Căutare în site

×

Eroare

[sigplus] Critical error: Image gallery folder manastirea_cosauti is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Secţia Cultură şi Turism Soroca

str. Independenţei, nr. 74

MD-3000 Soroca, Republica Moldova

Tel/fax +373/230 /2 33 36


                                                                                                                                              Anexa
la decizia Consiliului Raional Soroca
nr.4/7din 2 noiembrie 2007
modificat prin Decizia  Consiliului Raional nr.20/21
din 17octombrie 2013
 
REGULAMENTUL
Secţiei Cultură  şi Turism Soroca
 
I. Dispoziţii generale

1. Secţia Cultură şi Turism (în continuare - Secţia) este organul care realizează politica statului şi raionului în domeniul culturii în teritoriu şi îşi desfăşoară activitatea în corespundere cu legislaţia în vigoare, actele normative emise de Ministerul Culturii şi Turismului, Consiliul Raional şi prezentul Regulament.
2. Secţia este subordonată Ministerului Culturii şi Turismului  - în domeniile metodologic şi politica culturală şi Consiliul Raional - în domeniile administrare şi asigurare financiară.
2.1 Coordonează activitatea IP Teatrul „Veniamin Apostol”fondat de  Consiliul Raional Soroca.
3. Secţia are statut de persoană juridică, dispune de balanţa independentă, cont în bancă,ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea deplină a instituţiei, foaie cu antet în limba de stat, alte simboluri aprobate şi înregistrate conform legislaţiei.

II. Obiectivele de activitate 
4.Secţia realizează politica de stat şi raională în domeniul culturii şi turismului prin:
- elaborarea, în baza programelor de stat, a programelor raionale de dezvoltare şi ocrotire a culturii şi artei de dezvoltare a turismului;
- promovarea specialiştilor de înaltă calificare în domeniu;
- asigurarea conservării şi valorificării creaţiei populare;
-asigurarea dezvoltării şi funcţionării eficiente a instituţiilor de cultură şi artă şi a  satisfacerii intereselor spirituale ale populaţiei, indiferent de situaţia social-profesională, confesiune, originea etnică, apartenenţa politică .
- elaborarea şi coordonarea programelor de dezvoltare a turismului
- prestează servicii în domeniul culturii şi turismului.           
5. Principalele obiective de activitate a Secţiei sunt următoarele:
a) elaborarea concepţiei privind dezvoltarea culturii în teritoriul raionului şi a programelor complexe de activităţi culturale, crearea centrelor şi condiţiilor necesare pentru dezvoltarea creaţiei populare şi a meşteşugurilor tradiţionale, pentru desfăşurarea la nivel a activităţilor culturale şi de agrement;
b) realizarea programelor de conservare şi dezvoltare a culturii şi artei în teritoriu prin organizarea diverselor activităţi culturale, festivaluri, concursuri, acţiuni de conservare şi valorificare a creaţiei populare, treceri în reviste ale formaţiilor artistice de amatori, expoziţii de artă plastică şi de creaţii ale meşterilor populari etc;
c) asigurarea condiţiilor necesare pentru libera manifestare a talentului; evaluarea operelor de cultură şi artă. libertatea creaţiei şi inviolabilitatea ei; promovarea politicii de ocrotire,
conservare şi valorificare a patrimoniului cultural naţional, de salvare a monumentelor,ansamblurilor muzeistice şi stilurilor din teritoriu;
d) asigurarea aplicării în teritoriu a strategiei privind identificarea, protecţia, conservarea,restaurarea şi valorificarea monumentelor istorice; aplicarea normelor sistemului naţional de evidenţă a bunurilor culturale, operarea modificărilor ce ţin de destinaţia monumentelor istorice şi transferul dreptului de proprietate, controlarea periodică a stării de conservare şi 
securitate a monumentelor istorice şi elaborarea, de comun acord cu organele competente, a măsurilor necesare în acest domeniu; elaborarea programelor de dezvoltare a localităţilor împreună cu administraţia publică locală, precum şi a programelor de amenajare a teritoriului  în care sunt edificate monumente istorice;
e) asigurarea funcţionării mecanismului de afirmare a talentelor autentice, de selectare a valorilor culturale şi de includere a lor în circuitul naţional şi universal; achiziţionarea 
operelor de artă, întreprinderea măsurilor de susţinere a copiilor dotaţi, orfani şi din familii  puţin asigurate;
f) conduce şi coordonează activitatea instituţiilor de cultură (palat de cultură, centre de cultură, case şi  cămine de cultură, biblioteci, instituţii de învăţămînt artistic, complexe muzeale şi  muzee etc),  indiferent de apartenenţa departamentală; stabilirea relaţiilor de colaborare în domeniul culturii; organizarea participării instituţiilor şi formaţiilor artistice, interpreţilor, meşterilor populari la festivaluri, concursuri, expoziţii, seminare, simpozioane, conferinţerepublicane şi internaţionale;
g) promovează politica naţională unică în activitatea bibliotecilor din raion, conducerea  profesională; reglementarea şi asigurarea controlului respectării legislaţiei în domeniul  
biblioteconomiei;elaborarea strategiei de dezvoltare a turismului cu includerea patrimoniului cultural-istoric şi a potenţialului uman capabil să creeze obiective atractive de turism;
i)  examinarea şi aprobarea programelor de activitate, a raporturilor anuale ale instituţiilor de cultură subordonate; acordarea asistenţei metodice şi practice tuturor instituţiilor de cultură,indiferent de apartenenţa lor departamentală;
j)  asigurarea controlului realizării programelor de activitate ale instituţiilor de cultură subordonate, a îndeplinirii de către acestea a hotărîrilor Guvernului, ordinelor şi dispoziţiilor
Ministerului Culturiişi Turismului , ale organelor administraţiei publice locale;
prezentarea la Ministerul Culturii și Turismului, Consiliul Raional a raportului anual cu privire  la activitatea sa şi a reţelei instituţiilor subordonate, a informaţiilor cu privire la activitatea instituţiilor de cultură.

