Căutare în site

Anunţ!
      La  02 martie  2018, ora 10.30 în sala de protocol a Consiliului Raional Soroca,   va avea loc întîlnirea de lucru cu Viorica Dumbrăveanu, secretar de stat al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. Şedinţa dată este organizată  în conformitate cu orarul întîlnirilor membrilor Guvernului şi a  funcţionarilor publici de conducere de nivel superior din cadrul ministerelor, preconizate pentru 02 martie 2018. 
      Totodată, Vă informăm că la ora 11.30, în aceeași zi ,va fi organizată audienţa cetățenilor şi Vă propunem să vă înscrieţi prealabil la audienţă   la numerele de telefon: 0 (230) 2-37-73 sau 0 (230) 2-20-58.  
  
Planul
acţiunilor culturale în cadrul
Festivalului Internaţional „Mărţişor  2018” 
1 martie 2018
Palatul de Cultură Soroca, ora 17.00 ( intrare liberă)
Spetacol muzical"Mărțișor în prag de primăvară"
1. Expoziţia de desen, expoziţia meşterilor populari
2. Fanfara Palatului de Cultură or.Soroca
3. Formația de dansuri sportive "Prestij"
4. Corul "Belcanto" de la Școala de Arte E.Coca  
5. Colegiul de Arte "N.Botgros"                      
6. Colegiul "M.Eminescu" 
7. Ansamblul Folcloric "La izvoare"  s. Vărăncău                                                       
8. Ansamblul de muzică şi dansuri populare  ,,Nistrenii” or. Soroca
2 martie 2018
Palatul de Cultură Soroca, ora 16.00 ( intrare liberă)
1. Ansamblul de Acordeoniști "Concertino band" ,or. Chișinău
5 martie 2018
Palatul de Cultură Soroca, ora 16.00 (intrare liberă)

1. Spectacol festiv dedicat „Zilei  Internaţionale a Femeii” cu 
Orchestra  Națională de muzică populară ,,Lăutarii”  or. Chișinău
           
6 martie 2018 
Palatul de Cultură Soroca, ora 17.30 ( contra plată)
Concert în susținerea copiilor talentați "De la inimă la inimă"
Soliști:
- Anatol Mîrzenco
- Olga Ciolacu
- Ian Raiburg
- Nătălița Olaru
- Costi Burlacu și Corina Țepeș
- Nicolai Hodina

8 martie 2018
Palatul de Cultură Soroca , ora 12.00 ( intrare liberă)                                     
Concert consacrat "Zilei Internaționale a Femeii" prezentat de:
1. Studioul  muzical „Golden-Star”
2. Studioul  muzical  „Bravo-Star”
3. Studioul  muzical ,,Media-Ton”
4. Formaţia  de dansuri moderne ,,Elegance”
5. Formaţia  de dansuri de gală ,,Prestij”
6. Ansamblul vocal ,,Bujorenii"
10 martie 2018 
Palatul de Cultură Soroca, ora 14.00 ( intrare liberă)
Închiderea Festivalului Internaţional  de muzică  „Mărţişor – 2018” 
                                                           
1. Fanfara Palatului de Coltură Soroca
2. Formația folclorică 
 „Floare de nu-mă -uita”, or. Soroca
3. Ansamblul vocal ,,Clopoțel", or. Soroca
4. Ansamblul folcloric ,,Colinda", or. Soroca
5. Școla de Arte ,, Eugeniu Coca", or. Soroca
6.
Orchestra de muzică populară  „Doina Nistrului”
7. 
Ansamblul de dansuri populare ”Vatra” din s. Racovăţ
8. 
Studioul  muzical „Golden-Star”
9. Clubul de dansuri moderne ,, Anig - Dance"
Anunț
Consiliul Raional Soroc
a anunţă concurs de ocupare a funcţiei vacante de şef al IMSP Centrul de Sănătate Soroca-Nouă
Sarcinile de bază ale funcţiei: gestionează activitatea curentă a instituţiei, reprezintă interesele instituţiei în raport cu alte persoane, asigură administrarea legală şi eficientă a patrimoniului şi mijloacelor financiare ale instituţiei.
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederelor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de conducător al instituţiei publice/ întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26, e-mail carolina. 1985@mail.ru
Bibliografia concursului:
- Constituţia Republicii Moldova
- Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
- Legea ocrotirii sănătăţii nr.411 din 28 martie 1995
- Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.l585 din 27.02.1998
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail şi va conţine:
- formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 la Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de conducător al instituţiei publice/întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016)
- copia buletinului de identitate
- copii ale actelor de studii superioare de licenţă sau echivalente copia carnetului de muncă,
certificatului medical sau declaraţia pe propria răspundere, cazierului judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.
- proiectul de management al instituţiei (8-10 pagini, tehnoredactate, cu mărimea de font 12, interval interliniar 1,0.
Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării primei probe a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) cunoaşte limba română;
c) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
f) nu are antecedente penale nestinse, nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
g) are studiile superioare absolvite în domeniul medicinei, posesor al certificatului de medic de familie şi a activat în domeniul respectiv cel puţin 3 ani;
h) nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, calităţi manageriale şi morale;
i) abilităţi de cunoaştere a calculatorului,
Data-limită de depunere a documentelor este 12 martie 2018