Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

           Principiile bunei guvernări implică respectarea transparenţei în elaborarea şi adoptarea actelor normative. Din punct de vedere legal, transparența reprezintă oferirea, în vederea informării în mod deschis și explicit, de către autoritățile publice a tuturor informațiilor privind activitatea lor și consultarea cetățenilor, asociațiilor constituite în corespunde cu legea, altor părți interesate în procesul de elaborare și de adoptare a deciziilor.

Prin proces decizional urmează a se înțelege procedura de elaborare și de adoptare a deciziilor de către autoritățile publice.

        Făcând abstracție de la aspectele juridice, transparența trebuie privită ca un instrument cheie pentru creșterea responsabilitățiiperformanței și încrederii în sectorul public.

       Actul normativ de bază care reglementează transparența în procesul decizional este Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional.

       Actul normativ subordonat legii care reglementează procedurile de asigurare a transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor este Hotărârea Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional.

        De asemenea, norme aplicabile pentru asigurarea transparenței în procesul decizional se conțin într-un șir de alte acte normative:

Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;

Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
Legea integrității nr. 82/2017;
Legea nr. 161/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative;

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 672/2017 pentru aprobarea regulamentelor cu privire la Registrul de Stat al actelor locale.

Începând cu 28 octombrie 2018 a intrat în vigoare Legea nr. 161 din 07.07.2016, potrivit căreia autoritățile administrației publice locale sunt obligate să includă actele administrative adoptate în Registrul de stat al actelor locale. Printre acestea se regăsesc deciziile consiliilor locale de nivelurile întâi și al doilea, dispozițiile primarului și ale președintelui raionului, actele pretorului, precum și alte acte ale autorităților publice locale.   

Registrul permite cetățenilor să vizualizeze actele normative ale  autorităților administrației publice locale, cu excepția actelor ce conțin date cu caracter personal, care vor fi plasate în varianta depersonalizată, ținând cont de legea privind protecţia datelor cu caracter personal. 

Registrul înregistrează și păstrează actele autorităților administrației publice locale, precum și oferă mecanisme de efectuare a controlului administrativ al actelor autorităților administrației publice locale. De menționat că registrul este o platformă obligatorie pentru transparentizarea procesului decisional.

Informarea publicului referitor la inițierea elaborării deciziei se realizează prin publicarea unui anunț privind inițiativa de elaborare a deciziei pe pagina web oficială a Consiliului Raional Soroca, precum și transmiterea informației prin intermediul poștei electronice, ori expedierea scrisorilor personalizate.

Consiliul Raional Soroca asigură accesul la proiectele de decizii și la materialele aferente prin publicarea acestora pe pagina web oficială (informare generală), precum și prin intermediul poștei electronice ori expedierea scrisorilor (informare direcționată). Proiectele de decizii  care pot avea impact social, economic, de mediu se consultă  public.

În acest sens, au fost efectuate modificări substanţiale a paginii web a Consiliului Raional Soroca, precum elaborate adrese electronice separate pentru unele direcţii, cum ar fi Direcţia Învățămînt, Direcția Asistență Socială și protecția Familiei Soroca, Secția Cultură și Turism.

Părțile interesate pot prezenta recomandări, care sunt transmise pe cale electronica, în formă scrisă și sunt înregistrate de către autorii deciziilor, secretarul Consiliului raional, apoi sistematizate în sinteza propunerilor. Sinteza propunerilor conține și avizele comisiilor de specialitate pentru toate proiectele de decizii și se prezintă consilierilor raionali la fiecare ședință.

Pentru a colabora mai efficient cu societatea civilă în consultarea proiectelor de decizii Consiliul raionl Soroca colaborează cu Consiliul de Participare, regulamentul căruia este aprobat prin decizia Consiliului Raional Soroca nr.26/04 din 27.09.2018. Considerăm, că deschiderea spre colaborare, studierea aprofundată a proictelor, analiza propunerilor parvenite, are un impact pozitiv asupra asigurării transparenței procesului decisional și calității deciziilor adoptate.

Ulterior adoptării deciziilor, se asigură accesul la deciziile adoptate prin publicarea acestora în modul stabilit de lege, prin plasarea acestora pe pagina web oficială, prin afișarea la sediul consiliului într-un spațiu accesibil publicului, includerea actelor administrative adoptate în Registrul de stat al actelor locale.  

      Însă se atestă o dezvoltare participativă nesemnificativă prin  intermediul societăţii civile. ONG-urile  invitate la dezbateri publice nu manifestă interes pentru procesul decizional. Practic nu sunt propuneri şi amendamente la proiectele de decizii consultate public din partea cetăţenilor, sau cele propuse nu modifică esențial decizia. Majoritatea amendamentelor sînt propuse de funcţionarii publici.

     Transparența în procesul decizional este un instrument cheie pentru creșterea responsabilității, încrederii și performanței în sectorul public.