008) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

-           nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

-           nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

-          nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă.

 

 

Data-limită de depunere a dosarelor este  07 septembrie 2020

 

 

Rusnac Veaceslav,

Președinte  al  Raionului  Soroca