Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Anexă
Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de director al Instituției Publice „Casa Comunitară”  Voloave 
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederelor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/ întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26,    e-mail      carolina.1985@mail.ru sau luiza.caraush@gmail.com.
Bibliografia concursului:
- Constituţia Republicii Moldova
- Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
- Legea cu privire la petiţionare nr.190 din 19.07.1994
- Legea privind drepturile copilului nr.338 din 15.12.1994
- Legea privind finanţele publice locale nr.397 din 16.10.2003
- Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016
- Legea privind evaluarea integrităţii instituționale nr.325 din 23.11.2013
- Legea cu privire la serviciile sociale nr.123 din 18.06.1995
- Legea ocrotirii sănătății nr.411 din 28.03.2003
- Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014
- Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003
- Statutul Instituției Publice „Casa Comunitară Voloave (Deciziei CR Soroca nr.03/11 din 18.08.2011).
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
- formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 la Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016)
- copia buletinului de identitate 
- copii ale actelor de studii superioare de licenţă sau echivalente 
- copia carnetului de muncă
- certificatului medical sau declarația pe propria răspundere
- cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere
- declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe durata activităţii la locurile de muncă precedente, nu a încălcat prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituționale
- proiectul de management al instituției (8-10 pagini, tehnoredactate la calculator, cu mărimea de font - 12, interval interliniar - 1,0.
Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării primei probe a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) cunoaște limba română;
c) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
f) nu are antecedente penale nestinse, nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
g) are studiile superioare absolvite în domeniul juridic, pedagogiei, economiei și administrației publice, a activat în domeniul respectiv cel puțin 3 ani;
h) nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă, calităţi manageriale şi morale;
i) abilități de cunoaștere a calculatorului.
Data-limită de depunere a documentelor este 15 decembrie  2017.
Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de director al IP Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă”.
Sarcinile de bază ale funcției: gestionează activitătea curentă a instituției, reprezintă interesele instituției în raport cu alte persoane, asigură administrarea legală și eficientă a patrimoniului și mijloacelor financiare ale instituției.
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederelor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/ întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26,    e-mail      carolina.1985@mail.ru sau luiza.caraush@gmail.com.
Bibliografia concursului:
- Constituţia Republicii Moldova
- Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
- Legea privind drepturile copilului nr.338 din 15.12.1994
- Legea privind finanţele publice locale nr.397 din 16.10.2003
- Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016
- Legea privind evaluarea integrităţii instituționale nr.325 din 23.11.2013
- Hotărîrea Guvernului Сu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, nr. 334 din 23.04.2009
- Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014
- Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003
- Statutul IP Tabără de odihnă pentru copii „La Dumbravă” (Deciziei CR Soroca nr.9/4 din 03.07.2008).
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
- formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 la Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016)
- copia buletinului de identitate 
- copii ale actelor de studii superioare de licenţă sau echivalente 
- copia carnetului de muncă
- certificatului medical sau declarația pe propria răspundere
- cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere
- declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe durata activităţii la locurile de muncă precedente, nu a încălcat prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituționale
- proiectul de management al instituției (8-10 pagini,tehnoredactate, cu mărimea de font 12, interval interliniar 1,0.
Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării primei probe a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) cunoaște limba română;
c) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
f) nu are antecedente penale nestinse, nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
g) are studiile superioare absolvite în domeniul pedagogiei, juridicii, economiei sau administrației publice și a activat în domeniul respectiv cel puțin 3 ani;
h) nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă, calităţi manageriale şi morale;
i) abilități de cunoaștere a calculatorului.
Data-limită de depunere a documentelor este 15 decembrie  2017.
Președintele Raionului Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei publice vacante de șef al Serviciului Arhivă din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca.
Scopul general al funcției:
planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea activității angajaților serviciului, elaborarea politicilor în conformitate cu activitățile care implică exercitarea atribuțiilor în domeniu, reprezentarea intereselor serviciului în raport cu conducerea autorității publice și cu alte subdiviziuni.
Sarcinile de bază ale funcției: asigurarea integrității documentelro de arhivă în timpul păstrării și utilizării acestora, adoptarea deciciilor adminsitrative cu privire la evaluarea, ordonarea, păstrarea, evidența, valorificarea și publicarea documentelor de arhivă, asigurarea accesului persoanelor juridice și fizice la documentele de arhivă, autentificarea certificatelor de arhivă, copiile extraselor eliberate, acordarea asistenței metodică și practică responsabililor de arhivă.
Dosarele de participare la concurs întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),telefon 0-230-2-20-26 și e-mail: carolina.1985@mail.ru.
Bibliografia concursului:
- Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
- Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008 
- Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317 din 18.07.2003
- Legea cu privire la petiţionare nr.190-XIII din 19.07.1994
- Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016
- Legea privind evaluarea integrității instituționale nr.325 din 23.12.2013
- Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici nr.48 din 22.03.2012
- Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova nr.880 din 22.01.1992
- Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului Arhivistic de Stat nr.352 din 27.05.1992
- Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Indicatorului de preţuri la serviciile cu plată prestate de către arhivele de stat şi Listei serviciilor fără plată prestate de către arhivele de stat nr.339 din 23.03.2005
- Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului 
nr.339 din 23 martie 2005 nr.627 din 12.07.2010
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
- formularul de participare la concurs, specificat în anexa Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009);
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- certificatului medical sau declarația pe propria răspundere;
- cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere;
- documente care atestă prestarea voluntariatului-în cazul în care candidatul consideră necesar.
Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
- deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
- posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
- are capacitate deplină de exerciţiu; 
- nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 
- este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
- are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
- în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. ( a) şi (b) al Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr.158 din 04.07.2008) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
- nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
-nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă;
- 1 an experință profesională în domeniu;
- abilități de utilizare a computerului.
Data-limită de depunere a dosarelor este 24 noiembrie 2017.