Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Căutare în site

Anexa nr.1
la Decizia Consiliului Raional Soroca
nr. 3/21 din 03 iunie 2020

 

REGULAMENTUL 
Aparatului Preşedintelui Raionului
Soroca

 Capitolul I 

Dispoziţii generale  

        1.  Regulamentul Aparatului Președintelui Raionului Soroca  este elaborat în conformitate cu art. 51 alin.(1) al Legii nr. 436 /2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 198 – 199 ale Codului Muncii al Republicii Moldova nr.154/2003, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public, stabileşte funcţiile, atribuţiile, modul de organizare, drepturile principale ale specialiştilor din Aparatul Preşedintelui raionului şi are ca scop respectarea disciplinei muncii, folosirea raţională şi eficientă a timpului de muncă, creşterea productivităţii şi eficienţei muncii angajaţilor.

       2.  Aparatul preşedintelui, constituie o structură funcţională cu activitate permanentă desfăşurată în scopul îndeplinirii competenţelor legale ale Consiliului raional şi a Preşedintelui raionului în vederea realizării serviciilor publice de interes raional. Prin aparatul preşedintelui se asigură un serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi imparţial, în interesul cetăţenilor, precum şi al autorităţilor şi instituţiilor publice din raion. Coordonarea şi legătura între compartimente se realizează prin şefii acestora, iar cele care privesc relaţiile cu Guvernul, ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi cu alte consilii raionale se realizează numai prin preşedinte, vicepreşedinţi sau secretarul consiliului raional. În exercitarea atribuţiilor, compartimentele colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, serviciile publice desconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale care funcţionează în teritoriul raionului, respectiv cu conducerile instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului raional.

3. Aparatul Preşedintelui raionului Soroca este instituit de Consiliul Raional şi  subordonat Preşedintelui raionului.

4. Disciplina de muncă se asigură în unitate prin crearea de către angajator a condiţiilor economice, sociale, juridice şi organizatorice necesare prestării unei munci de înaltă productivitate, prin formarea unei atitudini conştiente faţă de muncă, prin aplicarea de stimulări şi recompense pentru muncă conştiincioasă, precum şi de sancţiuni în caz de comitere a unor abateri disciplinare, bazată pe principiul egalităţii în drepturi a tuturor salariaţilor. Orice discriminare, directă sau indirectă, a salariatului este interzisă.

5. În activitatea sa Aparatul Preşedintelui raionului Soroca se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republiciii Moldova, hotărîrile Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova, deciziile Consiliului Raional, dispoziţiile Preşedintelui raionului, de alte acte normative, precum şi de prezentul Regulament.

 6. Personalul Aparatului Preşedintelui Raionului Soroca poartă răspundere, în condiţiile legii, pentru păstrarea şi confidenţialitatea documentelor aflate în examinare.
         7. Condiţiile de salarizare a personalului Aparatului Preşedintelui Raionului Soroca se stabilesc prin lege.

        8. Aparatul Preşedintelui Raionului Soroca  îşi are sediul în municipiul Soroca, str.Ștefan cel Mare 5.

 Capitolul  II

Structura organizatorică a Aparatului Președintelui Raionului  Soroca

 

Organigrama, structura și  statele de personal ale Aparatului  Preşedintelui Raionului Soroca  sunt aprobate de Consiliul Raional Soroca  la propunerea Preşedintelui raionului.

Sub aspect structural, Aparatul Președintelui Raionului Soroca este constituit din conducerea raionului, secretarul consiliului raional, șefi de secții,  servicii și specialiști.

      Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici sînt reglementate de prevederile Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, iar a personalului fără statut de funcţionar public  de cele  ale Codului Muncii al Republicii Moldova nr.154/2003.

        Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi încetării raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului aparatului preşedintelui raionului, drepturile şi obligaţiile sunt stabilite de legislaţia în vigoare şi de  prezentul Regulamentul.

 

 1. Aparatul preşedintelui raionului

 

1.1 Aparatul preşedintelui raionului, ca structură funcţională, exercită următoarele atribuții:

a) întocmeşte proiectele de decizii ale consiliului raional şi proiectele de dispoziţii ale preşedintelui raionului;

b) asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului raional şi de dispoziţii normative ale preşedintelui raionului şi informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise;

c) colectează şi prezintă preşedintelui raionului informaţii pentru raportul anual privind starea economică şi socială a raionului;

c1) asistă preşedintele raionului în exercitarea obligaţiilor de implementare a legislaţiei în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;

d) prezintă preşedintelui raionului informaţii privind organizarea şi funcţionarea subdiviziunilor, serviciilor publice şi a întreprinderilor de interes raional constituite în teritoriu şi aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale respective;

e) supraveghează executarea de către instituţiile subordonate a deciziilor consiliului raional şi a dispoziţiilor emise de către preşedintele raionului;

i) asistă secretarul consiliului raional în îndeplinirea atribuţiilor lui conform legii.

1.2 Aparatul preşedintelui raionului exercită și alte atribuții în condiţiile legii, prezentului Regulament și stabilite de Președintele raionului.

1.3 Organizarea activității Aparatului Președintelui Raionului se realizează în baza planurilor anuale, elaborate în conformitate cu planul strategic de dezvoltare a Raionului Soroca.

 

2.         Preşedintele raionului

 

2.1 Preşedintele raionului are statut de persoană cu funcție de demnitate publică şi cade sub incidenţa Legii nr.768/2000 privind statutul alesului localcu modificările și completările ulterioare, Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare Legii nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, cu modificările și completările ulterioare.

2.2  Preşedintele raionului exercită conducerea operativă a serviciilor publice de interes raional.

2.3 Preşedintele raionului reprezintă raionul în raporturile cu Guvernul, cu alte autorităţi publice centrale, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în instanţele judecătoreşti.