III. Organizarea activităţii Secţiei

Secţia Cultură  şi Turism este condusă de şeful secţiei, numit în funcţie în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Secţia propune spre aprobare Consiliului Raional, organigrama şi statele de personal din  aparatul secţiei şi din instituţiile de cultură de nivel raional din subordine.
În cadrul secţiei funcţionează: contabilitatea centralizată, bibliotecile publice, muzee, colective model, palatul de cultură     
Secţia coordonează cu primăriile angajarea personalului în instituţiile de cultură din teritoriu, stabileşte categoriile de salarizare, condiţiile de premiere, aplică măsuri disciplinare în conformitate cu legislaţia în vigoare.
In cadrul secţiei se constituie un consiliu (din 5-7 persoane - conducători şi specialişti ai instituţiilor subordonate), care în activitatea sa se călăuzească  de propriul regulament, elaborat în baza Regulamentulului  Secţiei Cultură şi Turism  şi aprobat de Consiliul Raional.  
Consiliul examinează probleme de strategie    culturală,  elaborează programe de dezvoltare şi ocrotire a culturii şi artei în raion. Componenţa consiliului şi programul său de activitate se aprobă de către şeful secţiei la   începutul anului calendaristic.

IV. Şeful Secţiei
  Şeful secţiei este numit în bază de concurs şi eliberat din funcţie de către Consiliul Raional, selectat în bază de concurs. Şeful secţiei se eliberează din funcţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în caz de reorganizare a instituţiei.
Şeful secţiei:
-  angajează, în baza cerinţelor din fişa postului (şeful-adjunct), personalul aparatului  secţiei şi conducătorii instituţiilor subordonate de nivel raional.
-  stabileşte componenţa şi responsabilitatea angajaţilor secţiei, conducătorilor  organizaţiilor din subordine, în baza cerinţelor şi obligaţiunilor funcţionale elaborate de Ministerul Culturii;
-  asigură  selectarea lucrătorilor din domeniul culturii, aprobă decizia comisiei de atestare:
-  elaborează pronosticul personalului scriptic conform necesităţilor de specialişti în domeniul activităţii culturale şi învăţămîntul artistic;
-  reprezintă secţia în organele administrative, juridice şi în organizaţii obşteşti. încheie contracte de muncă şi colaborare culturală cu persoane juridice şi fizice;
-  emite ordine şi dispoziţii, elaborează acte normative în limitele competenţei sale;
-  asigură respectarea prevederilor legislaţiei;
-  poartă răspundere pentru utilizarea eficientă a mijloacelor financiare bugetare şi extrabugetare.

V. Colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii
12.   Secţia programează aprovizionarea şi coordonarea cu organele administraţiei publice locale şi alte instituţii, procurarea instrumentelor muzicale, a costumelor naţionale, a mijloacelor tehnice de sonorizare, a mobilierului, transportului auto cu destinaţie specială,a utilajului tehnic necesar instituţiilor de cultură, efectuează controlul utilizării acestora.
13.   Secţia stabileşte relaţii culturale cu organele similare din republică şi străinătate.asigură participarea reprezentanţilor din instituţiile de cultură subordonate la activităţile programate în cadrul schimbărilor culturale.
14.   Secţia asigură în teritoriu condiţii adecvate pentru dezvoltarea artei şi culturii tuturor minorităţilor etnice conlocuitoare.

VI. Finanţarea Secţiei
15.   Secţia este finanţată din mijloacele bugetare şi venituri obţinute din diverse activităţi culturale, prestări servicii, sponsorizări, alte surse ce nu contravin legislaţiei. Mijloacele financiare bugetare se acumulează pe contul bugetar al secţiei, mijloacele financiare de alt ordin se acumulează pe un cont special. Utilizarea mijloacelor respective se efectuează conform legislaţiei în vigoare.
16.   Secţia elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Raional devizul de cheltuieli al  secţiei şi, în caz de necesitate, intervine cu propuneri privind finanţarea suplimentară a acţiunilor concrete, exercită controlul asupra utilizării mijloacelor financiare conform destinaţiei.

[sigplus] Critical error: Image gallery folder manastirea_cosauti is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

  Componentă a turismului cultural, turismul religios este  prioritar în rîndul vizitatorilor raionului Soroca. Formă de turism care există de secole şi care mai păstrează încă unele trăsături în privinţa pelerinajului propriu-zis, turismul religios este astăzi un fenomen complex care se află în continuă transformare şi diversificare păstrîndu-şi elementul de bază care l-a consacrat: religia.
Mănăstirile din raionul Soroca

Nr.

Localitatea

Hramul

1

Cosăuţi

Mănăstirea “Acoperămîntul Maicii Domnului”

2

Rudi

Mănăstirea “Sf. Treime”

3

Inundeni

Mănăstirea Icoana Maicii Domnului “Tuturor scîrbiţilor”

4

Stoicani

Mănăstirea “Înălţarea Sfintei Cruci”

5

Căinarii Vechi

Mănăstirea “Sfintele Muc. Vera, Nadejda, Liubovi”

 
Mănăstirea Cosăuţi
Hram: “Acoperământul Maicii Domnului”
Mediul de habitat: mănăstire de călugări
Anul fondării: 1729
  Mănăstirea Cosăuţi  se află pe malul râului Nistru, la distanța de 15 km de oraşul Soroca şi 170 km de Chişinău. A fost întemeiată în anul 1729 de doi călugări, Pavel şi Gavriil. Mănăstirea a decăzut, astfel încât în anul 1833, a fost închisă. Averea, precum şi arhiva ei au fost transmise mănăstirii Călărăşeuca. La începutul secolului al XX-lea vechea mănăstire a fost distrusă de un cutremur şi de alunecări de teren, s-a păstrat numai o parte a cimitirului mănăstiresc. Pe locul bisericii a rămas un mic paraclis, unde pelerinii aprind lumânări şi se închină. Abia în 1990 Arhimandritul Ieronim Palii obţine un loc nou pentru mănăstire şi în următorii patru ani e construită mănăstirea, de piatră de Cosăuţi, cu hramul “Acoperământul Maicii Domnului”.
   Împrejur culmi înalte acoperite cu păduri seculare. În valea mănăstirii se află un izvor cu apă sfântă şi “tămăduitoare”, numit “La Pristol”, nu departe, se află monumentul naturii - Pragurile Nistrului şi unica cariera de granit din Moldova ".
Adresa: MD-3016, s. Cosăuţi, r. Soroca
Stareţ: Arhimandritul Ieronim Palii
Date de contact: tel:  069131116
 {gallery}manastirea_cosauti{/gallery}
 

