Căutare în site

ANUNȚ
Consiliul raional Soroca anunță elaborarea și consultarea publică a proiectelor de decizii care vor fi examinate la ședința ordinară a Consiliului Raional Soroca, preconizată pentru data de 6 februarie 2020.
Proiectele de decizie sunt elaborate în conformitate cu legislația în vigoare. Recomandările pe marginea proiectelor de decizie, supuse consultării publice, pot fi expediate până pe data de 28 ianuarie 2020, pe adresa electronică crsoroca@gmail.com.
Proiectele de decizie și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială: http://soroca.md/index.php/procesul-decizional/proiecte-intrate-in-cr sau la sediul autorității administrației publice locale, str. Ștefan cel Mare, 5.
Lista proiectelor de decizii se anexează.
ANUNȚ
Președintele Raionului Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei publice vacante de specialist superior al Secției Organizarea și Coordonarea Activității Administrative din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca.
Scopul general al funcției: stabilirea unui raport pozitiv între administrația publică locală și cetățeni prin organizarea activităților curente a Aparatului președintelui și a subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca și satisfacerea  necesităților de informare și consultanță pe problemele cetățenilor.
Sarcinile de bază ale funcției: acordarea asistenței informaționale și metodologice în domeniul informațional în scopul asigurării bunei funcționării a colaboratorilor Aparatului Președintelui Raionului Soroca, Consiliului Raional și Subdiviziunilor, conexiunea lor la rețelele locale și internet; actualizarea permanentă a paginii WEB a Consiliului Raional și implementarea Soft-ului necesar (programe de prelucrarea informației); asigurarea actualizării paginii web a Consiliului Raional, privind activitățile organizate și contribuie la asigurarea unui dialog întreadministrația publică locală șisocietatea civilă privind activitățile Consiliului; întreținerea și arhivarea bezei de date privind evidența documentației, ce ține de activitatea Aparatului Președintelui; elaborarea programelor de activitate lunară și săptămânală ale subdiviziunilor Aparatului Președintelui și Consiliului Raional și monitorizarea realizării activităților planificate; monitorizarea executării în termen deciziilor consiliului raional și dispozițiilor președintelui; elaborarea proiectelor de decizii,dispoziții, note informative ce țin de domeniul de competență a secției; monitorizarea realizării programului de activități curente și de perspectivă ale aparatului președintelui raionului și subdiviziunilor consiliului raional; participarea la seminare, convocări, prezentări ce țin de domeniul său de activitate. 
Dosarele de participare  la concurs întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26 și e-mail: luiza.caraush@gmail.com.
Bibliografia concursului:
- Constituţia Republicii Moldova
- Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală  
- Legea nr.158/2008 privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public 
- Legea nr.435/2006privind descentralizarea administrativă 
- Legea nr.100/2017cu privire la actele normative 
- Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional 
- Codul administrativ nr.116/2018
- Lege nr.25/2008 privind codul de conduită a funcționarului public 
- Legea nr.133 /2016privind declararea averii și a intereselor personale 
- Legea nr.325 /2013privind evaluarea integrității instituționale 
- Legea nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova 
- Legea nr.982/2000 privind accesul la informație
- Hotărârea Guvernului nr.188/2012 privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet
- Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
- formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201/2009);
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau de specializare;
- certificatului medical sau declarația pe propria răspundere;
- cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere;
- documente, care atestă prestarea voluntariatului-în cazul în care candidatul consideră necesar.
Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
  Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
    - deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
    - posedă limba română  şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
    - are capacitate deplină de exerciţiu; 
    - nu a împlinit vîrsta de 63 ani; 
    - este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
    - are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă (superioare absolvite în domeniul IT, pedagogie, juridic, inginerie, economie sau administrație publică);
    - în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) al
 Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public  cu completările și modificările ulterioare,sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
    - nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
    - nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
   - nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă;
 - 6 luni experință profesională în domeniu;
 - abilități de utilizare a computerului.
Data-limită de depunere a dosarelor este  24 ianuarie 2020.
Încorporarea în serviciul civil pentru Primăvara 2020

    Potrivit  Legii “ Cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă)”, nr.156-XVI din 06 iulie 2007  şi Serviciul Civil Soroca ,
Vă informează:
    1.Primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor privind scutirea de serviciul militar în termen şi de încorporare în serviciul civil se va efectua în perioada 01.02.2020 - 31.03.2020.
    2.Încorporarea în serviciul civil, în primăvara  anului 2020 și încheierea contractelor privind îndeplinirea serviciului civil se va efectua în perioada  01.04.2020 - 31.05.2020 .
    3.Cererea pentru executarea serviciului civil urmează să fie depusă personal (individual) de cetățeanul care cere înlocuirea serviciului militar în termen cu serviciul civil, iar depunerea de terţe persoane a acestei cereri fiind inadmisibilă.
    4.Cetăţenii care vor fi încorporaţi în serviciul civil nu sunt supuşi examenului medical.
   Lista documentelor necesare pentru a fi prezentate comisiei pentru recrutare -încorporare în serviciul civil (de alternativă):
 1     Buletinul de identitate ( în original şi copie);
 2     Foto 3x4 – 3 buc;
 3     Caracteristica  recrutului de la primărie cu vizita de reşedinţă;
 4     Certificat de componența familiei  de la primărie cu viza de reşedinţă;
 5     Certificat de la angajator precum că lucrează, cu indicarea salariului lunar (nu mai mic de 2775 lei);
 6     Contract individual de muncă;
 7     Diploma de studii;
 8     Legitimația de pacifist sau certificatul cu motiv religios (în dependență de motivul indicat în cerere).
Municipiul Soroca, str. Ştefan cel Mare 5, bir 516;
Telefon de contact- 023023773; 
Doina Galben, specialist, Secţia Organizarea şi Coordonarea Activităţii Administrative,  Consiliul raional  Soroca.