Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Președintele Raionului Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei publice vacante de specialist principal al Secției Administrație Publică din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca.

Scopul general al funcției: Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniul informaţional în scopul asigurării bunei funcționări a colaboratorilor Aparatului Președintelui Raionului Soroca, Consiliului Raional și a Subdiviziunilor, conexiunealor  rețelelor locale și Internet, asigurarea transparenței administrative și informarea publicului despre politica și activitatea cotidiană a Consiliului Raional.

Sarcinile de bază ale funcției:   Actualizarea permanentă cu informația necesară a paginei Web și Facebooc a Consiliului Raional și implementarea Soft-ului necesar (programe de prelucrarea informaţiei), asigurarea transparenței administrative, includerea actelor administrației publice locale în Registrul de Stat a Actelor Locale,  îndeplinirea și a altor funcții ce țin de domeniul de competență a secției,  monitorizarea executării în termen a deciziilor consiliului raional și dispozițiilor președintelui, elaborarea proiectelor de decizii, dispoziții, note informative ce țin de domeniul de competență a secției,  asigurarea măsurilor organizatorice în vederea pregătirii și desfășurării ședințelor Consiliului raional Soroca și a comisiilor de specialitate, seminare și alte măsuri din domeniul activității administrației publice.

Dosarele de participare  la concurs întocmite conform Hotărârii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),telefon 0-230-2-20-26 și e-mail: luiza.caraush@gmail.com.

Bibliografia concursului:

-          Constituţia Republicii Moldova;

-          Codul Administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;

-          Legea privind administraţia publică locală  nr.436/2006;

-          Legea nr.158/2008  cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

-          Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional nr.239/2008;

-          Legea nr.25/2008 privind codul de conduită a funcționarului public;

-          Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale; 

-          Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrității instituționale;

-          Legea nr.l00/20l7 cu privire la actele normative;

-          Hotărârea  Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:

-          formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului nr. 201/2009);

-          copia buletinului de identitate;

-          copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau de specializare;

-          Documente ce atestă experiența profesională:
Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative
;

-          certificatului medical sau declarația pe propria răspundere;

-          cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere;

-           documente  care atestă prestarea voluntariatului-în cazul în care candidatul consideră necesar.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

- deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
    - posedă limba română  şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
    - are capacitate deplină de exerciţiu; 
    - nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă; 
    - este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
    - are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
    - în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. ( a) şi    (b) din Legea nr. 158/2008  cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, cu modificările ulterioare   sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
    - nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
    - nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

- nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă;

- 1 an experință profesională în domeniu;

- abilități de utilizare a computerului.

 

Data-limită de depunere a dosarelor este  08 iunie 2022.