Căutare în site

Iarmarocul „Produs de Soroca” și Festivalul „Victor Postolachi” (2019)

Iarmarocului „Produs de Soroca” și Festivalului „Victor Postolachi”.

Mai Mult

Înfrățirea raionului Soroca cu județul Bacău

Evenimentul a avut loc în Sala de Protocol a Consiliului Raional Soroca.

 Pedagogul anului
Finala Concursului
,,Pedagogul Anului"
Mai Mult

Ședința Consiliului Raional Soroca


LA data de 11.04.2019 a avut loc Ședința Consiliului Raional Soroca
Mai mult
Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei  vacante de director al Instituției Publice „Casa Comunitară” Voloave
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederelor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/ întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26, e-mail carolina.1985@mail.ru sau luiza.caraush@gmail.com.
Bibliografia concursului: 
Constituţia Republicii Moldova, Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006, Legea cu privire la petiţionare nr.190 din 19.07.1994
Legea privind drepturile copilului nr.338 din 15.12.1994, Legea privind finanţele publice locale nr.397 din 16.10.2003, Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016, Legea privind evaluarea integrităţii instituționale nr.325 din 23.11.2013, Legea cu privire la serviciile sociale nr.123 din 18.06.1995, Legea ocrotirii sănătății nr.411 din 28.03.2003, Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014, Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003, Statutul Instituției Publice „Casa Comunitară Voloave (Deciziei CR Soroca nr.03/11 din 18.08.2011).
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 la Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016), copia buletinului de identitate , copii ale actelor de studii superioare de licenţă sau echivalente , copia carnetului de muncă, certificatului medical sau declarația pe propria răspundere, cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere
declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe durata activităţii la locurile de muncă precedente, nu a încălcat prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituționale, proiectul de management al instituției (8-10 pagini, tehnoredactate la calculator, cu mărimea de font - 12, interval interliniar - 1,0.
Notă:
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării primei probe a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Condiţiile de participare la concurs:
Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: deţine cetăţenia Republicii Moldova; cunoaște limba română;
la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani; are capacitate deplină de exerciţiu; este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată; nu are antecedente penale nestinse, nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; are studiile superioare absolvite în domeniul juridic, pedagogiei, economiei și administrației publice, a activat în domeniul respectiv cel puțin 3 ani; nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă, calităţi manageriale şi morale; abilități de cunoaștere a calculatorului.
Data-limită de depunere a documentelor este 24 noiembrie 2017.
Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de director al Instituției Publice Centrul Comunitar Multifuncțional „Împreună” din sat. Rublenița
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederelor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/ întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26, e-mail carolina.1985@mail.ru sau luiza.caraush@gmail.com.
Bibliografia concursului:
Constituţia Republicii Moldova, Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006, Legea cu privire la petiţionare nr.190 din 19.07.1994
Legea privind drepturile copilului nr.338 din 15.12.1994, Legea privind finanţele publice locale nr.397 din 16.10.2003, Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016, Legea privind evaluarea integrităţii instituționale nr.325 din 23.11.2013
Legea asistenței sociale nr.547-XV din 25.12.2003, Legea cu privire la serviciile sociale nr.123 din 18.06.2010, Legea ocrotirii sănătății nr.411 din 28.03.1995, Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014, Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003, Regulamentului Instituției Publice Centrul Comunitar Multifuncțional „Împreună” din sat. Rublenița, raionul Soroca, (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.06/22 din 17.12.2015),
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 la Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016), copia buletinului de identitate , copii ale actelor de studii superioare de licenţă sau echivalente , copia carnetului de muncă, certificatului medical sau declarația pe propria răspundere, cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere, declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe durata activităţii la locurile de muncă precedente, nu a încălcat prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituționale, proiectul de management al instituției (8-10 pagini, tehnoredactate la calculator, cu mărimea de font - 12, interval interliniar - 1,0.
Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării primei probe a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Condiţiile de participare la concurs: 
Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: deţine cetăţenia Republicii Moldova;cunoaște limba română;la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;are capacitate deplină de exerciţiu; este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată; nu are antecedente penale nestinse, nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; are studiile superioare absolvite în unul din următoarele domenii: pedagogie, psihologie, psihopedagogie, asistență socială, medicină, drept, economie sau administrație publică și a activat în domeniul respectiv cel puțin 3 ani;nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă, calităţi manageriale şi morale; abilități de cunoaștere a calculatorului.
Data-limită de depunere a documentelor este 24 noiembrie 2017.
  Președintele Raionului Soroca anunţă concurs de ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior al Secției Organizarea și Coordonarea Activității Administrative din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca.
Scopul general al funcției: stabilirea unui raport pozitiv între administrația publică locală și cetățeni prin organizarea activităților curente a Aparatului președintelui și a subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca și satisfacerea  necesităților de informare și consultanță pe problemele cetățenilor.
    Sarcinile de bază ale funcției: asigurarea planificării și realizării  activităților curente și de perspectivă a președintelui raionului, aparatului președintelui, subdiviziunilor Consiliului raional Soroca într-un mod real și optim, monitorizarea executării în termen a deciziilor consiliului raional și a dispozițiilor președintelui  ce țin  de competența secției, asigurarea desfășurării programului de audiență a cetățenilor, respectiv prin ținerea evidenței tuturor petițiilor, adresărilor, cererilor adresate președintelui raionului, monitorizarea expedierii răspunsurilor în termenii stabiliți de legislația în vigoare, elaborarea proiectelor de decizii, dispoziții, note informative ce țin de domeniul de competență a secției, participarea la măsurile tehnico-organizatorice în vederea pregătirii și desfășurării ședințelor Consiliului raional Soroca și a comisiilor de specialitate, seminare și alte măsuri din domeniul activității administrației publice.
Dosarele de participare  la concurs întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),telefon 0-230-2-20-26 și e-mail: carolina.1985@mail.ru sau luiza.caraush@gmail.com.
Bibliografia concursului:
 • Constituţia Republicii Moldova
 • Legea privind administraţia publică locală  nr.436 din 28.12.2006
 • Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008
 • Legea privind descentralizarea administrativă nr.435 din 28.12.2006
 • Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317 din 18.07.2003
 • Legea privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008
 • Legea cu privire la petiţionare nr.190-XIII din 19.07.1994
 • Lege privind codul de conduită a funcționarului public nr.25-XVI din 22.02.2008
 • Lege cu privire la conflictul de interese nr.16-XVI din15.02.2008
 • Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016
 • Legea privind evaluarea integrității instituționale nr.325 din 23.12.2013
 • Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr.764 din 27.12.2001.
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
 • formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentuluicu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificatului medical sau declarația pe propria răspundere;
 • cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 • documente  care atestă prestarea voluntariatului-în cazul în care candidatul consideră necesar.
Notă:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
  Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
 • deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 • posedă limba romînă  şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
 • are capacitate deplină de exerciţiu; 
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 
  este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. ( a) şi    (b) al Legii  cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr.158 din 04.07.2008)  sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă;
 • 6 luni experință profesională în domeniu;
 • abilități de utilizare a computerului.
 
Data-limită de depunere a dosarelor este  13 octombrie 2017.