Căutare în site

ANUNȚ
Președintele Raionului Soroca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Secției Organizarea și Coordonarea Activității Administrative în cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca.
Scopul general al funcției: Asigurarea bunei funcționări a Aparatului Președintelui Raionului Soroca și promovarea imaginii Consiliului Raional Soroca.
           Sarcinile de bază ale funcției: Contribuie la planificarea și buna desfăşurare a activităţilor Consiliului raional, respectiv  planificarea programului de activităţi  curente și de perspectivă ale aparatului președintelui raionului și a subdiviziunilor Consiliului Raional  prin definirea scopurilor. programului, recomandări şi planificare de activităţi şi analiza rezultatelor activităţilor  întreprinse Asigurarea transparenței în activitatea Consiliului raional şi a subdiviziunilor sale, prin informarea activă a societății privind domeniile de activitate a autorității, politicile publice inițiate, aprobate, lansate și realizate și facilitarea accesul publicul larg la informația oficială din cadrul Consiliului raional. Monitorizarea asigurarii implimentării în raionul Soroca a prevederilor actelor legislative ce reglamentează  modalitatea de examinare a petiţiilor cetăţenilor Republicii Moldova.  Coordonarea  activităţii de pregătire a proiectelor de decizii  a Consiliului raional şi dispoziţiilor Preşedintelui raionului pe întrebările din competența secției şi monitorizarea executării lor
            Dosarele de participare  la concurs întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26, sau la adresa de e-mail:carolina.1985@mail.ru. 
Bibliografia concursului:
- Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003
- Legea privind administraţia publică locală  nr.436 din 28.12.2006
- Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008 
- Legea  cu privire la actele normative nr.100  din 22.12.2017
- Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici nr.48 din 22.03.2012
- Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016
- Legea  privind transparența procesului decizional nr.239 din 13.11.2008
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
- formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009);
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- certificatului medical sau declarația pe propria răspundere;
- cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere;
- documente  care atestă prestarea voluntariatului-în cazul în care candidatul consideră necesar.
Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
    - deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
    - posedă limba română  şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
    - are capacitate deplină de exerciţiu; 
    - nu a împlinit vîrsta de 63 ani; 
    - este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
    - are studii superioare în domeniul administrației publice,  jurnalismului, filologie;
    - în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. (a) și ( b) al Legii  cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr.158 din 04.07.2008) sau nu 
i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
    - nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
    - nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
  - nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al  Autorității Naționale de Integritate
   -nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă;
 - abilități de utilizare a computerului;
- 2 ani experiență profesională în serviciul public ;
Data-limită de depunere a dosarelor este  17 august  2018.
Președintele Raionului Soroca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al Serviciului Relații Funciare și Cadastru în cadrul  Aparatului Președintelui Raionului Soroca.
Scopul funcției: Promovarea politicii în domeniul relațiilor funciare și cadastru,dezvoltării social-economice în teritoriu.Realizarea concepției unice de dezvoltare a relațiilor funciare pe întreg teritoriu,indiferent de forma organizațională-juridică,tipul de proprietate asupra pământului.
          Sarcinile de bază ale funcției: 
- implementarea procesului de reglementare a regimului proprietății funciare; 
- implementarea procedurilor de ținere a cadastrului funciar;
- implementarea procedurilor de ținere a monitoringului funciar;
          Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-2-20-26 și pe e-mail carolina.1985@mail.ru   .
Bibliografia concursului:
- Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
- Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008 
- Legea cu privire la petiţionare nr.190 din 19.07.1994
- Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017
- Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016
- Legea Codului Funciar nr.828 din 25.12.1991
- Legea cu privire la arenda în agricultură nr.198 din 15.05.2003
- Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului* nr.1308 din 25.07.1997
- Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar nr.1247 din 22.12.1992
- Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998
- Legea privind delimitarea proprietăților publice nr.29 din 05.04.2018
- Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr.121 din 04.05.2007;
- Legea cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale nr.523 din 16.07.1999
- Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr.488 din 08.07.1999
- Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354 din 28.10.2004
- Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conținutul documentației cadastrului funciar general nr.24 din 11.01.1995
- Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere nr.136 din 10.02.2009
- Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri nr.1170 din 25.10.2016. 
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
- formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009)
- copia buletinului de identitate 
- copiile diplomelor de studii, foii matricole şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională
- copia carnetului de muncă
- certificatul medical sau declarația pe propria răspundere
- cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere
Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
- deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 - posedă limba română  şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
 - are capacitate deplină de exerciţiu; 
 - nu a împlinit vîrsta de 63 ani;
 - este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
- studii superioare de licență în domeniu cadastru, pedologie 
- 1 an experienţă profesională în serviciului public și domeniul dat
- abilităţi de utilizare a computerului: MapINFO/LCAD/CadFuncV/Google Earth Pro/ Global Mapper
- în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. (a) și ( b) al Legii  cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr.158 din 04.07.2008) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
- nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
- nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al  Autorității Naționale de Integritate.
- nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă;
Data-limită de depunere a dosarelor este  17 august 2018.
Program -calendaristic de activități preconizate pentru luna august 2018 (raionul Soroca)