2.4 Preşedintele raionului este coordonator al serviciilor publice descentralizate din cadrul raionului şi exercită atribuţiile de preşedinte al comisiei pentru situaţii excepţionale.

2.5  Preşedintele raionului stabilește atribuțiile vicepreședinților raionului.

2.6 Preşedintele raionului numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din aparatul preşedintelui, încheie şi reziliază contractele individuale de muncă cu personalul aparatului fără statut de funcţionar public, administrează personalul, stabileşte atribuţiile acestora.

2.7 Preşedintele raionului ia măsuri şi este responsabil pentru instruirea şi pregătirea profesională a funcţionarilor din aparatul său.

2.8 Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţii publice raionale, Preşedintele raionului exercită în teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază:

a) asigură executarea deciziilor consiliului raional;

a1) încheie, în baza deciziei consiliului raional și în condițiile legii, acte juridice de administrare sau de dispoziție privind bunurile domeniului public sau privat al raionului respectiv;

b) asigură,  respectarea Constituţiei, a legilor şi altor acte normative;

c) contribuie la menţinerea ordinii publice, asigurarea securităţii şi apărarea drepturilor cetăţenilor;

d) contribuie la buna colaborare a serviciilor publice desconcentrate în soluţionarea problemelor de interes raional;

d1) asigură elaborarea studiilor de fezabilitate şi propune spre aprobare listele bunurilor şi serviciilor publice de interes raional pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat;

d2) asigură monitorizarea şi controlul realizării proiectelor de parteneriat public-privat în care autoritatea administraţiei publice locale participă în calitate de partener public;

f) convoacă şedinţele consiliului raional şi asigură prezenţa consilierilor;

g) semnează actele şi contractele încheiate în numele raionului sau al consiliului raional;

h) asigură elaborarea proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale respective, întocmirea rapoartelor periodice şi anuale privind executarea bugetului şi le prezintă spre aprobare consiliului raional;

i) exercită funcţia de administrator al bugetului raional, asigurând gestionarea resurselor bugetare, administrarea patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei guvernări şi efectuarea cheltuielilor conform alocaţiilor bugetare aprobate, informând consiliul raional despre situaţia existentă;

k) conduce, coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice descentralizate ale consiliului raional; audiază rapoartele şi informaţiile şefilor acestor servicii şi propune soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii acestora;

k1) organizează examinarea necesităţilor raionului în privinţa tipurilor de servicii sociale, propune spre aprobare consiliului raional, conform necesităţilor stabilite, programul de dezvoltare a serviciilor sociale;

k2) asigură elaborarea și avizarea, în condițiile legii, a documentației de urbanism și amenajare a teritoriului; elaborează, conform necesităților stabilite, proiectele programelor de dezvoltare a serviciilor sociale și le supune procedurii de evaluare strategică de mediu în conformitate cu Legea nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu;

m) contribuie , în calitate de preşedinte al comisiei pentru situaţii excepţionale, la realizarea, la nivel raional, a măsurilor de protecţie a populaţiei în caz de calamităţi naturale şi tehnogene, de catastrofe, incendii, epidemii, epifitotii şi epizootii, ia măsuri de prevenire a situaţiilor excepţionale, de reducere a prejudiciului şi de lichidare a consecinţelor;

m1) contribuie, în condiţiile legii, la protejarea patrimoniului cultural imobil (monumente arheologice, monumente de istorie şi cultură), a patrimoniului cultural imaterial şi mobil, a monumentelor de for public, a rezervaţiilor culturale şi naturale, situate pe teritoriul administrat;

n) propune consiliului raional să consulte, prin referendum, populaţia în probleme locale de interes deosebit şi, în temeiul deciziei consiliului, ia măsuri în vederea organizării referendumului;

o) contribuie la desfăşurarea, pe teritoriul raionului, în conformitate cu legislaţia electorală, a alegerilor autorităţilor administraţiei publice reprezentative de toate nivelurile şi a referendumurilor;

p) asigură colaborarea raionului cu alte unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv din alte ţări;

p1) asigură executarea deciziilor consiliului raional în domeniul de asigurare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în unitatea administrativ-teritorială; colaborează în acest domeniu cu instituţii statale şi organizaţii necomerciale şi internaţionale; organizează audierea rapoartelor şi a informaţiilor la subiectul respectiv în cadrul şedinţelor consiliului raional și propune soluţii pentru îmbunătăţirea situaţiei în domeniu; asigură înlăturarea, în termen de 30 de zile, a condiţiilor discriminatorii şi a cauzelor care le-au generat;

q) prezintă, la solicitarea consiliului raional, informaţii despre activitatea sa şi a serviciilor publice din subordine.

2.9  Preşedintele raionului, în calitatea sa de autoritate publică executivă, poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de consiliul raional.

 

 1. Vicepreşedinţii raionului

 

3.1 Vicepreşedinţii raionului au statut de persoane cu funcție de demnitate publică şi cad sub incidenţa Legii nr.768/2000 privind statutul alesului localcu modificările și completările ulterioare, Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare Legii nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, cu modificările și completările ulterioare.

3.2 Vicepreşedinţii raionului asistă Președintele raionului în realizarea și implementarea politicilor strategice de dezvoltare social-economică a raionului.

3.3 Vicepreşedinţii raionului se aleg de consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului;

3.4 Vicepreședinții raionului exercită atribuțiile stabilite de președintele raionului și poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare.

3.5 Vicepreședinții raionului exercită atribuțiile stabilite de Președintele raionului exprimate (după caz) verbal, prin corespondența vizată sau prin dispoziție. Domeniile de competență pentru care Președintele raionului va delega atribuții de funcție vicepreședinților sunt reglementate de organigrama aprobată prin decizia Consiliului raional.

