Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Paşaportul raionului Soroca 2018

  Raionul Soroca este situat în partea de nord-est a Republicii Moldova, având hotare directe la nord-west cu raionul Donduşeni, la west cu raionul Drochia, la sud cu raionul Florești, la sud-est cu Unitatea administrativ-teritorială din stânga Nistrului şi la est cu Ucraina.

Hotarele raionului sînt încadrate între 47° 57' 48'' latitudine nordică ( localitatea Soloneţ), 47° 27' 29'' latitudine nordică (localitatea Rudi), şi 27° 49' 50'' longitudine estică ( punctul extrem de west Tătărăuca Nouă), 28° 38' 35" longitudine estică (punctul extrem de est localitatea Cerlina). Centrul raional este oraşul Soroca.

  Clima - Clima este temperat continentală, unde bilanţul radiativ constituie 45-50 kkal. Iarna de obicei, este blândă şi scurtă, dar îşi poate arăta şi capriciile. Vara e lungă şi călduroasă. În mediu pe an au fost înregistrate 2060 ore cu soare.

Viteza medie anuală a vântului e de 4,4 m/sec cu intensificări în februarie - martie şi noiembrie. în iulie şi august, suflă vânturi uscate, fierbinţi.

Ultimul îngheţ la sol primăvara e în jurul datei de 2 mai, primul îngheţ de toamnă - pe la 4 octombrie. Iarna îngheţurile la sol au adâncimea medie de 25-30 cm şi maximă - de 50-70cm.

    Solurile – diferite tipuri de cernoziom tipice, levigate şi alcaline. Circa 10 % din suprafaţă este ocupată de soluri cenuşii de păduri.

    Zăcămintele naturale - granit, piatră brută, nisip, calcar cretacic.

    Suprafaţa totală a raionului Soroca constituie – 104,3 mii ha.

    Populaţia totală constituie – 100038  persoane.

    Primării – 35.

    Oraşe – 1.

  Localităţi – 68.
  Numărul agenţilor economici  total – 3637  unităţi.  inclusiv pe forme juridice:

-           Întreprinderi de stat  - 10

-          Întreprinderi individuale   - 973

-          Gospodării țărănești – 1064

-          Societăți pe acțiuni  - 23

-          Societăți cu răspundere limitată  - 879

-          Cooperative de producție – 7

-          Întreprinderi municipale – 25

-          Instituții publice – 117

-          Asociații obștești – 218

-          Asociații religioase – 67

-          Altele - 254

      Agricultura:

Suprafaţa terenurilor agricole constituie  – 63,2 mii ha, inclusivterenuri arabile – 54,9 mii ha, plantaţii  multianuale (livezi, vii şi nucari) – 7,9 mii ha, păşuni – 0,1 mii ha.   Principalele culturi - cerealele (grâu, orz, porumb), culturi tehnice (floarea soarelui, soia, sfecla de zahăr), culturi legume cule (tomate, castraveți varză, porumb zaharat, mazăre verde, bostănoase), fructe,  nuci şi pomușoare. 

            În anul 2019 volumul producţiei agricole în preţuri comparabile a constituit 431,9 mln.lei, inclusiv  producţia vegetală 361,8 mln.lei şi producţia animalieră a constituit 70,1 mln.lei.

În raion activează și prelucrează terenurile agricole 179 de gospodării agricole cu diferite forme de proprietate, dintre care :
- 8 gospodării cu suprafața de peste 1000 ha;
- 8 gospodării cu 800-1000 ha
- 9 gospodării cu 600-800 ha
- 5 gospodării cu 400-600 ha
- 19 gospodării cu 200-400 ha
- 27 gospodării cu 100-200 ha
- 103 gospodării cu pînă la 100 ha
- Peste 22 mii gospodării țărănești individuale.

              Gospodăriile agricole dispun de 24 de frigidere pentru păstrarea fructelor și legumelor cu capacitatea totală de peste 21 mii tone.
              Deasemenea 
în raion activează şi prestează servicii 7 magazine agricole, 5 farmacii veterinare, 28 puncte de însămânţare a vitelor, 21 puncte de colectare a laptelui, 41 de mori şi 30 oloiniţe, s-au deschis 3 linii de uscare a fructelor (prune şi mere) de serviciile cărora se folosesc practic toţi agricultorii

Potenţialul industrial:  

Industria în raionul Soroca este prezentată de întreprinderi din diverse ramuri ale economiei. Principala  ramură este industria prelucrătoare, în deosebi întreprinderi ale industriei alimentare. De asemenea este dezvoltată și industria ușoară, în special confecționarea hainelor și încălțămintei. Cele mai mari întreprinderi și obiecte comerciale sînt: SA”Alfa-Nistru”, SA”Fabrica de brânzeturi”, SRL”Kernel”, SRL”Testor”, SRL”Debut Sor”, SA”Hidroinpex”, SA”Făuritorul”, SRL”Ermo-Grup”, SRL”Sotex-Grup”, SRL”Maritan-Sor”, SRL”Fabrica materiale de construcție”, SRL ,,Polimer”, SRL ,,Magistrala-Nistru”, ”Fourchette”,”Mărfuri de uz casnic”, ”Modern”, etc.

În oraș avem 11 restaurante, din care cele mai solicitate sînt restaurantele ”La Cetatea Veche”, ”Primăvara”, ”Soroca” și ”Golden River”, ,,Alisa”, ,,Amour”, ,,Briz” ş.a.

Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii îi revine un rol important în dezvoltarea economică a raionului.

Pentru susținerea micului bussines, au fost fondate de CR și activează:

 din 2003  - Centrul de resurse pentru tineret ,,Dacia”;

din 2009 - Incubatorul de afaceri din Soroca;

 din 2013 - Biroul Comun de Informare și Servicii.

Pe teritoriul raionului activează și alte instituții , care au menirea de a acorda ajutor micului bussines și anume:

Camera de Comerț și Industrie fil.Soroca;

Soragroinform ACSA;

Asociația producătorilor agricoli Teragronord;

Asociația oamenilor de afaceri Pro Bussines Nord.  

Situația demografică în ianuarie-decembrie 2018 a fost determinată de o descreștere a nivelului natalității cu 10,2 la sută și o creștere a nivelului mortalității cu 3,5 la sută, de asemenea a fost înregistrată o creștere și a nivelului nupțialității și a  divorțialității respectiv cu 1,0 % și 39,4 % la sută.

Câștigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat în trimestrul IV 2018 a fost de 5132,2 lei, sporind față de aceeași perioadă a anului precedent cu 12,8 %, și neatingând media pe țară cu 26,6 %.

Numărul șomerilor oficial înregistrați, conform datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, la 1 ianuarie 2019 a constituit 1191 persoane, majorându-se cu 6,2 la sută comparativ cu 1 ianuarie 2018. Numărul șomerilor aflați la evidență la 1 octombrie 2018 a fost de 992 persoane.

Investițiile în active imobilizate din contul tuturor surselor de finanțare realizate în perioada de raport au însumat 206.8 mil. lei, micșorându-se 13,4% față de ianuarie-decembrie 2017. Sursa principală de finanțare a investițiilor a fost mijloacele proprii ale investitorului, ponderea cărora a constituit 44,9%.

Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport rutier în ianuarie-decembrie 2018 a însumat 47,8 mil. tone-km, cu 1,9% mai puțin decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent.

Volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport rutier a constituit 172,6 mii tone, majorându-se cu 3,6% comparativ cu ianuarie-decembrie 2017.

Numărul pasagerilor transportați cu autobuzele și microbuzele de folosință generală a fost de 1,3 mil., micșorându-se cu 12,7% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Sistemul de educatie :        Sistemul de învăţământ din raionul Soroca este structurat pe următoarele trepte de şcolarizare: educaţia preşcolară, învăţământul primar, gimnazial şi liceal. Infrastructura şcolară a raionului în anul de studii 2017-2018  include  104 instituţii de învăţământ : 56  instituţii preşcolare cu 3093 copii înscriși în 138 grupe, 28  gimnazii, 5 licee , 5 școli primare-grădiniţă, 5 şcoli primare, 1 şcoală de sport şi un centru de creaţie a elevilor.

În teritoriul raionului Soroca activează : Colegiul Tehnic Agricol, Colegiul de Artă ”Nicolai Bodgros”, Colegiul Pedagogic„M.Eminescu”, Școala Profesională din or. Soroca, Școala profesională din Soroca a MoldCoop, instituții de învățământ extrașcolar - școala sportivă orășenească, școala sportivă raională și centrul de creație a copiilor ”Speranța”.

      Institutiile medicale:

Resursele sistemului sănătăţii din raionul Soroca este constituit din următoarele instituţii medico-sanitare şi farmaceutice:

a) Instituţii medico-sanitare republicane şi desconcentrate în teritoriu:

- Centrul de Sănătate Publică Soroca

- Substaţia raională de asistenţă medicală de urgenţă (AMU) Soroca cu 2 puncte AU în s.Vărăncău şi s.Bădiceni.

- Internatul Psihoneurologic s. Bădiceni, Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei.

b) Instituţii medico-sanitare publice raionale:

- IMSP Spitalul raional Soroca „A. Prisacari” cu capacitatea de 280 paturi;

- IMSP ale sistemului de asistenţă medicală primară, care sunt reprezentate de către structurile teritoriale ale Centrelor de Sănătate Soroca, Centrul de Sănătate din microraionul Soroca-Nouă şi celor din localităţile Racovăţ, Cosăuţi, Slobozia-Cremene, Rubleniţa, Parcani, Bădiceni. Căinarii-Vechi, Vasîlcău, Vîsoca, Rudi, Nimereuca, Vădeni.

c) IM Centrul stomatologic raional;

d) Instituţii medico-sanitare private:

- Farmacii -22;

- Cabinete stomatologice – 6

- Cabinet oftalmologic -1

- Cabinet practică medicală„Marinescu Natalia” s. Cosăuţi

- Cabinet medical consultativ str. Negruzzi-4 or. Soroca.

     Reţeaua instituţiilor de cultură  este constituită din: 54 case şi cămine culturale în care activează 84 de specialişti, 58 biblioteci publice din care 51 în sate şi 7 în oraş, în ele fiind angajaţi 76 de bibliotecari, 6 şcoli de artă plastică şi muzică, 2 muzee, activează 98 colective artistice, inclusiv 28 colective artistice cu titlu onorific „model” și 4 centre de meșteșuguri populare, 1 studiou musical. Numărul total de monumente – 415, inclusiv: 189 de importanţă naţională, 127 de importanţă locală, În raion îşi desfăşoară activitatea - 282 meşteri populari,

15 meşteri populari sunt Membri ai Uniunii Meşterilor Populari din Moldova, sînt 5 mănăstiri: ,,Acoperământul Maicii Domnului ” din s. Cosăuţi, Mănăstirea “SF. Treime” din s.Rudi; Mănăstirea Icoana Maicii Domnului “Tuturor scârbiţilor”, s. Inundeni;  Mănăstirea “Înălţarea Sfintei Cruci”, s. Stoicani; Mănăstirea “Sfintele Muceniţe - Vera, Nadejda, Liubovi” s. Căinarii Vechi. Biserici – 64 și o Catedrală.

Consiliul raional Soroca are încheiate acorduri de colaborare, înfrăţire şi cooperare cu mai multe ţări din spaţiul european aşa ca Romănia, Ucraina, Polonia, Estonia şi Letonia.

 

Consiliul raional Soroca

15/47 din 21.11.2012

Judeţul Buzău, România

Acord de colaborare şi înfrăţire

15/49 din 21.11.2012

Judeţul Botoşani, România

Acord de colaborare şi înfrăţire

f/n din 26.05.2012

Raionul Iampol, regiunea Viniţa, Republica Ucraina

Acord de cooperare

f/n din 21.10.2012

Satul Colinchivţî, regiunea Cernăuţi, Republica Ucraina

Acord de cooperare

05/04 din 05.11.2015

Judeţul Vaslui, România

Acord de cooperare

f/n din 2015

Judeţul Dombrovski, Republica Polonia

Acord de cooperare

01 din 27.08.2014

Judeţul Jarva, Republica Estonă

Acord de cooperare

04 din 27.08.2016

Ţinutul Bausca, Republica Letonia

Acord de partineriat şi cooperare

05/13.07.2017

Raionul Iampol, regiunea Viniţa, Republica Ucraina

Acord de colaborare

 

    Sport  În raion activează 2 școli sportive, unde se antrenează 800 de  copii și 5 asociații obștești cu profil sportiv: fotbal, baschet,șah, dame și volei. Anual se desfășoară 35 de competiții raionale, 15 competiții republicane și una internațională la care participă aproximativ 7,0 mii de amatori ai sportului.

