Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Cultură și Turism

  Rețeaua instituțiilor de cultură este constituită din: 54 case și cămine culturale, 58 biblioteci publice, 6 școli de artă plastică și muzică, 2 muzee, activează 98 colective artistice, 4 centre de meșteșuguri populare,1 studiou muzical. Numărul total de monumente – 413, inclusiv: 194 de importanță natională, 219 de importanță locală.

-  Măsuri culturale 2020                                 -  Resursele turistice antropice
-  Regulament                                                -  Resurse turistice naturale
-  Meșteșuguri                                                -  Servicii turistice
- Agendă evenimente                                      - Turism religios 
- Activități culturale 2019        

   În data de 11 aprilie 2024, orele 10.00, în sala de Protocol a Consiliului Raional Soroca Soroca, de către vicepreședinta raionului Soroca dna Alla Bordianu a fost convocată ședința de lucru cu reprezentanții băncii germane KfW și Agenției de Dezvoltare Regională Nord a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a Republicii Moldova.

   În cadrul ședinței experții au fost informați despre specificul activităților Consiliului Raional Soroca, fiindu-le oferite detalii despre sistemele de asigurare cu apă și sanitație implementate anterior, dar care necesită noi investiții pentru a fi extinse și puse în funcțiune.

   Experții angajați de banca germană KfW în perioada 10-11 aprilie se află într-o vizită de documentare în Regiunea Nord, în contextul elaborării Studiului de prefezabilitate pentru Programul Deschis de Dezvoltare Urbană Moldova.

   Agenda experților include vizite în mai multe localități din raioanele Glodeni, Sângerei și Soroca, unde anterior a fost implementat sau urmează să implementate proiecte de asigurare cu apă și sanitație. Vizitele în localități includ întrevederi cu autorități publice locale și inspectarea sistemelor de alimentare cu apă ce necesită noi investiții.

În perioada documentării, experții colectează date prin intermediul unor chestionare personalizate, pentru analiză instituțională.

   Chestionarele urmează să fie prezentate unui expert care va efectua vizite similare la sfârșitul lunii aprilie.

 

Comments

Stimați locuitori,

În perioada 8 aprilie -7 iulie 2024 în Republic Moldova se va desfășura Recensământul populației și locuințelor (RPL). Recensământul este o cercetare de amploare națională care are loc o dată la 10 ani. Scopul recensământului este obținerea de date statistice privind numărul și distribuția teritorială a populației și locuințelor țării. În cadrul recensământului, sunt colectate date cu privire la fiecare persoană din gospodărie (de exemplu: anul și locul nașterii, locul de trai, limba vorbită, nivelul educației, ocupația ș.a.), cât și date despre locuință (cum ar fi dotarea cu sistem de canalizare și aprovizionare cu apă, modul de încălzire, suprafața și materialele de construcție a locuinței ș.a.).

În această perioadă, un  recenzor va vizita locuința dumneavoastră și va adresa câteva întrebări din chestionarul de recensământ, iar răspunsurile le va înregistra pe tabletă. Recenzorul va prezenta obligatoriu legitimația de recenzor și vor purta însemne de identitate a RPL, inclusiv: vestă, chipiu, tricou, rucsac, tabletă, toate cu logoul Recensământului 2024.

Fiecare persoană trebuie să participe la recensământ și să răspundă în întregime și corect la chestionarul de recenzare. Conform Legii nr. 231/2022 privind recensământul populației și locuințelor, participarea la recensământ este obligatorie.

Îndemnăm toți locuitorii să deschidă ușa recenzorului și să ofere răspunsuri corecte și depline!

Datele pe care le veți oferi la Recensământ sunt confidențiale și protejate conform Legii nr. 231/2022 privind recensământul populației și locuințelor și Legii nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială. Aceste date se vor utiliza doar în scopuri statistice pentru elaborarea și diseminarea sub formă generalizată a rezultatelor recensământului pe diverse caracteristici ale populației, fără a fi posibilă identificarea datelor personale.

Participarea la Recensământ este o obligație legală, dar și civică. Datele colectate vor sta la baza proiectelor de dezvoltare la nivel de localitate și de țară.  Participând la recensământ, contribuim la o mai bună înțelegere a comunității. Răspunsurile vor fi utilizate pentru a produce statistici care vor oferi o imagine a vieții în Republica Moldova și a modului în care aceasta se schimbă.

Mai multe informații despre recensământ puteți consulta pe pagina BNS www.statistica.gov.md/RPL2024. De asemenea, pentru orice întrebări puteți apela gratuit la Linia verde a recensământului 022 800 800 24.

În organizarea și desfășurarea Recensământului populației și locuințelor 2024, BNS beneficiază de asistență în cadrul proiectului „Sprijin pentru Biroul Național de Statistică în desfășurarea Recensământului populației și locuințelor din 2024”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de către Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA). 

https://www.facebook.com/statistica.md

 Уважаемые жители,

С 8 апреля по 7 июля 2024 года в Республики Молдова пройдет Перепись населения и жилищ (ПНЖ). Перепись населения — это общенациональное обследование, которое проводится раз в 10 лет. Цель переписи — получение статистических данных о численности и территориальном распределении населения страны и жилищ. В ходе переписи собираются данные о каждом члене в домохозяйстве (например, год и место рождения, место жительства, язык общения, уровень образования, род занятий и т. д.), а также данные о жилье (например, наличие системы канализации и водоснабжения, типе отопления, площади жилища и материалах, из которых оно построено и др.).

