Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Secţia Cultură şi Turism Soroca

str. Independenţei, nr. 74

MD-3000 Soroca, Republica Moldova

Tel/fax +373/230 /2 33 36


                                                                                                                                              Anexa
la decizia Consiliului Raional Soroca
nr.4/7din 2 noiembrie 2007
modificat prin Decizia  Consiliului Raional nr.20/21
din 17octombrie 2013
 
REGULAMENTUL
Secţiei Cultură  şi Turism Soroca
 
I. Dispoziţii generale

1. Secţia Cultură şi Turism (în continuare - Secţia) este organul care realizează politica statului şi raionului în domeniul culturii în teritoriu şi îşi desfăşoară activitatea în corespundere cu legislaţia în vigoare, actele normative emise de Ministerul Culturii şi Turismului, Consiliul Raional şi prezentul Regulament.
2. Secţia este subordonată Ministerului Culturii şi Turismului  - în domeniile metodologic şi politica culturală şi Consiliul Raional - în domeniile administrare şi asigurare financiară.
2.1 Coordonează activitatea IP Teatrul „Veniamin Apostol”fondat de  Consiliul Raional Soroca.
3. Secţia are statut de persoană juridică, dispune de balanţa independentă, cont în bancă,ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea deplină a instituţiei, foaie cu antet în limba de stat, alte simboluri aprobate şi înregistrate conform legislaţiei.

II. Obiectivele de activitate 
4.Secţia realizează politica de stat şi raională în domeniul culturii şi turismului prin:
- elaborarea, în baza programelor de stat, a programelor raionale de dezvoltare şi ocrotire a culturii şi artei de dezvoltare a turismului;
- promovarea specialiştilor de înaltă calificare în domeniu;
- asigurarea conservării şi valorificării creaţiei populare;
-asigurarea dezvoltării şi funcţionării eficiente a instituţiilor de cultură şi artă şi a  satisfacerii intereselor spirituale ale populaţiei, indiferent de situaţia social-profesională, confesiune, originea etnică, apartenenţa politică .
- elaborarea şi coordonarea programelor de dezvoltare a turismului
- prestează servicii în domeniul culturii şi turismului.           
5. Principalele obiective de activitate a Secţiei sunt următoarele:
a) elaborarea concepţiei privind dezvoltarea culturii în teritoriul raionului şi a programelor complexe de activităţi culturale, crearea centrelor şi condiţiilor necesare pentru dezvoltarea creaţiei populare şi a meşteşugurilor tradiţionale, pentru desfăşurarea la nivel a activităţilor culturale şi de agrement;
b) realizarea programelor de conservare şi dezvoltare a culturii şi artei în teritoriu prin organizarea diverselor activităţi culturale, festivaluri, concursuri, acţiuni de conservare şi valorificare a creaţiei populare, treceri în reviste ale formaţiilor artistice de amatori, expoziţii de artă plastică şi de creaţii ale meşterilor populari etc;
c) asigurarea condiţiilor necesare pentru libera manifestare a talentului; evaluarea operelor de cultură şi artă. libertatea creaţiei şi inviolabilitatea ei; promovarea politicii de ocrotire,
conservare şi valorificare a patrimoniului cultural naţional, de salvare a monumentelor,ansamblurilor muzeistice şi stilurilor din teritoriu;
d) asigurarea aplicării în teritoriu a strategiei privind identificarea, protecţia, conservarea,restaurarea şi valorificarea monumentelor istorice; aplicarea normelor sistemului naţional de evidenţă a bunurilor culturale, operarea modificărilor ce ţin de destinaţia monumentelor istorice şi transferul dreptului de proprietate, controlarea periodică a stării de conservare şi 
securitate a monumentelor istorice şi elaborarea, de comun acord cu organele competente, a măsurilor necesare în acest domeniu; elaborarea programelor de dezvoltare a localităţilor împreună cu administraţia publică locală, precum şi a programelor de amenajare a teritoriului  în care sunt edificate monumente istorice;
e) asigurarea funcţionării mecanismului de afirmare a talentelor autentice, de selectare a valorilor culturale şi de includere a lor în circuitul naţional şi universal; achiziţionarea 
operelor de artă, întreprinderea măsurilor de susţinere a copiilor dotaţi, orfani şi din familii  puţin asigurate;
f) conduce şi coordonează activitatea instituţiilor de cultură (palat de cultură, centre de cultură, case şi  cămine de cultură, biblioteci, instituţii de învăţămînt artistic, complexe muzeale şi  muzee etc),  indiferent de apartenenţa departamentală; stabilirea relaţiilor de colaborare în domeniul culturii; organizarea participării instituţiilor şi formaţiilor artistice, interpreţilor, meşterilor populari la festivaluri, concursuri, expoziţii, seminare, simpozioane, conferinţerepublicane şi internaţionale;
g) promovează politica naţională unică în activitatea bibliotecilor din raion, conducerea  profesională; reglementarea şi asigurarea controlului respectării legislaţiei în domeniul  
biblioteconomiei;elaborarea strategiei de dezvoltare a turismului cu includerea patrimoniului cultural-istoric şi a potenţialului uman capabil să creeze obiective atractive de turism;
i)  examinarea şi aprobarea programelor de activitate, a raporturilor anuale ale instituţiilor de cultură subordonate; acordarea asistenţei metodice şi practice tuturor instituţiilor de cultură,indiferent de apartenenţa lor departamentală;
j)  asigurarea controlului realizării programelor de activitate ale instituţiilor de cultură subordonate, a îndeplinirii de către acestea a hotărîrilor Guvernului, ordinelor şi dispoziţiilor
Ministerului Culturiişi Turismului , ale organelor administraţiei publice locale;
prezentarea la Ministerul Culturii și Turismului, Consiliul Raional a raportului anual cu privire  la activitatea sa şi a reţelei instituţiilor subordonate, a informaţiilor cu privire la activitatea instituţiilor de cultură.