 

 1. Secretarul consiliului raional

 

4.1 Secretarul consiliului raional are statut de funcționar public, se bucură de stabilitate în funcție şi cade sub incidența Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

4.2 Secretarul consiliului raional se numeşte în funcție, pe bază de concurs desfăşurat conform legislaţiei în vigoare, de Consiliul raional.

4.3  Secretarul consiliului raional este, concomitent  și secretar al raionului.

4.4 Secretarului consiliului raional i se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile Legii nr.436/2006  privind administrația publică locală privitoare la secretarul consiliului local.

4.5 Secretarul consiliului raional îndeplinește, sub autoritatea Președintelui raionului, următoarele atribuții de bază:

a) asigură înştiinţarea convocării consiliului raional;

b) participă la şedinţele consiliului raional;

c) avizează proiectele de decizii ale consiliului raional şi contrasemnează deciziile;

d) asigură buna funcţionare a Consiliului raional;

e) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;

f)  pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul raional;

g) comunică şi remite, în termen de 5 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate actele emise de consiliul raional sau de Președintele raionului;

h) asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului raional, informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise; 

h1) asigură includerea actelor autorităţii administraţiei publice locale în Registrul de stat al actelor locale, în conformitate cu prezenta lege;

i) eliberează extrase sau copii de pe actele din arhiva consiliului raional;

j) păstrează şi aplică, după caz, sigiliul;

l) acordă ajutor consilierilor şi comisiilor consiliului raional;

m) administrează sediul Consiliului raional şi bunurile ei;

4.6 În conformitate cu organigrama aprobată prin Decizia Consiliului raional, secretarul Consiliului raional are în subordinea sa Secţia Administraţie Publică, Serviciul Arhivă şi Secretarul administrativ.

4.7 Secretarul Consiliului raional îndeplineşte și alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul Regulament sau stabilite de Consiliul raional.

 

 1. Secretar administrativ

 

5.1. Exercită lucrările specifice activităţii de secretariat.

5.2 Primeşte şi ţine evidenţa corespondenţei, intrate şi ieşite, în registre corespunzătoare, zilnic o prezintă preşedintelui raionului pentru aplicarea rezoluţiei asupra documentului, distribuie documentele intrate conform acestei rezoluţii persoanelor nominalizate, aduce la cunoştinţa persoanelor responsabile rezoluţia pentru  îndeplinirea documentelor respective, urmăreşte efectuarea în termen a lucrărilor stipulate în document  şi rezoluţie.

5.3. Primirea și păstrarea în arhiva departamentală a instituției a dosarelor cu termen lung de păstrare;

5.4. Predarea în termen în arhiva raională a dosarelor cu termen permanent de păstrare conform nomenclatorului;

5.5. Asigurarea regimului de acces (funcţionarilor conform competenţei) la documentele curente, precum și celor cu termen lung și permanent de păstrare.

5.6. Exercită și alte atribuții, indicații a Președintelui raionului, Vicepreședinților și a Secretarului consiliului.

 

6. Competențele în domeniul Administrației Publice:

 

6.1. Planificarea  activităților  curente și de perspectivă a Președintelui raionului, Aparatului președintelui și a  subdiviziunilor Consiliului Raional Soroca ;

6.2. Organizarea  măsurilor  planificate, ce țin de competența secției, monitorizarea executării, de către Aparatul Președintelui și subdiviziunile Consiliului a  activităților  planificate;

6.3. Asistarea președintelui și  a secretarului Consiliului Raional în exercitarea atribuțiilor de funcție;

6.4. Dezvoltarea parteneriatelor de colaborare între Consiliul raional și alte autorități publice din țară și de peste hotare;

6.5. Asigurarea transparenței  în activitatea  Consiliului raional, prin informarea societății privind domeniile de activitate a autorității, politicile publice inițiate, aprobate, lansate și realizate, facilitarea accesului publicului larg la informația oficială din cadrul Consiliului raional;

6.6.Stabilirea unui raport pozitiv între Administraţia Publică Locală şi cetăţeni, prin  satisfacerea necesităţilor de informare şi acordarea  asistenţei de consultanţă pe problemele cetăţenilor;

6.7. Asigurarea  desfăşurarii  programului de audienţă a cetăţenilor,  prin ţinerea evidenţei tuturor petiţiilor, adresărilor, cererilor adresate Preşedintelui  raionului şi monitorizarea expedierii răspunsurilor în termenii stabiliţi de legislaţia în vigoare;

6.8.Asigurarea respectarii procedurilor de protocol  și însoțirea delegațiilor oficiale  în cadrul activităților organizate de către Președintele Raionului Soroca ;

6.9. Includerea actelor administraţiei publice locale Registru de Stat a actelor locale;

6.10. Gestionarea paginii WEB a Consiliului Raional Soroca prin reflectarea activităților, publicarea proiectelor de decizii şi dispoziţii;

6.11. Elaborarea proiectelor de comunicate de presă, mesaje, dicursuri care vizează activitatea Președintelui Raionului și a Consiliului Raional;

6.12.Asigurarea bunei funcționări a echipamentelor din dotare, elaborarea și întreținerea aplicațiilor software și a bazelor de date;

6.13. Elaborarea proiectelor de decizii și dispoziții ce țin de domeniul său de competență;

6.14. Participarea la activitățile conducerii raionului cu scrierea comunicatelor de presă și reflectarea acestora pe portatul Consiliului Raional în scopul informării continue a societății privind activitatea Consiliului Raional și subdiviziunilor din subordine;

6.15. Exercită și alte atribuții, indicații a Președintelui raionului, Vicepreședinților și a Secretarului consiliului.

 

 1. Competențele în domeniul alternativă și  protecției civilă

 