 
 
Mănăstirea Rudi
Hram: „Sfânta Treime”
Mediul de habitat: mănăstire de maici
Anul fondării: 1777
     Mănăstirea este amplasată la circa 215 km de oraşul Chişinău şi  42 km de oraşul Soroca. Se află în mijlocul landşaftului pitoresc Rudi-Arioneşti, nu departe de r. Nistru. Biserica „Sfânta Treime” a mănăstirii Rudi este una deosebită, prin arhitectura ei de un caracter moldovenesc bine pronunţat, care aminteşte de bisericile Moldovei medievale din sec. XVI-XVII.
     La începutul anilor 70 ai sec. XVIII-lea cu bunăvoinţa şi nesecata dorinţă de a face lucruri mari şi primitoare de bunul Dumnezeu, doi fraţi Andronache şi Teodor Rudea (Rughea) cu ajutorul financiar al negustorului Donciul din Movilău (Podolia) ctitoresc schitul Rudi.
     Sfinţirea bisericii în numele Sfintei Treimi s-a făcut cu binecuvîntarea Prea Sfântului Inochentie de Putna, episcop de Huşi (1752-1782). Schitul Rudi a fost zidit pe moşia fraţilor Rudi.
     În prezent Mănăstirea Rudi este o mănăstire de maici. Aşezământul pitoresc al mănăstirii oficiat prin slujbele divine, atrag în prezent sute de turişti anual.
Stareţă – egumena Maria (Pascariuc)
Adresa:MD 5133, s.Rudi, r. Soroca
Tel: (+373) 251-93-777,
       GSM: 0671-93-555

 {gallery}manastirea_rudi{/gallery}
 


Bisericile din raionul Soroca
Biserica “Sfântul. Dumitru”
Adresa: or. Soroca, str. Petrov Biserica “Sfântul. Dumitru”, este cea mai veche din oraşul Soroca.
A fost construită la 1827 de către proprietarul satului Bujărăuca Nicolae Cerchez. Biserica are o arhitectură deosebită şi este un monument ocrotit de Stat. {gallery}biserica_sf_dumitru{/gallery}

Biserica “Sfinţii Martiri Brâncoveni”
Adresa: Ion Creangă
     Biserica de lemn din Soroca este construită în stil maramureşean, pe malul Nistrului şi poartă hramul „Sfinţii Martiri Brâncoveni”. A fost ridicată de meşterii iscusiţi din Maramureş. Construcţia are o înălţime de 25 de metri şi respectă stilul arhitectural caracteristic; este acoperită cu şindrilă din lemn adus de peste Prut. Interiorul bisericii este pictat chiar de preotul paroh Sorin Huluţă, care pe lângă Seminarul teologic a studiat şi pictura murală. Această biserică este o donaţie oferită Republicii Moldova de către ex-preşedintele României, Traian Băsescu şi a fost construită în anii 2011-2012. Lăcaşul sfânt este încăpător şi poate găzdui peste o sută de enoriaşi.

 {gallery}martiri_brincoveni{/gallery}


Bisericile din raionul Soroca Conform Registrului Monumentelor ocrotite de Stat 

 Nr.    

Localitatea

Hramul

Anul fondării

Gen

Categoria

1

Cerlina

Bis. Adormirea Maicii Domnului

1874

Arhitectoral

Naţională

2

Nimereuca

Bis. Adormirea Maicii Domnului

Sf.sec. XVIII

Înc.sec.XIX

Arhitectoral

Naţională

3

Rudi

Bis. Sf. Treime

1892

Arheologic

Locală

4

Tătărăuca – Nouă

Biserica Sf.Arh. Mihail cu poarta întrării

1840-1850

Arhitectoral

Naţională

5

Tătărăuca – Veche

Biserica de lemn „Sf. Arh. Mihail”

1888

Arhitectoral

Naţională

6

Visoca

Biserica„Sf. Arh. Mihail” cu turnul Clopotniţă (compl.edilitar)

1826

Arhitectoral

Naţională

7

Soroca str.Petrov

 

Biserica Sf.Dumitru

1814-1827

Arhitectoral

Naţională

8

Soroca str.V.Stroescu,33

Biserica Sf.Stratulat cu clădirile aferente

1914-1916

Arhitectoral

Naţională

9

Soroca    str.