В этот период переписчик придет к вам домой и задаст несколько вопросов, ответы на которые будут внесены в планшет. Он обязательно предъявит свое удостоверение переписчика и будет носить идентификационные знаки ПНЖ, включая: жилет, кепку, футболку, рюкзак, планшет, все с логотипом Перепись 2024.

 

Каждый из нас должен принять участие в переписи и ответить подробно и правильно на переписной вопросник. Согласно закону № 231/2022 о переписи населения и жилищ, участие в переписи обязательное.

Призываем всех жителей открыть дверь переписчику и дать исчерпывающие и правильные ответы!

Данные, которые вы предоставите в ходе переписи конфиденциальные и защищены в соответствии с Законом № 231/2022 о переписи населения и жилищ и Законом № 93/2017 об официальной статистике. Они будут использоваться только в статистических целях для разработки и распространения в обобщенном виде результатов переписи по различным характеристикам населения, без возможности идентификации персональных данных.

Участие в переписи является как юридическим, так и гражданским долгом. Данные, собранные в ходе переписи, станут основой для проектов развития на уровне населенных пунктов и страны.  Участвуя в переписи, мы способствуем лучшему пониманию своего сообщества. Ответы будут использованы для получения статистических данных, которые дадут представление о жизни в Республике Молдова и о том, как она меняется.

Более подробную информацию о переписи можно найти на сайте НБС www.statistica.gov.md/RPL2024 . При возникновении вопросов можно также позвонить на бесплатную горячую линию переписи 022 800 800 24.

В организации и проведении переписи населения и жилищ 2024 года НБС получает помощь в рамках проекта "Поддержка Национального статистического бюро в проведении переписи населения и жилищ 2024 года", финансируемого Европейским Союзом совместно с  Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

https://www.facebook.com/statistica.md

Comments

În data de 28 martie 2024, cu începere de la ora 14.00, de către secția Cultură și Turism a Consiliului Raional Soroca și Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca cu prilejul celor șase luni de la trecerea în eternitate.a scriitorului, poetului și dramaturgului Ion Druță, a fost desfășurată serata-memoriam „Ion Druță – Povara bunătății noastre”.
Evenimentul a început pe scările „Lumânării Recunoștinței”, de către eroii din creația druțiană – Badea Andrei, Lisandru, Țică, Fănuță, Iona, Anica și Ilenuța, care au direcționat toți invitații la mormântul lui Ion Druță, unde s-a petrecut serviciul divin și depunerea de flori.
Apoi, personajele druțiene au direcționat publicul la ”Lumânarea Recunoștinței”, unde s-a desfășurat spectacolul de comemorare a lui Ion Druță – cel care a reușit prin mai multe volume de proză, eseistică şi dramaturgie să cultive în sufletul a zeci de generații dragostea de neam și țară.
Cu un mesaj de salut, s-a adresat Președintelui raionului Soroca dl Veaceslav Rusnac, care a menționat, că: „Ion Druță a fost unul din cei mai remarcabili și extrem de talentați fii ai țării noastre. Autorul celebrelor lucrări despre dor, neam, pământ și țară, Ion Druță a edificat „Casa Mare” a neamului nostru, a implantat vlăstarul dragostei de țară în conștiința întregului popor, a contribuit la educarea în spiritul patriotismului și a valorilor general-umane a multor generații.
Creația sa este apreciată de contemporani prin caracteristicile ei esențiale, opera lui este în total o expresie a rezistenței spirituale și morale în fața a tot ce subminează naționalul, umanul, sacrul. Numele său va rămâne înscris cu litere de aur în istoria culturii și literaturii naționale.
Scriitorul, Ion Druță, care s-a stins din viață la Moscova, la vârsta de 95 de ani, a cerut apropiaților, prin intermediul unui testament să fie înmormântat „în patria mică”, adică aici lângă Soroca la monumentul Poetului Anonim, numit “Lumânarea Recunoştinţei”, care a fost înălţat la iniţiativa sa.
Marele Ion Druță va rămâne mereu în sufletele și amintiea noastră.
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace”.
Spectacolul a continuat cu un minut de reculegere și fragmente din operele „Miruirea”, „Frunze de dor”, „Casa Mare”, „Șoapte de nuc”, „Horia” și „Sania” prezentate de elevii catedrei de „Regie” și actorii Teatrului studio „Debut” de la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca și poetul Petre Popa, director al Instituției publice Teatrul „Veniamin Apostol” din Soroca.
La final, toate personajele druțiene au fost decernate cu Diploma Președintelui raionului Soroca.

Comments

Instituții preșcolare - 55
Școli primaree-grădiniță -  5
Școli primare - 8
Licee - 5
Gimnazii - 28
Școli de sport - 2

Indicatori economici, raionul Soroca, 2018

104,3 
Suprafața raionului (mii, ha)
100078
Locuitori
3637
Agenți Economici
3953,50
Salariul mediu pe raion (lei)

Bugetul Raionului Soroca -  anul 2020 Aprobat prin decizia Consiliului Raional Soroca nr.4/19 din 12 decembrie 2019
HARTA SERVICIILOR SOCIALE DIN RAIONUL SOROCA
Produs elaborat de People in Need din Cehia, în cadrul proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale în Moldova 2017-2019” .
REGULAMENTUL
privind modul de utilizare a mărcii turistice din raionul Soroca.