   Consiliul Raional este autoritatea reprezenativă a populaţiei raionuilui. El se compune din consilieri, aleşi în condiţiile  Codului electoral.

   Preşedintele raionului reprezintă raionul în raporturile cu Guvernul, cu alte autorităţi publice centrale, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, precum şi în instanţa judecătorească, asigurînd executarea deciziilor Consiliului raional și  respectarea Constituţiei.

Telefon: (230) 2-26-50

E-mail:prs@ mtc-sr.md

Web:www.soroca.org

 

În Aparatul preşedintelui raionului activează 55 de angajaţi din care 31 deţin funcţii publice, după cum urmează:

 

 

 

Denumirea subdiviziunilor

 

Numărul de unități

Total Unități

Din ele funcții publice

1.

Conducerea

 

 

 

      Președinte al raionului

1

1

 

      Vicepreședinte al raionului

3

3

 

      Secretar al Consiliului raional

1

1

 

Total conducere

5

5

2.

Secția organizarea şi coordonarea activităţii administrative

 

 

 

     Șef secție

1

1

 

     Specialist superior

2

2

 

      Specialist

1

1

 

Total  secție

4

4

3.

Serviciul asistență juridică

 

 

 

     Șef serviciu

1

1

 

     Specialist superior

1

1

 

Total serviciu

2

2

4.

Serviciul resurse umane

 

 

 

      Șef serviciu

1

1

 

      Specialist principal

2

2

 

Total serviciu

3

3

5.

Serviciul audit intern

 

 

 

      Șef serviciu

1

1

 

      Auditor intern

1

1

 

Total serviciu

2

2

6.

Serviciul arhivă

 

 

 

      Șef serviciu

1

1

 

      Specialist principal

1

1

 

      Arhivar

1

-

 

Total serviciu

3

2

7.

Serviciul Arhitectură

 

 

 

      Arhitect-șef

1

1

 

Total serviciu

1

1

 

 

 

 

8.

Serviciul tineret și sport

 

 

 

     Specialist principal

1

1

 

Total serviciu

1

1

9.

Serviciul financiar

 

 

 

     Contabil-șef

1

1

 

Total serviciu

1

1

10.

Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

 

 

 

Șef secție

1

1

 

Specialist principal

1

1

 

Specialist

2

2

 

Total secție

4

4

11.

Secția Economie

 

 

 

Șef sectie

1

1

 

Specialist principal

1

1

 

Specialist superior

1

1

 

specialist

1

1

 

Total secție

4

4

12.

Serviciul Relații Funciare și Cadastru

 

 

 

Șef serviciu

1

1

 

Specialist principal

1

1

 

Total serviciu

2

2

13.

Serviciul Proiecte Investitionale

 

 

 

Șef serviciu

1

-

 

Economist

1

-

 

Redactor

1

-

 

Total serviciu

3

-

14.

Serviciul de deservire a clădirilor administrative

 

 

 

Intendent

1

-

 

Contabil principal

1

 

 

Electrician

1

-

 

Lăcătuș

0,5

-

 

Tîmplar

1

-

 

Deredicătoare

8

-

 

Șofer

5

-

 

Total serviciu

17,5

-

 

Secretar administrativ superior

1

-

 

Secretar administrativ

1

-

 

Secretar al conducătorului

1

-

 

Total în Aparatul Președintelui Raionului Soroca

55,5

31

 

 Denumirea subdiviziunilor

Numărul de unităţi

Total unităţi

Din ele  funcţii publice

Aparatul preşedintelui raionului

55,5

31

Direcţia Finanţe Soroca

13

11

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Soroca

10

10

Direcția Învățămînt Soroca

12

11

Direcţia Agricultură şi Alimentaţie Soroca

7

6

Secţia Cultură şi Turism Soroca

4

4

Total 

101,5

73

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Serviciile descentralizate din cadrul Consiliului raional sunt reprezentate de 6 Direcţii şi Secţii:

 

Direcţia Finanţe:

 

Descrierea generală.

   Direcția Finanțe a Consiliului raional Soroca activează în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Finanțe a Consiliului raional Soroca.

Direcția este o subdiviziune structurală din subordinea Consiliului raional ,care activează sub conducerea președintelui raionului,este o persoană juridică dispune de ștampilă și cont trezorerial în trezoreria teritorială Soroca.

Obiectivul de bază a Direcției Finanțe constă în asigurarea implementării politicii bugetar-fiscale a statului,organizarea și asigurarea elaborării,aprobării și executării bugetului raional.

Pe parcursul anului bugetar direcția acordă servicii metodologice de elaborare,executare și raportare a bugetelor la 35 de primării și 49 de instituții publice din raion.

Date despre direcție.

    Structura și statele de personal ale direcției au fost aprobate de către Consiliul raional Soroca prin decizia consiliului raional nr.10/15 din 01.03.2012 cu modificările ulterioare. În cadrul direcției își desfășoară activitatea două subdiviziuni:

-          Secția Elaborare și administrarea bugetului.

-          Serviciul rapoarte,analiză și metodologia evidenței contabile.

    Aplicarea tehnologiilor informaționale.

  Direcția dispune de 11 calculatoare conectate la internet,poștă electronică cu adresa dfsoroca@gmail.com.

  Rețeaua de calculatoare este deservită de către Î.S. Fintehinform care este parte integrală a sistemului informațional al Ministerului Finanțelor al republicii Moldova.

  Indicatori financiari.

  Volumul bugetului pe raionul Soroca pentru anul 2017 aprobat la partea de venituri și cheltueli consitue 289146,80 mii lei.

 

Direcţia agricultură şi alimentaţie

                                              

1.                  Descriere generală 
         Direcţia raională agricultură şi alimentaţie a Consiliului raional Soroca este creată în scopul implimentării în teritoriu a politicii agrare, promovate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi de către organele administraţiei publice locale. Direc
ția acttivează în baza Regulamentului de activitate a DAA aprobat prin Decizia Consiliului raional Soroca nr.4/3.3. din 29.09.2003.

2.                  Structura organizatorică a Direcţiei este reglementată de către Consiliul raional Soroca (Decizia nr.10/15 din 01.03.2012 modificată prin decizia nr.13/10 din 26.01.2017), iar Statutu de personal al Direcției agricultură și alimentație a Consiliului raional Soroca este aprobat de către Secretarul general al Guvernului (nr.02.26.7.2 din 13.04.2017) . La moment statele de personal sînt constituite din 7 unități, inclusiv 6 unități funcții publice și 1 șofer., dintre care 2 unități vacante .

