Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Consiliul Raional Soroca prin Dispoziţia Preşedintelui raionului Soroca nr. 81 din 3 august 2023 se convoacă în şedinţă ordinară în data de 15 august 2023, ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului raional Soroca

Proiectele deciziilor şi dosarele de justificare le puteţi consulta pe pagina oficială: www.soroca.org.md la opţiunea “Procesul decizional - proiecte întrate în C.R..

Astfel, COMISIILE DE SPECIALITATE se convoacă, după cum urmează:

 

Comisia pentru buget, finanţe şi administrarea patrimoniului 

         –  14 august 2023, ora 15.30,  etj. 1, sala de protocol

 

 

Comisia pentru întrebări juridice şi administraţie publică

          –  14 august 2023, ora16.30,  etj. 1, sala de protocol


Informaţii suplimentare puteţi primi la numărul de telefon +373 230 2 20 57.

Consiliul Raional Soroca prin Dispoziţia Preşedintelui raionului Soroca nr. 79 din 28 iulie 2023 se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 01 august 2023, ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului raional Soroca

Proiectele deciziilor şi dosarele de justificare le puteţi consulta pe pagina oficială: www.soroca.org.md la opţiunea “Procesul decizional - proiecte întrate în C.R. (lista proiectelor de decizie care urmează a fi examinate la ședința ordinară a Consiliului raional Soroca din 27 iulie 2023).

Totodată, în data de 01 august 2023 orele 09.00 în sala de Protocol a CR (et.1) se va desfășura COMISIA DE SPECIALITATE pentru buget, finanțe și administrarea patrimoniului. 

Informaţii suplimentare puteţi primi la numărul de telefon +373 230 2 20 57.

Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de șef al IMSP Centrul de Sănătate Vădeni.

Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederelor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/ întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26, e-mail luiza.caraush@gmail.com .

Bibliografia concursului:

-          Legea privind administrația publică locală nr.436/2006

-          Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133/2016

-          Legea ocrotirii sănătății nr.411 din 28.03.1995

-          Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală nr.837/2016

-          Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154/.2003

-          Regulamentul de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Vădeni (Deciziei CR Soroca nr.20/04 din 26.10.2017).

   Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:

-          formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 la Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016)

-          copia buletinului de identitate

-          copiile diplomelor de studii superioare și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

-          documente  ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarire 2019 sau alte documente confirmative);

-          certificatului medical sau declarația pe propria răspundere

-          cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere

-          certificatul de medic de familie

-          proiectul de management al instituției (8-10 pagini, tehnoredactate la calculator, cu mărimea de font - 12, interval interliniar - 1,0).

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării primei probe a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs. Vor fi examinate doar dosarele complete.

2. Certificatul medical, cazierul judiciar și documentele ce atestă experiența profesională sau, după caz, prestarea voluntariatului pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. 

 

Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

a)      deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b)      posedă limba română;

c)      la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;

d)     are capacitate deplină de exerciţiu;

e)      este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de medicul de familie sau de instituţia medicală abilitată;

f)       are studiile medicale superioare absolvite necesare prevăzute pentru funcția respectivă (de licență/ de masterat), posesor al certificatului de medic de familie, cu pregătire în domeniul  sănătății publice și managementului sanitar și/sau cu capacități manageriale, a activat în domeniul respectiv cel puțin 3 ani;

g)      nu are antecedente penale nestinse, nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Data-limită de depunere a documentelor este 30 august 2023.