Căutare în site

“ Vin sărbătorile
Vin sărbătorile
Vin sărbătorile cu flori de măr...”
(Daniel Corbu)
Vin colindătorii… ne zice versul unui colind.
Şi anume în această perioadă frumoasă de iarnă e binevenit să fim mai blânzi,
mai buni la suflet, să ne bucurăm şi mai mult de oamenii dragi.
Mâine, 25 decembrie 2019, în Piaţa Libertăţii din mun. Soroca,
vă invităm la tradiţionalul Iarmaroc de Crăciun din cadrul Festivalului Tradiţiilor şi Obiceiurilor de iarnă
“V-am ura, v-am tot ura”.

Vin sărbătorile, vin...
9.30-15.00 - Iarmarocul de Crăciun: expoziţii de măşti,
meşteşuguri populare, bucătărie naţională, izvar,
vînzări agricole-alimentare-industriale.
9.30- 10.30 - Concursuri, animaţii pentru copii
“În jurul 
bradului”
10.30- Parada măştilor zoomorfe (str. Decebal – Ştefan cel
Mare - Piaţa Libertăţii).
11.00- 11.30 - Deschiderea Festivalului – concurs
„V-am ura,
v-am tot ura”.
11.30- 15.00 Evoluarea în concurs a ansamblurilor folclorice
cu titlu ,,Model” din oraş şi raion, instituţiilor de
învăţământ, (licee, colegii, şcoala profesională), alte servicii
Consiliul Raional Soroca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției Finanțe  a Consiliului Raional Soroca.
Scopul general al funcției: Implementarea politicii bugetar-fiscale a statului la nivel local 
Sarcinile de bază ale funcției : 
- Organizarea și asigurarea elaborarii, aprobarii şi executării bugetului consolidat al raionului; 
- Coordonarea întocmirii, examinării, totalizării şi prezentarea rapoartelor privind elaborarea, modificarea  şi executarea bugetului; 
- Asigurarea, angajarea, eliberarea şi realizarea activităţii personalului direcţiei finanţe.
Bibliografia concursului:
 -     Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154 /2003
- Legea privind administraţia publică locală  nr.436/.2006
- Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158/2008 
- Legea  cu privire la actele normative nr.100/2017
- Legea privind  finanțele publice locale  nr.397/2003
- Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 /2014
- Legea privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.270 /2018
- Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 /2016
- Legea  cu privire la proprietatea publică a unităților adminstrativ-teritoriale  nr.523 /1999
 Dosarul de participare la concurs  se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține: 
- formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 /2009;
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau de specializare; 
- certificatul medical sau declarația pe propria răspundere; 
- cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
- documente  care atestă prestarea voluntariatului-în cazul în care candidatul consideră necesar.
Dosarele de participare  se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ștefan cel Mare nr.5 (etajul 5, bir.511) sau la adresa de e-mail:luiza.caraush@gmail.com.
Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
          
Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
- deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
- posedă limba română  şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- nu a împlinit vîrsta de 63 ani; 
- este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical, eliberat de instituţia medicală abilitată;
- are studii superioare în domeniul  financiar; 
- în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. (a) și ( b) al Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu  i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; 
- nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
- nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;
- 3 ani experiență profesională în serviciul public și domeniul financiar; 
- nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă;
- abilități de utilizare a computerului.
Data-limită de depunere a dosarelor este   13 ianuarie  2020.

Consiliul Raional Soroca

str.Ștefan cel Mare, 5/ or.Soroca, MD-3000 / Republica Moldoca  Tel.+ (373) 230 2-26-50, Fax. + (373) 230 2-20-98, Email:crsoroca@gmail.com,
Program de lucru 08:00 - 17:00