Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Consiliul raional Soroca în parteneriat cu Primăria municipiului Soroca, duminică, 10 octombrie 2021, orele 08.00 pe piața Libertății din municipiului Soroca, organizează iarmaroc de vânzare a fructelor și legumelor a producătorilor din raion.

Sunt așteptați locuitorii municipiului și raionului pentru a se asigura cu fructe și legume pe perioada de iarnă de la producătorii autohtoni, la prețuri rezonabile.
Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de specialist în cadrul Secției Protecția Persoanelor în Etate și cu Dizabilități cu atribuții în domeniul resurse umane.

Scopul general al funcției: Planificarea şi coordonarea procesului de adaptare al noilor angajaţi pentru a facilita integrarea acestora în colectiv, urmărind evoluţia acestora, din punct de vedere a performanţelor profesionale. Elaborarea programelor de instruire anuale conform solicitărilor conducătorilor subdiviziunilor şi răspunderea de organizarea cursurilor de perfecţionare interne si externe. Promovarea intereselor persoanelor vârstnice aflate în dificultate în diverse instituții.                     

 Promovarea  și implementarea măsurilor necesare eficientizării acordării prestațiilor sociale și sporirii  calității și accesului  la serviciile și prestațiile sociale pentru persoanele vârstnice.   

Dosarele de participare la concurs întocmite, conform Hotărârii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, str. Independenței 8, (bir.5), telefon 0-230-2-16-24 și e-mail: soroca.as.soroca@gmail.com.

 

  Bibliografia concursului:

- Constituția Republicii Moldova;

- Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/.2003;

- Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018;

- Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017;

- Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008;

- Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011;

- Legea privind evaluarea integrităţii instituționale nr.325 din 23.11.2013;

- Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133/2016;

- Legea integrității nr.82 din 25.05.2017;

- Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270 din 23.11.2018;

- Legea securității și sănătății în muncă nr.186 din 10.07.2008;

- Legea asistenței sociale nr.547 din 25.12.2003;

- Legea cu privire la ajutorul social nr. 133-XVI din 13.06.2008;

- Legea cu privire la serviciile sociale nr. 123 din 18-06-2010;

- Hotărârea Guvernului privind punerea în aplicarea prevederilor legii nr. 158- XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 201 din 11.03.2009;

- Hotărârea Guvernului privind punerea în aplicarea prevederilor legii nr. 270 din 21.11.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar  nr. 1231 din 12.12.2018;

Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:

a) formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului nr.201/2009);

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii superioare și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

d) documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă sau certificat privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019, semnate de conducătorii autorității/instituției sau de șeful subdiviziunii resurse umane, adeverite prin ștampilă,în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referință la documentul (ordinul, dispoziție), care confirmă vechimea în muncă);

e) certificatului medical sau declarația pe propria răspundere;

f) cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere;

 

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării primei probe a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs. Vor fi examinate doar dosarele complete.

Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba română;

c) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 63 ani;

d) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de medicul de familie sau de instituţia medicală abilitată;

e) are studiile  superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul managementului resurselor umane, administraţiei publice, drept, asistență socială, psihologie, pedagogie;

f) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;

g) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

h) nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă;

i) abilități de utilizare a computerului;

j) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

Data-limită de depunere a documentelor este 20 octombrie 2021.

 

Nicuța Vladimir,

Șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca