Căutare în site

Iarmarocul „Produs de Soroca” și Festivalul „Victor Postolachi” (2019)

Iarmarocului „Produs de Soroca” și Festivalului „Victor Postolachi”.

Mai Mult

Înfrățirea raionului Soroca cu județul Bacău

Evenimentul a avut loc în Sala de Protocol a Consiliului Raional Soroca.

 Pedagogul anului
Finala Concursului
,,Pedagogul Anului"
Mai Mult

 Cea de-a IX-a ediție a Festivalului Mărului bate la ușă

La data de 15.09.2019 va avea loc Festivalul Mărului ediția a IX-a

Consiliul Raional Soroca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției Finanțe  a Consiliului Raional Soroca.
Scopul general al funcției: Implementarea politicii bugetar-fiscale a statului la nivel local 
Sarcinile de bază ale funcției : 
- Organizarea și asigurarea elaborarii, aprobarii şi executării bugetului consolidat al raionului; 
- Coordonarea întocmirii, examinării, totalizării şi prezentarea rapoartelor privind elaborarea, modificarea  şi executarea bugetului; 
- Asigurarea, angajarea, eliberarea şi realizarea activităţii personalului direcţiei finanţe.
Bibliografia concursului:
 -     Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154 /2003
- Legea privind administraţia publică locală  nr.436/.2006
- Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158/2008 
- Legea  cu privire la actele normative nr.100/2017
- Legea privind  finanțele publice locale  nr.397/2003
- Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 /2014
- Legea privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.270 /2018
- Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 /2016
- Legea  cu privire la proprietatea publică a unităților adminstrativ-teritoriale  nr.523 /1999
 Dosarul de participare la concurs  se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține: 
- formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 /2009;
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau de specializare; 
- certificatul medical sau declarația pe propria răspundere; 
- cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
- documente  care atestă prestarea voluntariatului-în cazul în care candidatul consideră necesar.
Dosarele de participare  se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ștefan cel Mare nr.5 (etajul 5, bir.511) sau la adresa de e-mail:luiza.caraush@gmail.com.
Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
          
Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
- deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
- posedă limba română  şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- nu a împlinit vîrsta de 63 ani; 
- este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical, eliberat de instituţia medicală abilitată;
- are studii superioare în domeniul  financiar; 
- în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. (a) și ( b) al Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu  i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; 
- nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
- nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;
- 3 ani experiență profesională în serviciul public și domeniul financiar; 
- nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă;
- abilități de utilizare a computerului.
Data-limită de depunere a dosarelor este   13 ianuarie  2020.
Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei publice vacante de șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei a Consiliului Raional Soroca.
Sarcinile de bază ale funcției: conduce activitatea direcției și este responsabil de: gestionarea domeniului asistenței sociale și protecției familiei în raion; elaborarea și executarea planului de acțiuni a direcției; elaborarea proiectelor de acte normative ce țin de domeniul de activitate.
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-2-20-26 și e-mail: luiza.caraush@gmail.com.
Bibliografia concursului:
- Constituţia Republicii Moldova
- Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală 
- Legea nr.158/2008privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public 
- Legea  nr.100/2017 cu privire la actele normative 
- Legea nr.25/2008 privind codul de conduită a funcționarului public 
- Legea nr.133 /2016 privind declararea averii și a intereselor personale 
- Legea nr.547/2003 asistenței sociale 
- Legea nr.123/2010 serviciilor sociale 
- Legea nr.133/2008 cu privire la ajutorul social 
- Legea nr.499 /1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni 
- Legea nr.60 /2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 
- Legea nr.140/2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi 
- Hotărârea Guvernului nr.889/2013 „Pentru aprobarea Regulamentului Cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii”
- Hotărârea Guvernului nr.1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plata a ajutorului social
- Hotărârea Guvernului nr.314/2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” şi a Standardelor minime de calitate 
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
- formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201/2009)
- copia buletinului de identitate 
- copiile diplomelor de studii, foii matricole şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională
- copia carnetului de muncă
- certificatului medical sau declarația pe propria răspundere
- cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere
Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
  Condiţiile de participare la concurs:
- deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
- posedă limba română  şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- nu a împlinit vîrsta de 63 ani; 
- este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical, eliberat de instituţia medicală abilitată;
- are studii superioare în domeniul social;
- în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. (a) și ( b) al Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu  i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; 
- nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
- nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;
- 3 ani experiență profesională în domeniu; 
- nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă;
- abilități de utilizare a computerului.
-
Data-limită de depunere a dosarelor este 13 ianuarie 2020.
ANUNȚ
Președintele Raionului Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei publice vacante de specialist superior al Secției Organizarea și Coordonarea Activității Administrative din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca.
Scopul general al funcției: stabilirea unui raport pozitiv între administrația publică locală și cetățeni prin organizarea activităților curente a Aparatului președintelui și a subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca și satisfacerea  necesităților de informare și consultanță pe problemele cetățenilor.
Sarcinile de bază ale funcției: asigurarea planificării și realizării  activităților curente și de perspectivă a președintelui raionului, aparatului președintelui, subdiviziunilor Consiliului raional Soroca într-un mod real și optim, monitorizarea executării în termen a deciziilor consiliului raional și a dispozițiilor președintelui  ce țin  de competența secției, asigurarea desfășurării programului de audiență a cetățenilor, respectiv prin ținerea evidenței tuturor petițiilor, adresărilor, cererilor adresate președintelui raionului, monitorizarea expedierii răspunsurilor în termenii stabiliți de legislația în vigoare, elaborarea proiectelor de decizii, dispoziții, note informative ce țin de domeniul de competență a secției, participarea la măsurile tehnico-organizatorice în vederea pregătirii și desfășurării ședințelor Consiliului raional Soroca și a comisiilor de specialitate, seminare și alte măsuri din domeniul activității administrației publice.
Dosarele de participare  la concurs întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),telefon 0-230-2-20-26 și e-mail: luiza.caraush@gmail.com.
Bibliografia concursului:
- Constituţia Republicii Moldova
- Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală  
- Legea nr.158/2008 privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public 
- Legea nr.435/2006privind descentralizarea administrativă 
- Legea nr.100/2017cu privire la actele normative 
- Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional 
- Codul administrativ nr.116/2018
- Lege nr.25/2008 privind codul de conduită a funcționarului public 
- Legea nr.133 /2016privind declararea averii și a intereselor personale 
- Legea nr.325 /2013privind evaluarea integrității instituționale 
- Legea nr.982/2000 privind accesul la informație
- Legea nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova 
- Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
- formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201/2009);
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau de specializare;
- certificatului medical sau declarația pe propria răspundere;
- cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere;
- documente, care atestă prestarea voluntariatului-în cazul în care candidatul consideră necesar.
Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
  Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
    - deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
    - posedă limba română  şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
    - are capacitate deplină de exerciţiu; 
    - nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 
    - este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
    - are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă (superioare absolvite în domeniul pedagogie, juridic, economie sau administrație publică);
    - în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) al       
Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  cu completările și modificările ulterioare,sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
    - nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
    - nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
   - nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă;
 - 6 luni experință profesională în domeniu;
 - abilități de utilizare a computerului.
Data-limită de depunere a dosarelor este  10 ianuarie 2020.