Ştefan cel Mare,50

Catedr.Adormirea Maicii Domnului

1840-1842

Arhitectoral

Naţională

10

Baxani

Biserica Naşterii

Maicii Domnului

 

1838

 

Arhitectoral

Naţională

11

Căinarii Vechi

Biserica Naşterea Maicii

Domnului

Sec.XVIII

Arhitectoral

Locală

12

Cosăuţi

Biserica Naşterea Maicii

Domnului

1882

Arhitectoral

Locală

13

Dărcăuţi

Biserica de lemn „Sf. Arh. Mihail”

1877

Arhitectoral

Naţională

14

Holoşniţa

Bis. „Sf.Nicolae”

1824

Arhitectoral

Locală

15

Ocolina

Bis. „Sf. Nicolae”

1745

Arhitectoral

Naţională

16

Rădi-Cereşnovăţ

Bis. „Adormirea Maicii Domnului”

1909

Arhitectoral

Locală

17

Schineni

Bis. „Sf. Nicolae”

1826

Arhitectoral

Locală

18

Slobozia-Cremene

Bis. „Naşterea Maicii Domnului”

Jum.I sec.XIX

Arhitectoral

Locală

19

Soloneţ

Biserica de lemn „Sf. Arh. Mihail”

1841

Arhitectoral

Locală

20

Vasilcău

Biserica Adormirea Maicii Domnului

1948

Arhitectoral

Naţional

21

Vărăncău

Biserica Adormirea Maicii Domnului

1832

Arhitectoral

Naţional

22

Zastînca

Biserica Naşterea Maicii Domnului

1915

Arhitectoral

Locală

23

Bădiceni

Biserica Adormirea Maicii Domnului

1796, Încep. Sec XX

Arhitectoral

Locală

24

Bulboci

Biserica “Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil

1787, Sec XX

Arhitectoral

Locală

25

Bulbocii Noi

Biserica “Acoperămîntul Maicii Domnului”

Jum. II Sec. XIX

Arhitectoral

Locală

26

Iorjniţa

Biserica “Cuv. Parascheva, Apărătoarea Moldovei”

1991

Arhitectoral

Locală

27

Cremenciug

Biserica “Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul”

1787, 1899

Arhitectoral, Artă

Locală

28

Sobari

Biserica “Sfînta Treime”

Încep. Sec. XIX

Arhitectoral, Artă

Locală

29

Mălcăuţi

Biserica “Naşterea Maicii Domnului”

1922

Arhitectoral, Artă

Locală

30

Dubna

Biserica “Adormirea Maicii Domnului”

1783, 1876

Arhitectoral, Artă

Locală

31

Egoreni

Biserica “Naşterea Maicii Domnului”

Sec. XX

Arhitectoral, Artă

Locală

32

Holoşniţa

Biserica “Acoperămîntul Maicii Domnului”

1824

Arhitectoral, Artă

Locală

33

Cureşniţa Veche

Biserica “Naşterea Maicii Domnului”

1803, 1880

Arhitectoral, Artă

Locală

34

Hristici

Biserica “Sfînta Treime”

1775, încep. Sec XX

Arhitectoral, Artă

Locală

35

Iarova

Biserica “Acoperămîntul Maicii Domnului”

1804, 1904

Arhitectoral, Artă

Locală

36

Balinţi

Biserica “Acoperămîntul Maicii Domnului”

1910,1990

Arhitectoral, Artă

Locală

37

Nimereuca

Biserica “Adormirea Maicii Domnului”

1400

Arhitectoral, Artă

Locală

38

Oclanda

Biserica “Naşterea Maici Domnului”

2004

Arhitectoral, Artă

Locală

39

Ţepilova

Biserica “Sf. Mare Mc. Gheorghe Purtător de biruinţă”

1807, Începutul Sec. XX

Arhitectoral, Artă

Locală

40

Parcani

Biserica “Minunea Arhanghelului Mihail”

1807

Arhitectoral, Artă

Locală

41

Voloave

Biserica “Aducerea Moaştelor Sf. Irh. Nicolae”

Sfîrş. Sec XIX

Arhitectoral

Locală

42

Pîrliţa

Biserica “Sfînta Treime”

Începutul Sec. XX

Arhitectoral

Locală

43

Regina-Maria

Biserica “Cuv. Parascheva, Apărătoarea Moldovei

Sfîrş. Sec XX

Arhitectoral, Artă

Locală

44

Rubleniţa

Biserica “Minunea Arhanghelului Mihail”

1791-1793

Arhitectoral, Artă

Locală

45

Rubleniţa Nouă

Biserica “Acoperămîntul Maicii Domnului”

I jumătate  Sec XX

Arhitectoral, Artă

Locală

46

Racovăţ (de lîngă primărie)

Biserica “Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil

1803, 1881-1885

Arhitectoral, Artă

Locală

47

Racovăţ

Biserica “Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil

1806

Arhitectoral, Artă

Locală

48

Stoicani

Biserica “Sf. Mare Mucenic Pantelimon”

1802

Arhitectoral, Artă

Locală

49

Şeptelici

Biserica “Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil

1850

Arhitectoral, Artă

Locală

50

Şolcani

Biserica “Aducerea Moaştelor Sf. Irh. Nicolae”

1868

Arhitectoral, Artă

Locală

51

Cureşniţa Nouă

Biserica “Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul”

2002

Arhitectoral, Artă

Locală

52

Teleşăuca

Biserica “Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil

1914

Arhitectoral, Artă

Locală

53

Trifăuţi

Biserica “Acoperămîntul Maicii Domnului”

1800-1900

Arhitectoral, Artă

Locală

54

Vasilcău

Biserica “Cuv. Parascheva, Apărătoarea Moldovei”

Sec. XIX, 2007

Arhitectoral, Artă

Locală

55

Inundeni

Biserica “Cuv. Parascheva, Apărătoarea Moldovei”

Sec XX

Arhitectoral, Artă

Locală

56

Slobozia Vărăncău

Biserica “Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil

1795-1868

Arhitectoral, Artă

Locală

57

Vădeni

Biserica “Aducerea Moaştelor Sf. Irh. Nicolae”

1868

Arhitectoral, Artă

Locală

58

Voloviţa

Biserica “Naşterea Maici Domnului”

1787, Sec XIX 1897

Arhitectoral, Artă

Locală


Agenda evenimentelor culturale de interes turistic,  organizate  pe parcursul anului 2019  în raionul Soroca

Nr.

Denumirea deplină a evenimentului

Data desfăşurării

Locul desfăşurării

Organizatori

Date de contact(numele persoanei, funcţia, telefon, e-mail)

1.

Festivalul Internaţional „Mărţişor 2019”

1-10 martie

mun. Soroca

Palatul de Cultură

Secţia Cultură şi Turism

Anatol Rudei, specialist principal, Secţia Cultură şi Turism Soroca

tel. 230 300 66

e-mail: scultura.soroca@mail.ru

2.

Festivalul de teatru ”Rampa nistreană”

27  martie

mun. Soroca

Palatul de Cultură

Secţia Cultură şi Turism

Anatol Rudei, specialist principal, Secţia Cultură şi Turism Soroca

tel. 230 300 66

e-mail: scultura.soroca@mail.ru

3.

Festivalul-concurs de muzică sacră „Cu noi este Dumnezeu”  cu organizarea expoziţiei meşterilor populari  de ouă încondeiate , icoane.

Ediţia a XXIV-a

30 aprilie

mun.Soroca

Palatul de Cultură

Secţia Cultură şi Turism

Protopopiatul Soroca

Focşa Liubovi , specialist în domeniul formaţiilor artistice cu titlul onorific „MODEL”                tel. 230 300 01

Silvia Florea, specialist principal în domeniul meşteşugurilor şi portului popular, tel. 230 233 36

e-mail: scultura.soroca@mail.ru

4.

