Căutare în site

Concurs de ocuparea funcției vacante de director al IP Tabăra de odihnă pentru copii "La Dumbravă".

ANUNŢ
Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de director al ÎP Tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă”.
Sarcinile de bază ale funcţiei: gestionează activitătea curentă a instituţiei, reprezintă interesele instituţiei în raport cu alte persoane, asigură administrarea legală şi eficientă a patrimoniului şi mijloacelor financiare ale instituţiei.
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederelor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de conducător al instituţiei publice/ întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr. 10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26, e-mail carolina. 1985@mail.ru
Bibliografia concursului:
Constituţia Republicii Moldova
Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
Legea privind drepturile copilului nr.338 din 15.12.1994
Legea privind finanţele publice locale nr.397 din 16.10.2003
Legea privind declararea averii şi a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016
Legea privind evaluarea integrităţii instituţionale nr.325 din 23.11.2013
Hotărîrea Guvernului Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a taberelor
de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, nr. 334 din 23.04.2009
Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014
Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003
Statutul IP Tabără de odihnă pentru copii „La Dumbravă” (Deciziei CR Soroca nr.9/4
din 03.07.2008).
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail şi va conţine:
formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.l la Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de conducător al instituţiei publice/întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.l0/10 din 16.08.2016) copia buletinului de identitate
- copii ale actelor de studii superioare de licenţă sau echivalente copia carnetului de muncă
certificatului medical sau declaraţia pe propria răspundere cazierului judiciar sau declaraţia pe propria răspundere
- proiectul de management al instituţiei (8-10 pagini, tehnoredactate, cu mărimea de font 12, interval interliniar 1,0.
Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. In situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării primei probe a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) cunoaşte limba română;
c) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
f) nu are antecedente penale nestinse, nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
g) are studiile superioare absolvite în domeniul pedagogiei, juridicii, economiei sau administraţiei publice şi a activat în domeniul respectiv cel puţin 3 ani;
 
h) nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare şi de lucru
în echipă, calităţi manageriale şi morale;
i) abilităţi de cunoaştere a calculatorului.
Data-Iimită de depunere a documentelor este 16 februarie 2018
Muntean Ghenadie,
Preşedinte al Raionului Soroca