7.1. Serviciul civil (de alternativă) a fost creat în scopul asigurării manifestării datoriei civice față de societate avînd următoarele atribuții:

a) Exercitarea, în limitele competenţei, a  activităţilor de îndeplinire a sarcinilor în domeniul protecţiei civile;

b) Asigurarea implementării în raionul Soroca a  prevederilor actelor legislative și normative în vigoare ce reglementează activitatea în domeniul serviciului civil;

c) Asigurarea procedurii de informare, încorporare și monitorizare a modului de îndeplinire a serviciului civil;

d) Organizarea controlului asupra îndeplinirii serviciului civil;

e) Ținerea evidenței activității și deciziilor adoptate de comisiile de recrutare-încorporare și de Comisia de Stat pentru încorporare;

f) Asigurarea aplicării legislației a modului de înlocuire a serviciului militar cu serviciul de alternativă şi modul de satisfacere a serviciului de alternativă în scopul asigurării cadrului pentru manifestarea datoriei civice faţă de societate, compatibil cu dreptul cetăţenilor la libertatea gândirii, conştiinţei, religiei şi convingerilor.

7.2 Exercită și alte atribuții, indicații a Președintelui raionului, Vicepreședinților și a Secretarului consiliului.

 

 1. Competențele în domeniul asistenței juridice

 

8.1. Serviciul asistență juridică este constituit pentru asigurarea juridică a activității Aparatului Președintelui și a Consiliului raional și își desfășoară activitatea în colaborare cu subdiviziunile structurale ale Aparatului raionului  și ale Consiliului Raional Soroca, exercitând următoarele atribuții:

a) Asigurarea aplicării şi executarea prevederilor legislației în vigoare;

b) Participă la elaborarea proiectelor de decizii, dispoziții și alte acte normative emise de autoritatea administraţiei publice;

c) Efectuarea expertizei juridice a proiectelor de decizii, dispoziții și altor acte ale autorităţii administrației publice;

d) Înaintări de  propuneri de modificare a deciziilor, dispozițiilor şi altor acte normative ale autorităţii administraţiei publice;

e) Vizarea  proiectelor, actelor normative, prezentate pentru semnare Președintelui raionului;

f) Generalizarea, în comun cu alte subdiviziuni structurale, practica aplicării legislaţiei Republicii Moldova, elaborează propuneri privind perfecţionarea ei şi le prezintă spre examinare conducerii autorităţii administraţiei publice;

g) Participarea la elaborarea proiectelor acordurilor de colaborare la dispoziţia Președintelui raionului;

h) Reprezintarea, în modul stabilit, interesele autorităţii administraţiei publice în instanţele judecătoreşti şi alte organe;

i)  Asigurarea executarea hotărârilor judecătoreşti;

î) Acordarea asistenţei juridice subdiviziunilor consiliului raional, consilierilor raionali, instituţiilor publice fondate de Consiliul raional, pe întrebări ce țin de competenţele autorităţii administraţiei publice;

j) Pregătirea pentru Președintele raionului, angajații Aparatului Președintelui raionului materiale informative privind modificarea și completarea cadrului legislativ;

k) Organizarea documentării juridice prin constituirea colecţiilor de acte normative, publicaţii juridice, literatură de specialitate şi interes pentru administraţia publică;

l) Asigurarea petrecerii cu regularitate a comisiilor speciale (Comisia raională privind traficul de ființe umane, Comisia raională privind combaterea narcomaniei; Comisia raională pentru asigurarea eliberării și schimbării legitimațiilor pentru victimile reabilitate ale represiunilor politice, Comisia raională privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensație persoanelor supuse represiunilor politice; Comisia privind implementarea la nivel local a MIR pentru reintegrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare şi etc);

m) Exercită și alte atribuții, indicații a Președintelui raionului, Vicepreședinților și a Secretarului consiliului.

 

 1. Competențele în domeniul resurselor umane

 

9.1. Administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în autoritatea publică a procedurilor de personal privind proiectarea şi organizarea funcţiilor/posturilor.

9.2. Participarea  la elaborarea documentelor de dezvoltare strategică a autorităţii publice, în special privind stabilirea obiectivelor şi acţiunilor referitoare la managementul resurselor umane.

9.3. Participarea la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii publice, a regulamentului intern al autorităţii publice.

9.4. Participarea la proiectarea structurii organizatorice a autorităţii publice şi a subdiviziunilor structurale prin:
    - planificarea/estimarea necesarul de personal;
    - completarea statelor  de personal în corespundere cu structura şi efectivul-limită ale autorităţii publice;
    - asigurarea necesarului de personal;
    - organizarea şi participarea la desfăşurarea/realizarea procedurilor cu privire la ocuparea funcţiilor vacante. 

9.5. Coordonarea şi monitorizarea  implementării procedurii de evaluare a performanţelor profesionale individuale; vizarea obiectivelor  individuale de activitate şi indicatorii de performanţă a funcţionarilor publici.

9.6. Participarea la examinarea contestaţiilor în domeniul managementului resurselor umane depuse de angajaţi.

9.7. Participarea  la procesul de prevenire şi atenuare a conflictelor interpersonale.

9.8. Elaborarea/revizuirea şi aprobarea fişelor de post pentru toate categoriile de funcţii/posturi din cadrul autorităţii publice.

9.9 Organizarea şi desfăşurarea procedurii de ocupare a funcţiilor vacante din cadrul Aparatului Președintelui Raionului, subdiviziuni și Instituțiilor Publice/ Întreprinderi Municipale, fondate de Consiliul Raional Soroca (funcții vacante), a perioadei de probă a funcţionarilor publici debutanţi, a procesului de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici, a procesului de atestare a funcţionarilor publici cu statut special şi a persoanelor care deţin posturi de deservire tehnică.

9.10. Promovarea normelor de conduită a funcţionarilor publici.

9.11. Ținerea evidenţei datelor şi documentelor cu privire la personalul autorităţii publice.  