3.      Servicii electronice disponibile, centre informaționale -  Rețea locală și lucrăm in

rețeaua MAIA și a Centrului Informațional agricol cia.md.

13.Conform datelor cadastrului funciar - suprafaţa totală a raionului este de 104299 hectare, dintre care suprafaţa terenurilor cu destinaţie agricolă constituie 632231 hectare, inclusiv 54914  hectare arabil şi 6559 ha livezi, 98 ha vii, nucari, arbuşti fructiferi 1224 ha, păşuni şi alte terenuri 437 ha. Caracterul preponderent agrar al raionului mai este demonstrat şi prin faptul că peste 60 la sută din teritoriul raionului revine terenurilor cu destinaţie agricolă.

Indicatori dezvoltare economico/socială

Valoarea producției agricole produse în 2016 față de 2015 
în pre
țuri comparabile și curente, mii lei

 

Nr d/o

Producția

 

Devieri

2015

2016

+/-

%

PG în prețuri comparabile

1

Vegetală

222106,2

289699

67592,8

130,4

2

Animalieră

76227,4

75548

-679,4

99,1

 

TOTAL

298333,6

265247

66913,4

122,4

PG în prețuri curente

1

Vegetală

982631,1

93572

-44059,1

95,5

2

Animalieră

307280,1

369029

61748,9

120,1

 

TOTAL

1289911,2

1307601

17689,9

101,4

 

 

Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

 

Aprovizionarea cu apă a localităților din raionul Soroca

Din 68 localități ale raionului, în prezent sunt alimentate cu apă potabilă centralizat și parțial or. Soroca și satele Oclanda, Cremenciug, Iarova, Bădiceni, Bulboci, Sobari, Lugovoe, Egoreni, Regina Maria, Hristici, Zastînca, Rublenița, Ocolina, Țepilova, Voloave, Parcani.

       Celelalte localități sunt alimentate din fîntânile de șahtă. În prezent localitățile raionului dispun de circa 8043 fîntâni de șahtă.

       În urma investigațiilor efectuate de către Centrul de Medicină Publică, asupra calității apei potabile în aceste fântâni, s-a constatat că circa 82% nu corespund normativelor sanitare și a standardelor stabilite.

       Luând în considerație acest fapt, Consiliul Raional Soroca a adoptat decizia de a lua un împrumut bancar în sumă de 2,0 mln lei pentru elaborarea documentației de proiect a apeductelor magistrale spre 32 localități a raionului.

       Lungimea totală a apeductelor magistrale proiectate este de 130,5 km și costul construcțiilor conform devizelor de cheltuieli constituie 122,1 mln lei.

        În anul 2016 – 2017 a fost câștigat proiectul de aprovizionare cu apă potabilă încă a 4 localități (Ocolina,Țepilova, Parcani, Voloave) cu suma de 23,725 mln. lei din Fondul pentru Dezvoltare Regională. Deja au fost finalizate lucrările de construcție a rețelelor de  aprovizionare cu apă potabilă spre localitățile Țepilova,  ( cu costul 3,9mln lei), Ocolina ( cu costul 5,7 mln lei). Este spre finalizare procesul de construcție a apeductului spre s. Parcani și Voloave ( costul total a acestui proiect este de 14,075 mln. lei).

Conexiunele, construcția fântânilor de distribuție a apei potabile, rețelele interioare pînă în curțile cetățenilor și instalarea apometrelor vor fi executate din contul proprietarilor.

Cu finanțare din Fondul

elaborate și verificate pentru construcția rețelelor magistrale, care ar asigura cu apă potabilă tot teritoriul raionului Soroca.

Aprovizionarea raionului cu gaze

naturale

Până în prezent au fost construite 70,6 km de conducte de presiune înaltă, 53,7 km de conducte de presiune medie şi 25,0 km  de Ecologic au fost implementate proiectele de aprovizionare cu apă potabilă a localităților: Baxani ( cu costul 6 130,16 mii lei), Bulboci, Bulbocii Noi, Pîrlița (cu costul 13 000 mii lei).

Perspectiva aprovizionării cu apă potabilă a localităților raionului Soroca:

- Construcția apeductelor magistrale și interioare în localitatea Căinarii-Vechi finanțate de către BERD în sumă de 4,7 mln. lei în perioada 2017 – 2018.

- Finalizarea lucrărilor de construcție și darea în exploatare a apeductelor magistrale și interioare în localitățile Bulboci și Bulbocii Noi finanțate de Fondul Național Ecologic în sumă de 11,7 mln. lei în anul 2019.

Consiliul raional Soroca dispune de proiecte conducte de presiune joasă, în rezultatul căruia au fost conectate la reţelele de gaze 20 localităţi rurale: Vădeni, Zastînca, Egoreni,Dumbrăveni, Pîrliţa, Vanţîna, Ocolina, Ţepilova, Regina Maria,

Bulboci, Bulbocii Noi, Căinarii Vechi,Voloave, Parcani, Voloviţa,Alexandru cel Bun, Rubleniţa, Dubna,Schineni.

La gazificarea localităţilor sus menţionate inclusiv şi a or. Soroca au fost utilizate surse financiare în sumă de 79,8mln. lei: din bugetul de stat – 57,1mln. lei şi din bugetul Consiliului Raional -22,7mln.lei.

Au fost construite 28 de cazangerii şi termoficate 28 instituţii de menire social-culturale.

Au fost gazificate gospodării particulare în localităţile rurale – 413 şi în or. Soroca consumatorii casnici – 7749, agenţi economici şi diferite instituţii – 226, inclusiv în or. Soroca -189.

În perioada anilor 2015-2016 au fost monitorizate lucrările de gazificare și conectarea la gaze naturale în gimnaziul Vărăncău cu suma de 475 mii lei alocată din bugetul Consiliului Raional Soroca și grădinița de copii din s. Vasilcău cu suma de 840 mii lei alocate prin FISM.

Întreținerea drumurilor publice locale :

   Conform Hotărîrei Guvernului nr. 1468 din 30.12.2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale, regionale și locale în prezent rețeaua de drumuri publice din raionul Soroca constituie 398,7 km inclusiv:

  1. Drumuri republicane – 84,4 km:
  2. Drumuri regionale – 109,3 km:
  3. Drumuri locale de interes raional – 205,0 km.     

    Pentru anul 2017 la întreținerea și reparația a 205 km de drumuri, conform Legii bugetului de stat pentru 2017 nr. 279 din 16.12.2016 raionului Soroca i-au fost alocate 18 840,0 mii lei. Pentru primăriile raionului Soroca au fost alocate investiţii capitale la capitolul ”Întreţinerea drumurilor locale„ în mărime de 10883,0 mii lei. Toată suma  a fost valorificată.

