Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

ANUNŢ
Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de director al ÎP Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă”.
Sarcinile de bază ale funcţiei: gestionează activitătea curentă a instituţiei, reprezintă interesele instituţiei în raport cu alte persoane, asigură administrarea legală şi eficientă a patrimoniului şi mijloacelor financiare ale instituţiei.
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederelor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de conducător al instituţiei publice/ întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr. 10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26, e-mail carolina. 1985@mail.ru
Bibliografia concursului:
Constituţia Republicii Moldova
Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
Legea privind drepturile copilului nr.338 din 15.12.1994
Legea privind finanţele publice locale nr.397 din 16.10.2003
Legea privind declararea averii şi a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016
Legea privind evaluarea integrităţii instituţionale nr.325 din 23.11.2013
Hotărîrea Guvernului Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a taberelor
de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, nr. 334 din 23.04.2009
Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014
Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003
Statutul IP Tabără de odihnă pentru copii „La Dumbravă” (Deciziei CR Soroca nr.9/4
din 03.07.2008).
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail şi va conţine:
formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.l la Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de conducător al instituţiei publice/întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.l0/10 din 16.08.2016) copia buletinului de identitate
- copii ale actelor de studii superioare de licenţă sau echivalente copia carnetului de muncă
certificatului medical sau declaraţia pe propria răspundere cazierului judiciar sau declaraţia pe propria răspundere
- proiectul de management al instituţiei (8-10 pagini, tehnoredactate, cu mărimea de font 12, interval interliniar 1,0.
Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. In situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării primei probe a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) cunoaşte limba română;
c) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
f) nu are antecedente penale nestinse, nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
g) are studiile superioare absolvite în domeniul pedagogiei, juridicii, economiei sau administraţiei publice şi a activat în domeniul respectiv cel puţin 3 ani;
 
h) nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare şi de lucru
în echipă, calităţi manageriale şi morale;
i) abilităţi de cunoaştere a calculatorului.
Data-Iimită de depunere a documentelor este 16 februarie 2018
Muntean Ghenadie,
Preşedinte al Raionului Soroca

 
Anexă
Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de director al Instituției Publice „Casa Comunitară”  Voloave 
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederelor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/ întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26,    e-mail      carolina.1985@mail.ru sau luiza.caraush@gmail.com.
Bibliografia concursului:
- Constituţia Republicii Moldova
- Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
- Legea cu privire la petiţionare nr.190 din 19.07.1994
- Legea privind drepturile copilului nr.338 din 15.12.1994
- Legea privind finanţele publice locale nr.397 din 16.10.2003
- Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016
- Legea privind evaluarea integrităţii instituționale nr.325 din 23.11.2013
- Legea cu privire la serviciile sociale nr.123 din 18.06.1995
- Legea ocrotirii sănătății nr.411 din 28.03.2003
- Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014
- Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003
- Statutul Instituției Publice „Casa Comunitară Voloave (Deciziei CR Soroca nr.03/11 din 18.08.2011).
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
- formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 la Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016)
- copia buletinului de identitate 
- copii ale actelor de studii superioare de licenţă sau echivalente 
- copia carnetului de muncă
- certificatului medical sau declarația pe propria răspundere
- cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere
- declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe durata activităţii la locurile de muncă precedente, nu a încălcat prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituționale
- proiectul de management al instituției (8-10 pagini, tehnoredactate la calculator, cu mărimea de font - 12, interval interliniar - 1,0.
Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării primei probe a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) cunoaște limba română;
c) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
f) nu are antecedente penale nestinse, nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
g) are studiile superioare absolvite în domeniul juridic, pedagogiei, economiei și administrației publice, a activat în domeniul respectiv cel puțin 3 ani;
h) nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă, calităţi manageriale şi morale;
i) abilități de cunoaștere a calculatorului.
Data-limită de depunere a documentelor este 15 decembrie  2017.