9.12. Controlul, evidența și completarea dosarelor personale din cadrul Aparatului Președintelui Raionului, subdiviziunilor și a Instituțiilor Publice/ Întreprinderi Municipale, fondate de Consiliul Raional Soroca.

9.13. Crearea şi administrarea bazei de date computerizată privind funcţiile şi personalul autorităţii. 

9.14. Elaborarea proiectelor de decizii, dispoziții cu caracter de personal  și alte acte normative emise de autoritatea administrației publice.

9.15. Ținerea evidenței și completarea registrului dispozițiilor cu caracter personal.

9.16. Ținerea evidenței militare din cadrul Aparatul Președintelui Raionului.

9.17. Monitorizează procesul de dezvoltare profesională continuă a funcționarilor publici din cadrul Aparatului Președintelui Raionului, subdiviziunilor și a Instituțiilor Publice.

9.18. Ține la control și efectuează alte lucrări necesare în vederea desfășurării comisiei de disciplină.

9. 19 Exercită și alte atribuții, indicații a Președintelui raionului, Vicepreședinților și a Secretarului consiliului.

10. Competențele în domeniul audit intern

 

10.1. Efectuarea  misiuni de audit intern pentru evaluarea sistemului de management  financiar şi control al unităţii audiate şi aplică tehnicile necesare pentru a atinge obiectivele misiunii de audit conform actelor normative în vigoare.

10.2. Monitorizarea implementării   recomandărilor de către conducătorul unităţii audiate.

10.3. Realizarea testări pentru producerea dovezilor de audit public intern, în baza cărora

formulează constatări, concluzii şi recomandări.

10.4. Întocmirea  formularelor constatărilor de audit public intern în cazul identificării unor

disfuncţii/iregularităţi.

10.5. Întocmirea  dosarelor  de audit public intern şi le păstrează / arhivează în mod corespunzător.

10.6. Înformarea printr-o notă informativă Președintele Raionului, conducătorul subdiviziunilor Consiliului raional privind identificarea unor încălcări a legislației în vigoare.

10.7. Elaborarea rapoartelor de audit intern la sfârşitul fiecărei misiuni de audit  şi le prezintă spre aprobare și examinare Președintelui Raionului.

10.8. Comunicarea  conducătorului unităţii audiate privitor la constatările şi recomandările de audit.

10.9. Solicitarea întocmirea de către unităţile audiate a planului de acţiuni, privind implementarea recomandărilor.

10.10. Acordarea  consultațiilor și oferirea  recomandărilor privind perfecționarea activității unității audiate.

10.11. Exercită și alte atribuții, indicații ale Președintelui raionului, Vicepreședinților raionului și Secretarului consiliului.

 

 1. Competențele în domeniul activității arhivistice

 

11.1. Asigurarea  completării  Fondului arhivistic cu documente de valoare cultural-istorică, ştiinţifică şi practică, inclusiv cu cele aflate în posesia persoanelor fizice, şi păstrarea acestora.

11.2. Asigurarea,  păstrarea  şi evidenţa documentelor din arhivă, conform normelor stabilite.

11.3. Ținerea evidenţei  documentelor Fondului arhivistic care se păstrează în arhiva raionului, în arhivele departamentale, a documentelor Fondului arhivistic obştesc care se păstrează în arhivele persoanelor juridice, fondurilor şi colecţiilor de documente ale persoanelor fizice şi exercită controlul asupra asigurării integrităţii lor.

11.4. Determinarea instituţiilor-surselor de completare a arhivelor de stat, ale căror documente fac parte din Fondul arhivistic de stat şi din Fondul arhivistic obştesc, elaborarea şi aprobarea Listei instituţiilor-surselor de completare a Fondului arhivistic de stat şi cea a Fondului arhivistic obştesc, Indicatorul documentelor-tip şi al termenelor lor de păstrare pentru organele administraţiei publice, instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor din raion, nomenclatoarele-tip ale documentelor şi termenele lor de păstrare, coordonarea indicatoarelor documentelor şi termenele lor de păstrare ramurale, instrucţiunile cu privire la efectuarea lucrărilor de secretariat în autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.

11.5. Organizarea și  punerea în practică a metodelor eficiente de păstrare, restaurare, conservare, utilizare şi pază a documentelor, elaborarea nomenclatorul utilajelor şi materialelor necesare arhivelor de stat şi determinarea utilitatea lor.

11.6. Stabilirea cerinţelor generale faţă de modul de documentare a activităţii de administrare şi organizare a lucrului cu documentele în autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, la întreprinderi, instituţii şi organizaţii, indiferent de forma de proprietate, elaborează documente metodice privind organizarea şi efectuarea lucrărilor de secretariat.

11.7. Asigurarea promovării experienţei avansate în domeniu; organizarea în acest scop a conferinţelor ştiinţifico-practice şi seminare.

11.8. Asigurarea   perfecţionării  profesionale continuă a funcţionarilor din serviciu, a specialiştilor arhivelor departamentale.

11.9. Coordonarea activității  de pregătire şi instruire a personalului în domeniul arhivistic.

11.10. Întreprinderea, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, cu persoanele juridice, măsuri pentru eficientizarea activităţii serviciilor arhivă raionale,  arhivelor departamentale şi arhivelor persoanelor juridice, ale căror documente sînt componentă a Fondului arhivistic obştesc.

11.11.Colaborarea cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice şi cu autorităţile administraţiei publice locale, cu societatea civilă în vederea realizării misiunii Serviciului.

11.12. Exercită și alte atribuții, indicații ale Președintelui raionului, Vicepreședinților raionului și Secretarului consiliului.

 

 1. Competențele în domeniul Tineret și Sport

 

12.1. Desfăşurarea activităţilor cultural-artistice, cognitive şi sportive.

12.2. Asigurarea colaborării cu structurile de şi pentru tineret legal constituite, cu alte instituţii de lucru cu tinerii.