Festival-concurs de folclor păstoresc “Pe-un picior de plai”, ed. X-a

luna mai

s. Căinarii Vechi

r-nul Soroca

CNCPPCI

Secţia Cultură şi Turism Soroca

Primăria Comunei Căinarii Vechi

Focşa Liubovi , specialist în domeniul formaţiilor artistice cu titlul onorific „MODEL”                tel. 230 300 01

e-mail: scultura.soroca@mail.ru

5.

«  Noaptea Muzeelor « 

19 mai

mun.Soroca

Cetatea Soroca

Secţia Cultură şi Turism

 

Anatol Rudei, specialist principal, Secţia Cultură şi Turism Soroca

tel. 230 300 66

e-mail: scultura.soroca@mail.ru

6.

Festivalul-concurs   Trandafir de pe cetate

„ Ediţia a VI-a

luna iunie

mun. Soroca

Cetatea Soroca

Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial

Secţia Cultură şi Turism

Anatol Rudei, specialist principal, Secţia Cultură şi Turism Soroca

tel. 230 300 66

e-mail: scultura.soroca@mail.ru

 

7.

Ziua Naţională a Portului Popular

Tîrgul meşterilor Populari ediţia a VIII-a

luna iunie

 

mun. Soroca

parcul Petru Rareş

Secţia Cultură şi Turism

Silvia Florea, specialist principal în domeniul meşteşugurilor şi portului popular, tel. 230 233 36

e-mail: scultura.soroca@mail.ru

 

 

8.

 

Festivalul Covorului,

ed. I-a

luna septembrie

 

s. Bădiceni

r-nul Soroca

Secţia Cultură şi Turism

Primăria Comunei Bădiceni

Focşa Liubovi , specialist în domeniul formaţiilor artistice cu titlul onorific „MODEL”                tel. 230 300 01

e-mail: scultura.soroca@mail.ru

 

9.

Festivalul etniilor „Unitate prin diversitate”

Ediţia a XVIII-a

luna septembrie

mun. Soroca

Parcul Ion şi Doina Aldea-Teodorovici

Secţia Cultură şi Turism

Ungurean Lidia, specialist principal în organizarea sărbătorilor publice, tel. 230 300 01                                 e-mail: scultura.soroca@mail.ru

10.

Festivalul Naţional al Mărului

Ediţia a IX-a

luna septembrie

mun. Soroca

Piaţa Libertăţii

 

Consiliul Raional Soroca

Secţia Cultură şi Turism

 

Ungurean Lidia, specialist principal în organizarea sărbătorilor publice, tel. 230 300 01                                 e-mail: scultura.soroca@mail.ru

11.

Expoziţia de fotografii

„Satul ca destinaţie turistică”

ed. VII-a

27 septembrie

mun. Soroca

Muzeul de Istorie şi Etnografie Soroca

Secţia Cultură şi Turism

Primăriile participante

Omelcenco Marina , specialist, Secţia Cultură şi Turism Soroca

tel. 230 300 01                                 e-mail: scultura.soroca@mail.ru

 

12.

Festivalul –concurs  de muzică populară “Victor Postolachi”, ediţia a VI-a

luna noiembrie

mun.Soroca

Palatul de Cultură

Secţia Cultură şi Turism

 

Focşa Liubovi , specialist în domeniul formaţiilor artistice cu titlul onorific „MODEL”                tel. 230 300 01

e-mail: scultura.soroca@mail.ru

13.

”Festivalul  obiceiurilor şi datinelor de iarnă „V-am ura, v-am tot ura”  din cadrul ”Iarmarocului de Crăciun”

Ed. a X-a

25 decembrie

mun. Soroca

Piaţa Libertăţii

 

Secţia Cultură şi Turism

 

Ungureanu Lidia, specialist principal în organizarea sărbătorilor publice, tel. 230 30001                    e-mail: scultura.soroca@mail.ru

 

 

Subcategorii