Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Luni, 13 iunie 2022, la ora 1400, în biroul Președintelui raionului Soroca, a avut loc ședința Comisiei de concurs privind examinarea dosarelor a candidaților pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior și specialist principal al Secției Administrație Publică din cadrul Aparatului Președintelui raionului Soroca. În urma examinării dosarelor (cinci dosare) n-au fost admiși nici un candidat pentru participare la concurs, deoarece nu  întrunesc condițiile stipulate în Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs (anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.201/2009), art.27  alin.(1) lit.f) și alin.(3) și art.29 din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, cu modificările ulterioare, și textul anunțului (anexa nr.1) la Dispozițiile Președintelui raionului Soroca nr.235-p și nr.236-p din 18.05.2022.

            

Consiliul Raional Soroca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției Finanțe  a Consiliului Raional Soroca.

Scopul general al funcției: Implementarea politicii bugetar-fiscale a statului la nivel local

Sarcinile de bază ale funcției :

-                          Organizarea și asigurarea elaborarii, aprobarii şi executării bugetului consolidat al raionului;

-                          Coordonarea întocmirii, examinării, totalizării şi prezentarea rapoartelor privind elaborarea, modificarea  şi executarea bugetului;

-                          Asigurarea, angajarea, eliberarea şi realizarea activităţii personalului direcţiei finanţe.

Bibliografia concursului:

 -    Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154 /2003

-          Legea privind administraţia publică locală  nr.436/.2006

-          Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158/2008

-          Legea  cu privire la actele normative nr.100/2017

-          Legea privind  finanțele publice locale  nr.397/2003

-          Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 /2014

-          Legea privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.270 /2018

-          Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 /2016

-          Legea  cu privire la proprietatea publică a unităților adminstrativ-teritoriale  nr.523 /1999

 Dosarul de participare la concurs  se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:

-        formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 /2009);

-        conceptul de dezvoltare instituțională, care reflectă viziunea candidatului asupra priorităților și direcțiilor principale de dezvoltare ale autorității publice și nu va depăși 2 pagini - în cazul concursului pentru ocuparea funcției publice de conducere de nivel superior sau a funcției publice de conducere de conducător și adjunct al conducătorului organului din subordinea ministerelor și altor autorități administrative;

-        copia buletinului de identitate;

-        copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau de specializare;

-        documente  ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarire 2019 sau alte documente confirmative);

-        certificatul medical – dacă în fișa postului pentru funcția respectivă, sunt stabilite cerințe speciale de sănătate;

-        cazierul judiciar;

-        documentele  care atestă prestarea voluntariatului-în cazul în care candidatul consideră necesar.

 

Dosarele de participare  se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ștefan cel Mare nr.5 (etajul 5, bir.511) sau la adresa de e-mail: luiza.caraush@gmail.com.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs. Vor fi examinate doar dosarele complete.

 

Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

-       deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-       posedă limba română  şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

-       are capacitate deplină de exerciţiu;

-       nu a împlinit vîrsta de 63 ani

-       este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical, eliberat de instituţia medicală abilitată;

-       are studii superioare în domeniul  financiar;

-       în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. (a) și ( b) al Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu  i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

-       nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

-       documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă sau certificat privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019, semnate de conducătorii autorității/instituției sau de șeful subdiviziunii resurse umane, adeverite prin ștampilă,în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referință la documentul (ordinul, dispoziție), care confirmă vechimea în muncă).

-       nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a

     dispus această interdicţie;

-       nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;

-       3 ani experiență profesională în serviciul public și domeniul financiar;

-       nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă;

-       abilități de utilizare a computerului.

 

Data-limită de depunere a dosarelor este   7 iunie  2022.

   În conformitate cu prevederile art. 45 alin. 2 și 3 din Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006, prin Dispoziția Președintelui raionului Soroca nr. 57 din 31 mai 2022,  Consiliul Raional Soroca se convoacă în ședință extraordinară la data de 06 iunie 2022, ora 10.00, în incinta  Palatului de Cultură Soroca, str. Independenței,74.

   Proiectele de decizii și notele informative sunt disponibile pe pagina web oficială www.soroca.org.md sau la sediul Consiliului Raional Soroca, pe adresa: str. Ștefan cel Mare nr. 5, et. 5, biroul 501, MD-3000, mun. Soroca.

   Pentru detalii vă adresați la dna Zabrian Stela, Secretar al Consiliului Raional, tel. 023023185