12.3. Participă la crearea şi coordonarea activităţilor organizate de şi pentru tineret.

12.4. Reprezentarea  intereselor raionului în raport cu federaţiile sportive raionale şi naţionale.

12.5. Asigurarea, elaborarea şi realizarea programului anual de acțiuni în domeniul dezvoltării culturii fizice și  a sportului.

12.6. Informarea populației  despre programul desfășurării măsurilor cultural-artistice şi sportive din raion.

12.7. Participarea la elaborarea şi realizarea programelor de pregătire profesională, cursuri de perfecţionare a specialiştilor din domeniu.

12.8. Exercită și alte atribuții, indicații ale Președintelui raionului, Vicepreședinților raionului și Secretarului consiliului.

 

 1. Competeele în domeniul arhitecturii

 

13.1. Arhitect-Șef al raionului este angajat în funcție în baza Legii nr.158/2008 și este în subordinea Președintelui raionului și îndeplinește următoarele atribuții:

a) Asigurarea realizării  în teritoriul raionului a politicii de stat în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului;

b) Coordonarea   activităților cu privire la elaborarea  planului de amenajare a teritoriului raionului, planuri urbanistice generale pentru localităţi, planuri urbanistice zonale şi de detaliu pentru zone şi teritorii din perimetrele localităţilor.

13.2. Monitorizarea  executării  lucrărilor publice și private, conform documentaţiei de proiect aprobate.

13.3. Monitorizarea  controlului  asupra respectării legislației în vigoare  în procesul realizării documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, conlucrînd în acest scop cu structurile descentralizate în teritoriu.

13.4. Verificarea  executării lucrărilor de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparaţie de orice tip cu condiţiile stipulate în autorizaţia respectivă.

13.5. Avizarea  proiectelor de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare pentru obiectele de orice tip.

13.6. Examinarea şi avizarea proiectelor de decor interior ale clădirilor de utilitate publică, proiectele mobilierului urban, reclamelor, iluminărilor exterioare, amenajării spaţiilor verzi, precum şi soluţiile coloristice ale tuturor elementelor urbane care determină decorul localităţilor.

13.7. Contribuie la consolidarea legăturilor de creaţie între arhitecţi, pictori-monumentalişti şi sculptori în procesul proiectării şi edificării ansamblurilor urbanistice, pentru a realiza sinteza arhitecturii şi artei plastice.

13.8. Exercită și alte atribuții, indicații ale Președintelui raionului, Vicepreședinților raionului și Secretarului consiliului.

 

14. Competențele în domeniul economico-financiar

 

14.1. Organizarea şi asigurarea evidenţei  contabile a patrimoniului public raional din domeniul public şi cel privat.

14.2. Organizarea și ținerea  evidenţei  privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor aparatului în limita creditelor bugetare aprobate, precum şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

14.3. Întocmirea documentelor justificative privind operaţiile patrimoniale, organizarea şi ţinerea corectă la zi a contabilităţii.

14.4. Întocmirea documentelor de plată către organele bancare conform reglementărilor în vigoare şi urmăreşte primirea la timp a extraselor de cont şi confruntarea acestora cu documentele însoţitoare, asigurînd încadrarea corectă pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare a cheltuielilor.

14.5. Exercitarea controlului zilnic al operaţiunilor efectuate prin casierie şi asigură încasarea la timp a creanţelor, lichidarea obligaţiilor de plată, luînd măsuri pentru stabilirea răspunderilor atunci cînd este cazul.

14.6. Organizarea și  ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea în  termene a situaţiilor financiare asupra patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare.

14.7. Ținerea evidinţei  contabile a sumelor primite de la buget.

14.8. Organizarea şi conducerea evidenţei  contabile a mijloacelor speciale a aparatului preşedintelui raionului.

14.9. Participarea la stabilirea şi valorificarea operaţiunii de inventariere şi înregistrarea în contabilitate a documentele de casare a bunurilor.

14.10. Întocmirea şi transmiterea la  instituţiile  interesate rapoarte financiare privind execuţia bugetului propriu aparatului preşedintelui raionului.

14.11. Organizarea și  efectuarea la timp a operaţiunilor de inventariere a valorilor materiale şi băneşti şi a decontărilor din bugetul raional.

14.12. Participarea în comisiile de negociere privind vînzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a raionului, în condiţiile legii.

14.13. Elaborarea proiectului bugetului propriu al Aparatului pentru anii următori.

114.4. În baza bugetului raional aprobat efectuează repartizarea veniturilor şi cheltuielilor pe anul următor pe coduri economice, după necesităţile instituţiei.

14.15. Întocmirea contractelor  pentru achiziţionarea  mărfurilor şi serviciilor a aparatului preşedintelui, asigură evidenţa şi înregistrarea lor la Trezorărie.

14.16. Întreţinerea arhivei  registrelor de calculare a salariului pe anii precedenţi, eliberarea certificatelor  funcţionarilor la solicitare.

14.17. Asigurarea  necesarului  de materiale de întreţinere, rechizite si materiale consumabile.

14.18. Exercită și alte atribuții, indicații ale Președintelui raionului, Vicepreședinților raionului și Secretarului consiliului.

 

 1. Competențele în domeniul economiei

 

15.1. Elaborarea politicilor (strategiilor, planurilor anuale) de dezvoltare social-economică a raionului.

15.2. Colaborarea cu organele administrației publice locale în procesul promovării reformelor social-economice și controlul asupra respectării legislației în domeniul de competență.

15.3. Coordonarea activității de promovare pe teritoriul raionului a politicii în domeniul administrării proprietății de stat, formării și utilizării raționale a proprietății.