  Pentru anul 2018, raionului Soroca pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor publice locale de interes raional au fost alocate în total 16 546,5 mii lei. Antreprenor pentru executarea lucrărilor de interes raional a fost desemnat SA”Drumuri Soroca”. Iar conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale și a Programului de reparație periodică a drumurilor publice naționale,locale și străzi au fost alocate 58 080 mii lei. Pentru primăriile raionului Soroca au fost alocate investiţii capitale la capitolul ”Întreţinerea drumurilor locale„ în mărime de 10883,0 mii lei.

   Conform Hotărîrei Guvernului nr. 1468 din 30.12.2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale, regionale și locale în prezent rețeaua de drumuri publice din raionul Soroca constituie 398,7 km inclusiv:

  1. Drumuri republicane – 84,4 km:
  2. Drumuri regionale – 109,3 km:
  3. Drumuri locale de interes raional – 205,0 km.     

    Pentru anul 2017 la întreținerea și reparația a 205 km de drumuri, conform Legii bugetului de stat pentru 2017 nr. 279 din 16.12.2016 raionului Soroca i-au fost alocate 18 840,0 mii lei. Pentru primăriile raionului Soroca au fost alocate investiţii capitale la capitolul ”Întreţinerea drumurilor locale„ în mărime de 10883,0 mii lei. Toată suma  a fost valorificată.

  Pentru anul 2018, raionului Soroca pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor publice locale de interes raional au fost alocate în total 16546,5 mii lei. Antreprenor pentru executarea lucrărilor de interes raional a fost desemnat SA”Drumuri Soroca”. Iar conform Programului  Național „Drumuri bune pentru Moldova” pe drumurile și străzile din  localitățile din raionul Soroca au fost efectuate lucrări de reparație și întreținere în suma de 68 080 mii lei. Pentru primăriile raionului Soroca la capitolul ”Întreţinerea drumurilor locale„  au fost alocate mijloace financiare în mărime de 10883,0 mii lei.

 Pentru anul 2019 raionului Soroca pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor publice locale de interes raional au fost alocate în total 17 429,8 mii lei. Pentru realizarea Programului Național ”Drumuri bune pentru Moldova 2” pe drumurile și străzile din  localitățile din raionul Soroca se preconizează a fi  efectuate lucrări de reparație și întreținere în suma de 62 000,00 mii lei.

 

Serviciul Proiecte Investiționale face parte din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca. Acest serviciu îndeplinește următoarele atribuții principale:

-Identifică programele de finanțare la care autoritățile administrației publice sunt eligibile și informează primăriile, secțiile și direcțiile Consiliului Raional Soroca;

-Oferă consultații primarilor din raionul Soroca privind diferite programe de finanțare și completarea cererii de finanțare a proiectelor;

-Elaborează în colaborare cu celelalte direcții de specialitate fișele și documentația tehnico-economică a proiectelor pentru a fi despuse spre finanțare și implementează proiecte pentru Raionul Soroca.

Ø    Proiecte realizate 2015-2017

Ø    În luna mai 2015 a fost finalizat proiectul transfrontalier ”Bijuterii Medievale: Cetățile Hotin, Soroca, Suceava”,unde Consiliul Raional Soroca a fost Aplicant. Proiectul a fost implementat în cadrul Programului Operaţional Comun România–Ucraina–Republica Moldova 2007-2013 și finanțat de Uniunea Europeană.

În cadrul proiectului Consiliul Raional Soroca și-a propus ridicarea gradului de competitivitate economică și atractivă a regiunilor Soroca-Suceava-Hotin prin implementarea activităților de parteneriat tranfrontalier ce țin de îmbogățirea potențialului turistic și promovarea valorilor culturale și istorice comune.

Valoarea totală a proiectului: 3.003.220,82 Euro.

 

Direcția învățământ

.      Direcția Învățământ  a Consiliului raional Soroca activează   Regulamentul de organizare și funcționare  aprobat prin decizia   Consiliului raional 07/3 din 11.02.2016. 

 Direcția Învățământ Soroca are în structura organizatorică : conducerea direcției (2 unități )- șeful DΠși șeful adjunct,  2 secții : secția politici educaționale și management cu 4 unități de personal, secţia management al curriculumului şi formare profesională continuă cu 9 unități de personal, 8 servicii, după cum urmează : serviciul resurse umane (1 unitate), serviciul  juridic (1 unitate), serviciul economico – financiar (3 unități), serviciul audit intern (1 unitate), transport elevi (55 unități : 1 șef serviciu, 3 mecanici, 22 șoferi, însoțitori -29), contabilitate centralizată (5 unități), asistență psihopedagogică (8 unități), serviciul administrativ auxiliar  (7 unități).

Direcția Învățământ  dispune de poştă electronica : edu.soroca@gmail.com pagină web www.edusoroca.md.  Servicii electronice disponibile: 33 calculatoare, xerox - 5, imprimante - 22, scaner - 3, fax – 1

În subordinea direcției Învățământ se află 103 instituții / 11315 elevi.

Inclusiv:

·         preşcolar – 55/3234

·         şcoli primare - grădiniţă – 5/88

·         şcoli primare – 7/194

·         gimnazii – 28/4195

·         licee – 5/3508

·         Școala Sportivă Raională – 555 elevi

·         Centrul de Creație al copiilor şi adolescenţilor,,Speranţa" – 400 elevi

a) Învăţământul preşcolar

În raion activează 55 de instituții de educație timpurie, în LT Visoca  este formată o grupă pregătitoare, 5 instituții au statut de școli primare-grădinițe : ȘPG Dubna, ȘPG Sobari, ȘPG Slobozia Nouă, Tătărăuca –Nouă, ȘPG Niorcani. În total sunt instituționalizați 3350 copii, respectiv pe vârste : 2-3 ani - 1250 (66,5 %), 3-5 ani – 1323 (82 %) , 5-7 ani ( 95 %).

b) Învăţământul primar

Total elevi – 3367

Total clase – 168

c) Învăţământul  gimnazial

Total elevi – 4088

Total clase – 206

d) Învăţământul liceal

Total elevi – 470

Total clase – 17 , pe profilurile existente – profilul real – 11, profilul umanist – 16

e) Învăţământul extrașcolar

În raion activează  2 instituții extrașcolare în subordinea DÎ –  Școala Sportivă Raională – 555 elevi în 6 secții; Centrul de Creație al copiilor şi adolescenţilor,,Speranţa" – 400 elevi, 13 cercuri.

