Căutare în site

      Președintele Raionului Soroca anunță post vacant în cadrul  Serviciului Proiecte Investiționale. 
      Cerințe de bază:
1. studii superioare, în domeniul administrației publice/relații internaționale/litere/jurnalism cunoştinţe în domeniul managementului proiectelor.
2. minimum 1 an  experienţă de lucru în  organizaţii non-guvernamentale, instituţii publice sau   organizaţii internaţionale. 
3. Cunoașterea  limbii  române și  engleze (limba rusă, franceza – constituie un avantaj);
4. Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Power Point, Internet).
5. Abilități excelente de comunicare, inter-personale, inclusiv abilități de lucru independent și în echipă; 
6. Flexibilitate, disponibilitate   de  lucru  într-un  mediu  dinamic, capacitatea de prioritizare a activitatilor;
  Dosarul va conține: Curriculum Vitae (CV), scrisoarea de intenție   și,  se  depune   la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511).
Pentru informații mai detaliate  vă adresați la nr. de tel:0230 22026 sau 0230 30191
Consiliul Raional Soroca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției Învățămînt Soroca.
Scopul general al funcției: 
- Proiectarea, organizarea, coordonarea, evaluarea şi monitorizarea funcţionării sistemului educațional în instituțiile publice de educație antepreşcolară (creşă, centru comunitar de educaţie timpurie), în instituțiile publice de învăţământ preşcolar (grădiniţă de copii, centru comunitar de educaţie timpurie), în instituțiile publice extrașcolare din raion, în instituțiile publice de învăţământ primar, gimnazial, liceal din raion, din perspectiva implementării politicii de stat în domeniul educaţiei;
   -  Elaborarea şi implementarea politicilor educaţionale locale specifice unităţii administrativ-teritoriale; 
- Gestionarea instituțiilor publice de învățământ primar, gimnazial, liceal, extraşcolar din raion.
          Sarcinile de bază ale funcției : 
- Asigurarea supravegherii respectării legislaţiei şi a altor acte normative în domeniul educaţiei în cadrul instituțiilor din raion și implementarea politicilor educaţionale de stat în cadrul instituțiilor din raion; 
- Proiectarea strategică şi operaţională a dezvoltării şi funcţionării învăţământului în instituțiile din raion;
- Gestionarea instituțiilor de învățământ aflate în subordine, în baza transferurilor cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetele locale;
- Monitorizarea şi evaluarea învăţământului în instituțiile din raion; 
- Asigurarea şi monitorizarea accesului copiilor şi tinerilor la studii, a calităţii serviciilor   educaţionale oferite de instituțiile de învățământ din raion şi adoptarea măsurilor de îmbunătăţire a acestora;
- Orientarea şi consilierea metodologică a procesului educaţional în instituțiile din raion;
- Colaborarea cu alte subdiviziuni ale administraţiei publice locale, cu Ministerul Educaţiei;
- Culturii și Cercetării şi societatea civilă în vederea realizării misiunii organului local de specialitate şi implementării politicilor educaţionale.
Bibliografia concursului:
- Codul Educației al Republicii Moldova (nr.152 din 17.07.2014)
- Codul Muncii al Republicii Moldova (nr.154 din 28.03.2003)
- Legea privind administraţia publică locală  (nr.436 din 28.12.2006)
- Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public (nr.158-XVI din 04.07.2008) 
- Legea  cu privire la actele normative (nr.100  din 22.12.2017)
- Legea privind  finanțele publice locale ( nr.397 din 16.10.2003)
- Legea privind declararea averii și a intereselor personale (nr.133 din 17.06.2016)
- Legea privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți (nr.140 din 14 iunie 2013)
- Hotărîrea Guvernului  cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a organului local de specialitate în domeniul învățămîntului și a structurii-tip a acestuia  (nr.404 din 16.06.2015)
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
- formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009);
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- certificatului medical sau declarația pe propria răspundere;
- cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere;
- documente  care atestă prestarea voluntariatului-în cazul în care candidatul consideră necesar.
Dosarul de participare se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26, sau la adresa de e-mail:carolina.1985@mail.ru.
Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
- deţine cetăţenia Republicii Moldova;
- posedă limba română  şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- nu a împlinit vîrsta de 63 ani; 
- este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată; 
- are studii superioare în domeniul  învățămîntului;
- în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. (a) și 
( b) al Legii  cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr.158 din 04.07.2008) sau nu  i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
- nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
- nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate; 
- 3 ani experiență profesională în serviciul public și domeniul învățămîntului;
- nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă; 
- abilități de utilizare a computerului;
Data-limită de depunere a dosarelor este  05 octombrie  2018.
Anunț
Consiliul Raional Soroca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției Finanțe Soroca.
Scopul general al funcției: Implementarea politicii bugetar-fiscale a statului la nivel local 
Sarcinile de bază ale funcției : 
- Organizarea și asigurarea elaborarii, aprobarii şi executării bugetului consolidat al raionului; 
- Coordonarea întocmirii, examinării, totalizării şi prezentarea rapoartelor privind elaborarea, modificarea  şi executarea bugetului; 
- Asigurarea, angajarea, eliberarea şi realizarea activităţii personalului direcţiei finanţe.
Bibliografia concursului:
 -     Codul Muncii al Republicii Moldova (nr.154 din 28.03.2003)
- Legea privind administraţia publică locală  (nr.436 din 28.12.2006)
- Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public (nr.158-XVI din 04.07.2008) 
- Legea  cu privire la actele normative (nr.100  din 22.12.2017)
- Legea privind  finanțele publice locale ( nr.397 din 16.10.2003)
- Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale (nr.181 din 25.07.2014)
- Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici (nr.48 din 22.03.2012)
- Legea privind declararea averii și a intereselor personale (nr.133 din 17.06.2016)
- Legea  cu privire la proprietatea publică a unităților adminstrativ-teritoriale  (nr.523  din 16.07.1999)
   Dosarul de participare la concurs  se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține: 
- formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009);
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau de specializare; 
- copia carnetului de muncă; 
- certificatul medical sau declarația pe propria răspundere; 
- cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
- documente  care atestă prestarea voluntariatului-în cazul în care candidatul consideră necesar.
Dosarele de participare  se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ștefan cel Mare nr.5 (etajul 5, bir.511) sau la adresa de e-mail:carolina.1985@mail.ru.
Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
          Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
- deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
- posedă limba română  şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- nu a împlinit vîrsta de 63 ani; 
- este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
- are studii superioare în domeniul  financiar; în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. (a) și ( b) al Legii  cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr.158 din 04.07.2008) sau nu  i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; 
- nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
- nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;
- 3 ani experiență profesională în serviciul public și domeniul financiar; 
- nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă;
- abilități de utilizare a computerului;
Data-limită de depunere a dosarelor este   05 octombrie  2018.