Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Stimați locuitori ai raionului Soroca!

În contextul realizării Programului național de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sanguine pentru anii 2017-2021, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 657/2017, în scopul asigurării executării Ordinului nr. 1044/2020 ”Cu privire la reglementarea donării voluntară de sânge/componente sanguine și asigurarea instituțiilor medico-sanitare cu componente sanguine, preparate diagnostice și biomedicale sanguine pentru anul 2021” aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și a Circularei Centrului Național de Transfuzie a Sângelui nr. 01-18/671 din data de 02.06.2021, Vă îndemnăm pentru a participa activ la campania națională de donare voluntară a sângelui, căci contribuţia pe care un donator individual o poate aduce pentru îmbunătăţirea sănătăţii celorlalţi oameni din societate este foarte esențială.

Menționăm, că neîndeplinirea numărului de donări de sânge programat reprezintă un pericol pentru sistemul sănătății în asigurarea pacienților cu produse sanguine în volum deplin.

Pentru informații suplimentare vă adresați la centrele de sănătate în raza domiciliului Dumneavoastră. 

Vă mulțumim pentru implicare și colaborare! 

 Cu respect,           

                                                                                                                                  Veaceslav RUSNAC,                                                                                                                                           Preşedinte al raionului Soroca


 

ANUNȚ

 

Președintele Raionului Soroca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de arhitect-șef al Serviciul Arhitectură din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca.

Scopul general al funcției: Realizarea sarcinilor de complexitate înaltă în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajării teritoriului.

Sarcinile de bază ale funcției: Coordonarea activității în domeniul construcțiilor și amenajărilor de orice destinație și ameliorarea complexă a teritoriului administrativ prin monitorizarea și evaluarea implimentării în autoritatea publică a procedurilor de execuție a construcțiilor și amenajărilor. Acordarea asistenței informaționale și metodologice în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajării teritoriului. Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului și Planurilor urbanistice Generale și de Detaliu.

Dosarele de participare la concurs întocmite, conform Hotărârii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26 și e-mail: luiza.caraush@gmail.com.

Bibliografia concursului:

Acte normative în domeniul serviciului public:

-          Constituția Republicii Moldova;

-          Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003;

-          Codul ddministrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018;

-          Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008;

-          Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008;

-          Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006;

-          Legea privind codul de conduită al funcţionarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;

-          Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011;

-          Legea privind accesul la informații nr.982 din 11.05.2000;

-          Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270 din 23.11.2018;

-          Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 01.06.2016;

-          Legea privind evaluarea integrităţii instituționale nr.325 din 23.11.2013;

-          Legea integrității nr.82 din 25.05.2017;

-          Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017;

-          Hotărârea Guvernului privind punerea în aplicarea prevederilor legii nr. 158- XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 201 din 11.03.2009;

-          Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public nr.556 din 19.11 2019.

Acte normative din domeniul de specialitate:

-          Codul funciar al 828-XII din 25.12.1991;

-          Legea privind ocrotirea monumentelor nr.1530-XII din 22.06.1993;

-          Legea privind principiul urbanismului și amenajărr teritoriului nr.835 din 17.05.1996;

-          Legea cu privire la activitatea arhitecturală nr.1350-XIV din 02.11.2000;

-          Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr.364-XV din 28.10.2004;

-          Legea privind protejarea patrimoniului arhiologic nr.218 din 17.09.2010;

-          Legea monumentelor de for public nr.192 din 30.09.2011;

-          Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului derecepție a construcțiilor și instalațiiilor aferente nr.285 din 25.05.1996;

-          Hotărârea Guvernului privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiiile în timp și postutilizarea construcțiilor nr.382 din 24.04.1997.

 

Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:

a)      formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului nr.201/2009);

b)      copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau de specializare;

d)     certificatului medical –dacă în fișa postului pentru funcția respectivă, sunt stabilite cerințe speciale de sănătate sau declarația pe propria răspundere;

e)      cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere;

f)       documente, care atestă prestarea voluntariatului-în cazul în care candidatul consideră necesar;

g)      documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă sau certificat privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019, semnate de conducătorii autorității/instituției sau de șeful subdiviziunii resurse umane, adeverite prin ștampilă,în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referință la documentul (ordinul, dispoziție), care confirmă vechimea în muncă).

           Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs. Vor fi examinate doar dosarele complete.