Numărul  cadrelor didactice din sistemul educațional raional  a constituit în anul de studii 2017-2018 - 1121 cadre, dintre care : educație timpurie  - 355;  învățământul secundar general  -766;

 

Nivele de învățământ

grad didactic superior

grad didactic unu

grad didactic doi

Fără grad

Tineri specialiști

Pensionari

Învăţământul preşcolar

1

6

221

132

28

63

Învățământ secundar general

32

53

412

194

47

119

 

Serviciul  transport elevi din cadrul Direcției Învățământ  are în dotare 21 microbuze și asigură transportarea a  930 de elevi  pe 29 de rute școlare.

În scopul dezvoltării  educaţiei incluzive și susținerii  elevilor cu CES sunt create servicii de suport  în 28 școli și 2 grădinițe. 505  copii cu CES beneficiază de servicii oferite de  cele  24 Centre de Resurse pentru Educația Incluzivă. 31 elevi cu CES au susținut examenele de absolvire a gimnaziului  beneficiind  de condiții speciale. Pentru elevii cu dizabilități locomotorii în 2 instituții , LT C. Stere și gimnaziul Voloave au fost adaptate  blocul sanitar și bloc alimentar.

Din componenta raională pentru educație au fost alocați circa 5013,1 mii lei pentru îmbunătățirea condițiilor de instruire în instituțiile de învățământ. În 26 instituții de învățământ au fost realizate lucrări de reparații capitale și renovare în sumă totală 3756,7 mii lei, 13 instituții  au beneficiat de alocări în sumă de circa 980,0 mii  lei pentru reparația sistemelor de încălzire și a cazangeriilor. În 6 instituții de învățământ au fost construite grupuri sanitare interioare.  Alocațiile din componenta raională au constituit circa 926,4 de lei,  au fost repartizați circa  330 mii lei pentru reparația sălilor de sport în gimnaziile Cosăuți, Regina Maria, Cremenciug. Alte două proiecte importante inițiate țin de reparația capitală a LT P. Rareș cu suportul FISM în valoare de circa 700 mii dolari și extinderea suprafeței educaționale în gimnaziul Rublenița.  . 

 

Direcţia Asistenţa Socială şi Protecţie a Familiei

 

            Direcția Asistența Socială și Protecție a Familiei Soroca, edificiul pe str. Independenței nr.8 în cadrul organizației activează 300  angajați, din ei cu funcție publică 10  persoane. Bugetul total al DASPF pentru anul 2018 a constituit 24 605,1 mii lei.

   Serviciile sociale acordate de catre Directia Asistentă Socială si Protectie a Familiei sunt orientate catre familiile în dificultate, copii orfani şi în situaţie de risc, pensionari singuratici, persoane cu disabilitati, şomeri, persoane supuse violenţei, neglijării, exploatării și altor persoane aflate in dificultate.

Prestațiile sociale:

Ajutorul social/APRA     -  Pe parcursul anului 2018 de ajutor social/APRA au beneficiat 7246 familii în sumă de 36 936 404 mii  lei .

Compensația pentru călătoriile în transportul urban și suburban și compensația unică, privind călătoriile în transport prestații, care au constituit în anul 2018 suma de  1763,9 mii lei, cu destinație specială(MF) și de care au beneficiat 6050 persoane cu disabilități.

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Servicii sociale:

1   Îngrijirea la domiciliu – oferă o  gamă de servicii şi facilităţi acordate prin măsuri de prevenire şi îngrijire de către  86  lucrători sociali, în localitățile și orașul Soroca  la 725 persoane solitare vârstnice și cu dizabilități, dependente, pentru ca acestea să-şi sporească gradul de independenţă, să trăiască, pe cît de independent posibil, în propriile case. Întreținerea serviciului pentru anul 2018 a constituit 4414.8 mii lei.

2 Cantina Socială.

a). În orașul Soroca 2 cantine oferă lunar prînzuri gratuite pentru 60 persoane aflate în

situaţie de criză din rîndul pensionarilor, persoanelor cu grad de disabilitate, familiilor cu  copii din mun.Soroca. Cantinele sociale au fost  finanțate din bugetul primăriei mun. Soroca cu contribuția DASPF în sumă  de  68,0 mii lei.   

 b). Centrul Comunitar Multifuncțional „ Împreună”   din s. Rublenița a alimentat lunar 20

persoane. Sursa de finanțare Consiliul Raional.

c). Centrul Comunitar Multifuncțional „Concordia” din s. Cosăuți a alimentat 96 persoane.

Sursa de finanțare Primăria Cosăuțși AO „Concordia Proiecte Sociale”.

3 Asistența Personală are ca scop asistarea şi îngrijirea copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, care întâmpină dificultăţi în realizarea sarcinilor şi activităţilor cotidiene fără suport din exterior. În anul 2018 serviciul AP  a cuprins 157  beneficiari cu grad sever de disabilitate, care au fost îngrijiți de asistenți personali și monitorizați de către  șefii de serviciu.  În acest scop au fost alocate 3727,7 mii lei.

4  Asistența Parentală Profesionistă - un serviciu social, care a oferit  la 46 copii îngrijire familială substitutivă în  24 familii de asistenți parentali profesioniști. Costul servicilui pentru anul 2018 a constitiut 1962,2 mii lei.

5  Casa de Copii Tip Familie  din mun. Soroca – oferă îngrijire pentru  6 copii rămași fără ocrotire părintească. Pentru anul 2018 costul acestui serviciu a constituit 136,7 mii lei.

6  Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii. În a. 2018 beneficiari ai sprijinului familial primar au fost 2460 copii din 1218 familii, iar ai sprijinului secundar 290 familii cu 635 copii. De sprijin familial bănesc din bugetul raional au fost oferiți  96 000 lei pentru acordarea ajutorului  bănesc  în cadrul sprijinului familial secundar. De acest ajutor au beneficiat 24  familii cu 59 copii pentru ameliorarea problemelor ce țin de bunăstarea copilului. În luna august 2018, din bugetul de stat au fost oferiți 1 207 000 lei, care au fost repartizați la 189 familii defavorizate cu 476 copii. În total, de sprijin secundar monetar în sumă de 1 303 000 lei au beneficiat  213 familii cu 535 copii.