15.4. Participarea la repartizarea investițiilor capitale din contul bugetului de stat,  raional și organizarea activității pentru asigurarea utilizării lor eficiente.

15.5. Coordonarea activității IP Incubatorul de Afaceri din Soroca, ÎM ”Hoterm-Servicii”, ÎM ,,Centrul Stomatologic raional Soroca”, fondate de Consiliul raional Soroca.

15.6. Analiza situației generale a dezvoltării social-economice a raionului.

15.7. Evidența și folosirea rațională a patrimoniului Consiliului Raional.

15.8. Evaluarea gradului de dezvoltare a sectorului micului business și antreprenoriatului în raion.

15.9. Acordarea suportului informațional și consultativ privind activitatea antreprenorială, inclusiv a micului business.

15.10. Informarea agenților economici privind posibilitatea de a participa la Forumul ÎMM, Expoziții Naționale și Internaționale.

15.11. Monitorizarea executării Legii cu privire la comerțul interior și a Legii cu privire la protecția consumatorului pe teritoriul raionului.

15.12. Contribuția la organizarea activității pentru realizarea pe teritoriul raionului a legislației în domeniul achizițiilor publice de mărfuri, lucrări și servicii.

15.13. Acordarea suportului  pentru realizarea legii cu privire la achizițiile de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile statului;

15.14. Asigurarea participării la achiziții a unui cerc larg de furnizori locali și străini în scopul dezvoltării concurenței.

15.15. Elaborarea (în comun cu instituțiile bugetare la necessitate) documentelor de licitație (tender) pentru achiziția mărfurilor, lucrărilor și serviciilor și prezentarea lor spre examinare, coordonare și aprobare Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

15.16. Exercită și alte atribuții, indicații ale Președintelui raionului, Vicepreședinților raionului și Secretarului consiliului.

 

 1. Competențele în domeniul construcțiilor, gospodăriilor comunale și drumuri

 

16.1. Examinarea și coordonarea acțiunilor în domeniul reparației și  întreţinerii, în limitele alocaţiilor financiare, a drumurilor publice locale a raionului.

16.2. Examinarea și coordonarea acțiunilor în domeniul dezvoltării construcţiei reţelelor de  gazificare şi termoficare a raionului.

16.3. Examinarea și coordonarea acțiunilor în domeniul construcţiei şi exploatării sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apei.

16.4. Promovarea politicii în domeniul dezvoltării transportului de călători și bagaje în teritoriul  raionului.

16.5. Coordonarea activității în domeniul securității circulației rutiere în teritoriul raionului.

16.6. Colaborarea cu autoritățile administrațiilor publice de nivelul I în domeniile ce ține de activitatea Secției.

16.7. Monitorizarea acțiunilor în vederea respectării legislaţiei în vigoare în domeniile construcţiilor, transportului, gospodăriei comunale şi de locuinţe, drumurilor.

16.8. Coordonarea activităților în scopul asigurării realizării programului investițional raional.

16.9. Contribuie la aplicarea prevederilor legale și a actelor normative la implementarea proiectelor de executare a lucrărilor publice pe teritoriul raionului.

16.10. Elaborarea programelor pe termen lung, mediu şi scurt pentru lucrările publice de interes raional.

16.11. Solicitarea şi obținerea informaţiei în limitele competenţei sale de la consiliile locale (săteşti, municipale), întreprinderile şi organizaţiile de sub autoritatea Consiliului raional Soroca.

16.12. Secţia  în limitele competenţei sale poate emite instrucţiuni, lucrări şi elaborări metodice cu caracter de recomandare pentru primării şi instituţii publice de interes raional.

16.13. Exercită și alte atribuții, indicații ale Președintelui raionului, Vicepreședinților raionului și Secretarului consiliului.

 

 1. Competențele în domeniul   proiectelor  investiționale

 

17.1. Întocmirea  portofoliul de proiecte al Consiliului Raional Soroca, raportat la Strategia de dezvoltare a raionului.

17.2. Întocmirea bazei  de date cu privire la proiectele implementate sau în curs de implementare, finanțate din alte surse decât cele ale Consiliului Raional Soroca.

17.3. Identificarea  posibilelor  parteneriate cu alte persoane juridice în vederea implementării unor proiecte de dezvoltare a raionului.

17.4. Întreținerea  unui  cadru adecvat pentru parteneriatele dintre administrația publică locală și alți colaboratori ( mediul de afaceri, societatea civilă, instituții publice etc.) pe diferite programe și proiecte.

17.5. Monitorizarea derularea programelor cu finanțare externă, păstrând permanent legătura dintre finanțatori și Consiliul Raional.

17.6. Întocmirea  rapoartelor  intermediare și finale vizând derularea programelor cu finanțare U.E. sau a altor programe, anual sau ori de câte ori se solicită acest lucru.

17.7. Coordonarea  aspectelor  legate de semnarea și implementarea contractelor.

17.8. Realizarea  și distribuirea  materialelor  informative și educative cu privire la proiectele implementate.

17.9. Participarea  la întâlniri, seminare, burse organizate de structuri ale Uniunii Europene, în scopul îmbogățirii cunoștințelor legate de utilizarea Fondurilor structurale pentru finanțarea proiectelor de investiții.

17.10. Monitorizarea  rezultatelor  obținute prin proiectele și programele derulate.

17.11 Identificarea  surselor  de finanțare accesibile pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare.

17.12. Monitorizarea în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul consiliului și/sau instituții subordonate, proiectele cu finanțare externă sau națională, în care consiliul raional este solicitant sau partener.

17.13. Întocmirea  rapoartelor, sintezelor și informări pe domenii de activitate privind modul în care se realizează obiectivele din strategiile și programele aprobate.

17.14. Identificarea  posibilelor  parteneriate cu organisme și autorități publice din străinătate.

17.15. Elaborarea şi implementarea proiectelor investiționale care contribuie la dezvoltarea social-economică a Consiliului Raional.

