Căutare în site

La data de 22 noiembrie 2018, ora 11.00 în Sala de Ședințe a Consiliul Raional Soroca, Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri, Secția Economie, Serviciul Juridic ,Serviciul Resurse Umane și Arhitect-șef, anunță audieri publice la următoarele proiecte de decizii: 
- Cu privire la numirea dnei Mușenco Angela în funcția publică de șef al Direcției Învățamînt Soroca
- Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în folosința Aparatului Președintelui Raionului Soroca
- Cu privire la anunțarea licitației ,,cu strigare” privind darea în locațiune a unor bunuri imobile
- Cu privire la abrogarea și modificarea unor poziții în decizia nr. 24/07 din 30.05.2018 ,, Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile”
- Cu privire la repartizarea locuințelor sociale
- Cu privire la modificarea deciziei nr.14/8 din 29.12.2004 ,, Cu privire la instituirea comisiei privind privatizarea fondului de locațiune”
- Cu privire la transmiterea a unor bunuri
- Cu privire la înaintarea candidaților pentru constituirea Consiliului electoral de circumscripție de nivelul doi în scopul desfășurării alegerilor parlamentare stabilite pentru 24 februarie 2019
- Cu privire la permisiunea amplasării monumentelor,, în memoria participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Centrala Atomoelectrică din Cernobîl” și ,,În memoria victimelor represiunilor politice”
- Cu privire la Comisia raională pentru asigurarea eliberării și schimbării legitimațiilor pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice
Proiectele de decizie și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială : 
http://soroca.md/(http://soroca.md/index.php/procesul-decizional/proiecte-intrate-in-cr)

Anunț
Consiliul Raional Soroca anunţă prelungirea termenului concursului  pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției Finanțe Soroca.
Scopul general al funcției: Implementarea politicii bugetar-fiscale a statului la nivel local 
Sarcinile de bază ale funcției : 
- Organizarea și asigurarea elaborarii, aprobarii şi executării bugetului consolidat al raionului; 
- Coordonarea întocmirii, examinării, totalizării şi prezentarea rapoartelor privind elaborarea, modificarea  şi executarea bugetului; 
- Asigurarea, angajarea, eliberarea şi realizarea activităţii personalului direcţiei finanţe.
Bibliografia concursului:
 -     Codul Muncii al Republicii Moldova (nr.154 din 28.03.2003)
- Legea privind administraţia publică locală  (nr.436 din 28.12.2006)
- Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public (nr.158-XVI din 04.07.2008) 
- Legea  cu privire la actele normative (nr.100  din 22.12.2017)
- Legea privind  finanțele publice locale ( nr.397 din 16.10.2003)-republicata 12.10.2018
- Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale (nr.181 din 25.07.2014)
- Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici (nr.48 din 22.03.2012)
- Legea privind declararea averii și a intereselor personale (nr.133 din 17.06.2016)
- Legea  cu privire la proprietatea publică a unităților adminstrativ-teritoriale  (nr.523  din 16.07.1999)
   Dosarul de participare la concurs  se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține: 
- formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009);
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau de specializare; 
- copia carnetului de muncă; 
- certificatul medical sau declarația pe propria răspundere; 
- cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
- documente  care atestă prestarea voluntariatului-în cazul în care candidatul consideră necesar.
Dosarele de participare  se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ștefan cel Mare nr.5 (etajul 5, bir.511) sau la adresa de e-mail:luiza.caraush@gmail.com.
Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
          Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
- deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
- posedă limba română  şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- nu a împlinit vîrsta de 63 ani; 
- este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
- are studii superioare în domeniul  financiar; în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. (a) și ( b) al Legii  cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr.158 din 04.07.2008) sau nu  i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; 
- nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
- nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;
- 3 ani experiență profesională în serviciul public și domeniul financiar; 
- nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă;
- abilități de utilizare a computerului;
Data-limită de depunere a dosarelor este   30 noiembrie  2018.