7 Serviciul adopție, tutelă, curatelă – În anul 2018 pentru 71 copii aflați sub tutelă a fost  alocată suma de  1153361 mii lei. De indemnizație zilnică pentru copilul care frecventează ciclul gimnazial și se află sub tutelă au beneficiat 43 copii suma alocată fiind  205 780 mii lei.

8  Serviciul asistență socială comunitară – prestează asistență socială la nivel de comunitate, prin intermediul a 41 de asistenți sociali comunitari din primăriile  r. Soroca, care sînt monitorizați de către 1 șef serviciu. Cheltuielile pentru întreținerea acestui serviciu, în anul 2018 a constituit 2848,9 mii lei.

9  Serviciul protetico-ortopedic  - 1 felcer protezist. În anul 2018 - 204 beneficiari au fost asigurați cu articole protetico-ortopedice.

10  Serviciul de reabilitare balnio-sanatorial - pe parcursul anului 2018 au beneficiat  de bilete la sanatoriu 170  persoane vîrstnice și cu disabilități.

11  Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/ persoanelor defavorizate este un serviciu       social specializat nou, care a fost  instituit prin Decizia Consiliului raional Soroca nr.26/01 din 27.09.2018. Scopul Serviciului constă în  susţinerea familiei/persoanei defavorizate pentru prevenirea,  diminuarea şi depăşirea situaţiilor de dificultate, precum şi pentru prevenirea excluziunii sociale şi instituţionalizării acestora în baza necesităţilor identificate Pe parcursul anului 2018 de acest Serviciu au beneficiat 100 familii în sumă de  402,4 mii lei.

12 Comisia Raionala protectia copilului aflat in dificultate, Consiliul raional pentru protecția drepturilor copilului.   Comisia s-a întrunit în 12 ședințe ordinare, în cadrul cărora au fost examinate 352 subiecte cu privire la dosarele solicitanților de suport monetar în cadrul serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii,  cazurile de dezinstituționalizare a copiilor din servicii de tip rezidențial, plasament planificat al copiilor în diverse forme de protecție, aprobarea solicitanților la funcția de asistent parental profesionist, rapoartele de evaluare anuală a competențelor profesionale ale asistentului parental profesionist sau a părintelui-educator etc.

Conlucrare cu instituțiile sociale de plasament pentru persoanele vîrstnice, copii aflați în situație de risc și persoane cu disabilități:

                1. Centru  comunitar multifuncţional „Împreună” din s.Rublenița  -  dispune de 12 locuri, dintre care 4 pentru persoanele vîrstnice și 8 pentru copii în situație de risc. Pe parcursul anului 2018 în Centru au fost plasate 15 persoane adulte aflte  în dificultate,  4 cupluri mamă-copil cu 9 copii, 17 copii în situație de risc, 96 persoane vulnerabile alimentate la Cantina Socială a Centrului. Centrul este finanțat din bugetul CR și a constituit în 2018 suma de 971,1 mii lei.

              2. IP Azilul Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoanele Vîrstnice „Acasă” din s. Bădiceni. Capacitatea azilului este de 50 persoane solitare/vîrstnice și cu disabilități în situații de risc. Întreținerea centrului este finanțată din bigetul CR Soroca și a constituit în 2018 suma de 2358,0 mii lei.

            3. Centrul Social pentru persoanele aflate în situație de risc „Revenire” din mun. Soroca. Capacitatea centrului este de 20 de locuri pentru persoanele fără adăpost din orașul Soroca, este finanțat de Primăria mun. Soroca.   În anul 2018 în Centrul au fost plasați 15 beneficiari.

            4. IP Casă Comunitară din s. Voloave – din 2012 se află în plasament 5 persoane cu disabilități severe,  care necesită supraveghere permanentă și sînt îngrijiți de 8 angajați.  Casa Comunitară este finanțată de CR și pe anul 2018 au fost alocate 491,5 mii lei.

           5. Centrul Comunitar Multifuncţional „Cosăuți” - și-a început activitatea la data de 06.07.2017. Capacitatea Centrului: servicii de zi pentru 20 de copii în dificultate, centrul maternal pentru 2 cupluri mamă-copil, serviciul de plasament temporar pentru 8 copii în situații de risc. Centrul este finanțat din bugetul AO „Concordia Proiecte Sociale”. Pe parcursul anului 2018 Centrul a oferit servicii sociale gratuite de plasament temporar  pentru 11 copii, 3 cupluri mamă/5 copii, și la 20 persoane în dificultate  prînzuri calde. De serviciile Centrului de zi au beneficiat circa 20 copii din s.Cosăuți.  

Secţia Cultură şi Turism Soroca 

Secţia Cultură şi Turism a Consiliului raional Soroca activează  în baza Regulamentului aprobat prin Decizia Consiliului Raional Soroca nr.4/7 din 2 noiembrie 2007,modificat prin Decizia Consiliului Raional nr. 20/21 din 17 octombrie 2013. În cadrul secţiei îşi desfăşoară activitatea trei funcţionari publici: (specialist principal, specialist superior, specialist) În   subordinea Secţiei sunt următoarele instituţii:

Palatul Raional de Cultură,

Muzeele de Istorie şi Etnografie Soroca şi Cosăuţi,

Biblioteca Publică « M. Sadoveanu »  cu 6 filiale în cartier,- pînă în anul 2016

Instituţiile din învăţămîntul complementar:

Şcoala de Arte « E. Coca » Soroca,

Şcoala de Arte plastice, Soroca

Şcoala de muzică « Ion Madonici » din s. Cosăuţi,

Şcoala de muzică din satul Vădeni,

Şcoala de muzică din satul Vărăncău,

Şcoala de muzică din satul Căinarii Vechi,

28 formaţii cu titlu « model »,

4 centre de meşteşuguri populare, care îşi desfăşoară activitatea în oraş şi în satele raionului, deasemenea  prin  intermediul  caselor şi căminelor culturale, bibliotecilor de la sate  activitatea cărora este coordonată metodic de Secţia Cultură şi Turism.
Aplicarea tehnologiilor informaţionale: Secţia Cultură şi Turism dispune de poşta electronica:  scultura.soroca@mail.rucultura.soroca1@gmail.com: pagină de socializare: sectia cultura soroca@facebook.com

 Servicii electronice disponibile: 25 calculatoare; 14 printere multifuncţionale (printer, xerox, scaner); 1 - scaner; printere - 8; fax - 2; proiector - 2; ecran - 2.