17.16. Exercită și alte atribuții, indicații ale Președintelui raionului, Vicepreședinților raionului și Secretarului consiliului.

 

18. Cometențele în domeniul Relații Funciare și Cadastru

 

18.1. Ținerea cadastrului funciar.

18.2. Dirijarea Procesului de reglementare a regimului proprietății funciare în scopul elaborării și realizării programului de reformare a relațiilor funciare.

18.3. Ținerea monitoringului funciar.

18.4. Promovarea Programului de valorificare a terenurilor noi și de sporire fertilității solurilor.

 

 1. Cometențele în domeniul serviciului de deservire a clădirilor administrative

 

19.1. Asigurarea securității și sănătății în muncă a angajaților autorității publice.

19.2. Exercită și alte atribuții, indicații ale Președintelui raionului, Vicepreședinților raionului și Secretarului consiliului.

 

 

 

 

 

Capitolul III

Competențele în domeniul securității şi sănătății în muncă

 

Organizarea protecţiei muncii la unitate se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 186/2008 securităţii şi sănătăţii în muncă şi altor acte normative din domeniul protecţiei muncii.

Capitolul IV

Drepturile, obligațiile și răspunderea salariaților

 

1. Salariatul funcţionar public are următoarele drepturi: drepturi prevăzute în art.14-18 al Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, cu modificările și completările ulterioare precum și drepturi prevăzute în alin.(1) al art. 9 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154 /2003, cu modificările și completările ulterioare.

2. Salariatul angajat în baza unui contract individual de muncă are următoarele drepturi: drepturi prevăzute în alin.(1) al art. 9 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/.2003, cu modificările completările ulterioare, și alte drepturi prevăzute în contractul individual și cel colectiv de muncă.

3. Salariatul funcționar public este obligat: să îndeplinească obligaţiile prevăzute în art. 22 – 24 al Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, cu modificările și completările ulterioare, obligațiile prevăzute în alin.(2) al art. 9 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154/2003, cu modificările completările ulterioare, alte obligații prevăzute de legislaţia în vigoare și contractul colectiv de muncă.

4. Salariatul angajat în baza unui contract individual de muncă este obligat: să îndeplinească obligaţiile prevăzute în alin.(2) al art. 9 din Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154,2003, cu modificările completările ulterioare, alte obligații prevăzute în contractul individual și cel colectiv de muncă.

5. Pentru încălcarea îndatoririlor de serviciu, a normelor de conduită, pentru pagubele materiale pricinuite, contravenţiile sau infracţiunile săvîrşite în timpul serviciului sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor funcţiei, salariatul funcţionar public și salariatul angajat în baza unui contract individual de muncă poartă răspundere disciplinară, civilă, administrativă, penală, după caz.

Capitolul V

Drepturile, atribuțiile, și răspunderea angajatorului

 

1. Drepturile și obligațiile de bază ale angajatorului (Preşedintelui raionului): drepturi și sunt prevăzute în art. 10 alin.(1) și (2) al Codului muncii al Republicii Moldova.

2. Angajatorului în calitatea sa de autoritate publică executivă, poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare, contractul colectiv de muncă nivel de unitate sau încredinţate de Consiliul raional.

3. Angajatorul poartă răspundere juridică în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru faptele ilegale comise în exerciţiul funcţiunii.

 

Capitolul VI

Disciplina muncii

 

1. Disciplina muncii reprezintă obligaţia tuturor salariaților de a se subordona unor reguli de comportare stabilite în conformitate cu prezentul regulament, cu contractul colectiv de muncă nivel de unitate, cu contractele individuale de muncă, cu actele normative la nivel de unitate, cu legislația specială în vigoare, precum și cu Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154/2003, cu modificările și completările ulterioare.

2. Disciplina de muncă se asigură în unitate prin crearea de către angajator a condiţiilor economice, sociale, juridice şi organizatorice necesare prestării unei munci de înaltă productivitate, prin formarea unei atitudini conştiente faţă de muncă, prin aplicarea de stimulări şi recompense pentru muncii conştiincioasă, precum şi de sancţiuni în caz de comitere a unor abateri disciplinare.

3. Pentru comiterea abaterilor disciplinare, funcţionarului public îi pot fi aplicate sancţiuni disciplinare conform prevederilor art. 58-60 al Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică si statutul funcționarului public, cu modificările și completările ulterioare.

4. Pentru încălcarea disciplinei de muncă, angajatorul are dreptul să aplice faţă de salariatul angajat în baza unui contract individual de muncă sancţiuni disciplinare conform prevederilor art.206 - 211 ale Codului Muncii al Republicii Moldova nr.154/2003, cu modificările și completările ulterioare.

5. Pentru încălcarea îndatoririlor de serviciu, a normelor de conduită, pentru pagubele materiale pricinuite, contravenţiile sau infracţiunile săvârșite în timpul serviciului sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor funcţiei, salariatul funcţionar public și salariatul angajat în baza unui contract individual de muncă poartă răspundere disciplinară, civilă, administrativă, penală, după caz.

Capitolul VII

Dispoziţii finale

 

1. Regulamentul Aparatului Preşedintelui raionului se aduce la cunoştinţa salariaţilor, sub semnătură de către Serviciul Resurse Umane.  Produce efecte juridice de la data înştiinţării.

2. Regulamentul intern al Aparatului Preşedintelui raionului se afişează în toate subdiviziunile structurale ale unităţii.

3. Finanţarea activităţii Aparatului Preşedintelui se efectuează din contul bugetului raional, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

4.  Personalul din Aparatul Preşedintelui raionului are obligaţia să cunoască, să respecte şi să aplice prevederile prezentului Regulament.

5. Prezentul Regulament se aprobă şi se modifică prin decizia Consiliului Raional Soroca.