 

Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

a)      deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b)      posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c)      are capacitate deplină de exerciţiu;

d)     nu a împlinit vârsta de 63 ani;

e)      este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f)       are studii superioare de licență sau echivalente în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajării teritoriului, studii speciale în domeniul proiectării, evaluării, estimării construcțiilor;

g)      trei ani de experiență profesională în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajării teritoriului, studii speciale în domeniul proiectării, evaluării, estimării construcțiilor;

h)      în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) al Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  cu completările și modificările ulterioare, sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

i)        nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;

j)        nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

k)      nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă;

l)        abilități de utilizare a computerului;

m)    nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Data-limită de depunere a dosarelor este  20 septembrie 2021.24 ianuarie 2020

 

 

                                                                                            Rusnac Veaceslav,

                                                                                  Preşedinte al Raionului Soroca

ANUNȚ

Președintele Raionului Soroca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de auditor intern principal al Serviciul Auditor Intern din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca.

Scopul general al funcției: Asigurarea eficacității sistemului de management financiar și control în cadrul entității, contribuind la obținerea plusvalorii și îmbunătățirea acestuia.

Sarcinile de bază ale funcției: Organizarea activității de audit intern pentru evaluarea sistemelor de management financiar și control intern ale entității audiate; documentarea constatărilor de audit cu exactitate și în mod concis în dosarele curente și permanente de audit; participarea în procesul de urmărire a implementării recomandărilor de audit.

Dosarele de participare la concurs întocmite, conform Hotărârii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26 și e-mail: luiza.caraush@gmail.com.

Bibliografia concursului:

Acte normative în domeniul serviciului public:

-          Constituția Republicii Moldova;

-          Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008;

-          Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006;

-          Legea privind codul de conduită al funcţionarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;

-          Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270 din 23.11.2018;

-          Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 01.06.2016;

-          Hotărârea Guvernului privind punerea în aplicarea prevederilor legii nr. 158- XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 201 din 11.03.2009;

-          Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public nr.556 din 19.11 2019;

-          Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003;

-          Legea privind evaluarea integrităţii instituționale nr.325 din 23.11.2013;

-          Legea integrității nr.82 din 25.05.2017;

-          Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017.

Acte normative din domeniul de specialitate:

-          Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern;

-          Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007;

-          Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice;

-          Ordinul Ministerului finanţelor nr. 189 din 05.11.2015 „Cu privire la aprobarea Standardele naţionale de control intern în sectorul public”;

-          Ordinul Ministerului finanţelor nr. 113 din 12.10.2012 „Standardele Naţionale de Audit Intern”;

-          Ordinul Ministerului finanţelor nr.74 din 10.06.2014 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și Cartei de audit intern (Regulament model de funcționare a unității de audit intern);

-          Ordinul Ministerului finanţelor nr. 105 din 15.07.2013 „Normele metodologice de audit intern în sectorul public”;

-          Ordinul Ministerului finanţelor nr. 113 din 15.09.2011 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern în sectorul public”;

-          Ordinul Ministerului finanţelor nr. 100 din 29.08.2012 „Regulamentul privind certificarea auditorilor interni în sectorul public”.

Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:

-          formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului nr.201/2009);

-          copia buletinului de identitate;

-          copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau de specializare;

-          certificatului medical –dacă în fișa postului pentru funcția respectivă, sunt stabilite cerințe speciale de sănătate sau declarația pe propria răspundere;

-          cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere;

-          documente, care atestă prestarea voluntariatului-în cazul în care candidatul consideră necesar.

           Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs. Vor fi examinate doar dosarele complete.

Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

-          deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-          posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

-          are capacitate deplină de exerciţiu;

-          nu a împlinit vârsta de 63 ani;

-          este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

-          are studii superioare de licență sau echivalente în domeniul contabilității și auditului;

-          trei ani de experiență profesională în domeniul contabilității bugetare, cursuri de perfecționare în domeniul managementului financiar public intern;

-          deținerea certificatului de calificare al auditorului;

-          în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) al Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  cu completările și modificările ulterioare, sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

-          nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;

-          nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

-          nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă;

-          abilități de utilizare a computerului;

-          nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Data-limită de depunere a dosarelor este  04 octombrie 2021.2

4 ianuarie 2020

                                                                                          Veaceslav Rusnac,

                                                                                  Preşedinte al Raionului Soroca