 Informaţii indicatori

În instituţiile de învăţământ complementar din oraş şi raion, în anul 2018 – 2019 au activat 61 profesori, cu un contingent de 558 elevi, din care anul acesta au absolvit 71 elevi.

În muzeele de istorie şi etnografie Soroca şi Cosăuţi, activează 11 specialişti

În cele 29 formaţii artistice model şi 4 centre de meşteşuguri populare activează cca 58 specialişti, participanţi fiind cca 585 persoane.

În anul 2015 au activat 52 biblioteci comunale şi un Centru raional de documentare şi Informare cu 6 filiale în cartier. Din 2016 este la balanţa primăriei Soroca.

Turismul

Pentru anul 2018 obiectivul principal a ramurii turistice a fost orientat spre creşterea competitivităţii şi atractivităţii turistice a raionului Soroca prin valorificarea patrimoniului turistic.

În scopul realizării obiectivului propus, a fost creată marca turistică a raionului Soroca, adoptată prin Decizia nr. 01-2D 25/10  din 11.07.2018  a  Consiliului Raional Soroca.

La expoziţia de fotografii cu genericul „Satul ca destinaţie turistică” – ed. a V-a şi a VI-a,  au fost expuse fotografii care ilustrrează cele mai pitoreşti şi mai atractive peisaje din 9 localităţi ale raionului şi anume: Oclanda, Dărcăuţi, Zastânca, Nimereuca, Căinarii-Vechi, Bulboci, Voloviţa, Hristici şi Tătărăuca Veche.

Agenţii economici din industria turismului

4 - unităţi de cazare - Vilă Turistică „Europa – 1928”, mun. Soroca;  Hotel “Nistru”mun. Soroca; “Hotel Central”, mun. Soroca;  Hotel “Vila de la Nord”, mun. Soroca.

3 - baze de  de odihnă  – Baza de odihnă “VISOMIEV” s. Cosăuţi; Baza de odihnă “Cabana Vînătorului” s. Visoca; Baza de odihnă “Hanul Verde” s. Inundeni

1 - tabără de vară  – “La Dumbravă” s. Voloviţa

3 - agenţii de turism  - S.R.L. „Valentina-Tur, mun. Soroca ”; IQVIN-FLY S.R.L. mun. Soroca;; „PandaTur” S.R.L mun. Soroca.

Pe parcursul anului 2018 raionul Soroca a fost gazda a circa 58.000 de turişti şi vizitatori, cu 2642 mai mult faţă de anul 2017.

Proiecte in turism:

Proiectul ”Planul de amenajare a teritoriului Raionului Soroca și Planul Urbanistic General al satelor Bădiceni și Zastînca, în contextul conservării biodiversității” este realizat cu susținerea proiectului PNUD „Integrarea priorităţilor de conservare a biodiversităţii în politicile de planificare teritorială şi practicile de utilizare a terenurilor din Moldova”, finanțat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Fondul Global de Mediu.

Durata proiectului : 2015 – 2018; 

Obiectivul proiectului:  îmbunătățirea gestionării eficiente a biodiversității în afara zonelor protejate, în scopul menținerii integrității ecologice a ecosistemelor Republicii Moldova.

Turismul rural – un pas sigur pentru sporirea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca (Republica Moldova) și Iampol (Ucraina, regiunea Vinița). Acest proiect a fost  implementat de IDIS „Viitorul” în parteneriat cu Consiliul Raional Soroca și Administrația raională Iampil (Ucraina). Proiectul a fost cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Teritorială Republica Moldova – Ucraina în cadrul Parteneriatului Estic (EaPTC).

Durata proiectului: 31.01.2018-04.03.2019

Obiectivul proiectului: consolidarea capacităților prestatorilor de servicii turistice și a autorităților locale din Soroca și Iampol de a dezvolta turismul rural prin cooperarea transfrontalieră.

 Proiecte realizate 2015 – 2018 din mijloace bugetare:

            Numărul total -__5_

Pe parcursul anului 2015 s-au finisat lucrările de implementare a Proiectului ,,Bijuterii medievale”: Cetăţile Hotin, Soroca, Suceava” din cadrul programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013, finanţat de UE, în valoare de 3.003.220,82 Euro.

Partener Lider: Consiliul Raional Soroca;

Partener I: Primăria or. Soroca;

Partener II:Primăria Municipiului Suceava (România);

Partener III: Rezervaţia Arhitecturală Istorică Naţională Cetatea Hotin (Ucraina).

Proiectul tehnic de restaurare a Cetăţii Soroca cu amenajarea spaţiului aferent a fost elaborat de către ABRAL ART Productt SRL (Bucureşti). Lucrările de restaurare sunt efectuate conform concursului şi Contractului de Lucrări de restaurare a Cetăţii Soroca cu amenajarea spaţiului afferent, lucrările sunt efectuate de către firma SC „Iasicon” SA. Proiectul s-a încheiat pe 18 mai 2015.

Un alt proiect este ,,Strategii urbane de comunitate în oraşe istorice” (COMUS)

Directorul Muzeului –Nicolae Bulat, Tamara Coşciug –Specialist superior SCT Soroca participă la şedinţele de lucru a Grupului Actorilor Locali.

Unul din obiectivele anului 2015 este realizarea rundei a doua a proiectului ,,NOVATECA”,în urma căruia 15 biblioteci publice din raion au beneficiat de 48 de calculatoare moderne şi tehnică pentru funcţionarea lor.. Tot în cadrul programului ,,NOVATECA “  la CRDI,,M. Sadoveanu “ a fost implimentat proiectul ,,Tableta şi cartea ne fac viitorul “.grupul ţintă al acestui proiect sânt copiii de la centrul de plasament ,,Azimut” din oraşul Soroca,care benefeciază de cele trei tablete primite în cadrul proiectului pentru a dezvolta abilităţile  şi calităţile pe care le posedă copiii vis-a-vis de tehnica modernă (prin diferite forme,jocuri,distracţie,muzică etc.)

Proiectul ,, Învaţă-te să fii om”(programe educative şi creative):

Ø  „Învăţăm limba engleză la bibliotecă”;

Ø  „Lecturi creştine”;

Ø  „Codul etic din desene animate”;

Ø  „Desenăm în Paint”;

Ø  „Ora poveştilor video”;

Ø  „Jocuri la consolă”;

Ø   „Lecturi de vacanţă”;

Ø  Proiectul,, Ai grijă de sănătatea ta “ realizat în parteneriat cu Centrul de Sănătate Soroca