III. Organizarea activităţii Secţiei

Secţia Cultură  şi Turism este condusă de şeful secţiei, numit în funcţie în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Secţia propune spre aprobare Consiliului Raional, organigrama şi statele de personal din  aparatul secţiei şi din instituţiile de cultură de nivel raional din subordine.
În cadrul secţiei funcţionează: contabilitatea centralizată, bibliotecile publice, muzee, colective model, palatul de cultură     
Secţia coordonează cu primăriile angajarea personalului în instituţiile de cultură din teritoriu, stabileşte categoriile de salarizare, condiţiile de premiere, aplică măsuri disciplinare în conformitate cu legislaţia în vigoare.
In cadrul secţiei se constituie un consiliu (din 5-7 persoane - conducători şi specialişti ai instituţiilor subordonate), care în activitatea sa se călăuzească  de propriul regulament, elaborat în baza Regulamentulului  Secţiei Cultură şi Turism  şi aprobat de Consiliul Raional.  
Consiliul examinează probleme de strategie    culturală,  elaborează programe de dezvoltare şi ocrotire a culturii şi artei în raion. Componenţa consiliului şi programul său de activitate se aprobă de către şeful secţiei la   începutul anului calendaristic.

IV. Şeful Secţiei
  Şeful secţiei este numit în bază de concurs şi eliberat din funcţie de către Consiliul Raional, selectat în bază de concurs. Şeful secţiei se eliberează din funcţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în caz de reorganizare a instituţiei.
Şeful secţiei:
-  angajează, în baza cerinţelor din fişa postului (şeful-adjunct), personalul aparatului  secţiei şi conducătorii instituţiilor subordonate de nivel raional.
-  stabileşte componenţa şi responsabilitatea angajaţilor secţiei, conducătorilor  organizaţiilor din subordine, în baza cerinţelor şi obligaţiunilor funcţionale elaborate de Ministerul Culturii;
-  asigură  selectarea lucrătorilor din domeniul culturii, aprobă decizia comisiei de atestare:
-  elaborează pronosticul personalului scriptic conform necesităţilor de specialişti în domeniul activităţii culturale şi învăţămîntul artistic;
-  reprezintă secţia în organele administrative, juridice şi în organizaţii obşteşti. încheie contracte de muncă şi colaborare culturală cu persoane juridice şi fizice;
-  emite ordine şi dispoziţii, elaborează acte normative în limitele competenţei sale;
-  asigură respectarea prevederilor legislaţiei;
-  poartă răspundere pentru utilizarea eficientă a mijloacelor financiare bugetare şi extrabugetare.

V. Colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii
12.   Secţia programează aprovizionarea şi coordonarea cu organele administraţiei publice locale şi alte instituţii, procurarea instrumentelor muzicale, a costumelor naţionale, a mijloacelor tehnice de sonorizare, a mobilierului, transportului auto cu destinaţie specială,a utilajului tehnic necesar instituţiilor de cultură, efectuează controlul utilizării acestora.
13.   Secţia stabileşte relaţii culturale cu organele similare din republică şi străinătate.asigură participarea reprezentanţilor din instituţiile de cultură subordonate la activităţile programate în cadrul schimbărilor culturale.
14.   Secţia asigură în teritoriu condiţii adecvate pentru dezvoltarea artei şi culturii tuturor minorităţilor etnice conlocuitoare.

VI. Finanţarea Secţiei
15.   Secţia este finanţată din mijloacele bugetare şi venituri obţinute din diverse activităţi culturale, prestări servicii, sponsorizări, alte surse ce nu contravin legislaţiei. Mijloacele financiare bugetare se acumulează pe contul bugetar al secţiei, mijloacele financiare de alt ordin se acumulează pe un cont special. Utilizarea mijloacelor respective se efectuează conform legislaţiei în vigoare.
16.   Secţia elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Raional devizul de cheltuieli al  secţiei şi, în caz de necesitate, intervine cu propuneri privind finanţarea suplimentară a acţiunilor concrete, exercită controlul asupra utilizării mijloacelor financiare conform destinaţiei.