1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Cu privire la prelungirea termenului concursului de ocupare a funcției publice vacante de șef al Secției Economie

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Joi, 22 Decembrie 2016

disp se 12 16

Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Secției Economie a Consiliului Raional Soroca.
Sarcinile de bază ale funcției:conduce activitatea secției; este responsabil de: gestionarea sectorului social-economic în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; elaborarea strategiei de dezvoltare social-economică a raionului, elaborarea  planului anual de acțiuni a autorității publice, elaborarea proiectelor de acte normative ce țin de domeniul de activitate.
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-2-20-26 și e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza    .
Bibliografia concursului:
-          Constituţia Republicii Moldova
-          Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
-          Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008
-          Legea cu privire la petiţionare nr.190 din 19.07.1994
-          Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317 din 18.07.2003
-          Legea privind codul de conduită a funcționarului public nr.25-XVI din 22.02.2008
-          Legea cu privire la conflictul de interese nr.16 din15.02.2008
-          Legea privind achiziţiile publice (nr.131 din 03.07.2015)
-          Legea privind finanţele publice locale (nr.397 din 16.10.2003)
-          Legea privind protecţia consumatorilor (nr.105 din 13.03.2003)
-          Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (nr.523 din 16.07.1999).
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
-          formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentuluicu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009)
-          copia buletinului de identitate
-          copiile diplomelor de studii, foii matricole şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională
-          copia carnetului de muncă
-          certificatului medical sau declarația pe propria răspundere
-          cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere
Notă:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
  Condiţiile de participare la concurs:
-          studii superioare, specialitatea economie
-          2 ani experienţă profesională în domeniu
-          abilităţi de utilizare a computerului
-          cunoașterea limbii române
-          cunoștințe în elaborarea actelor normative
-          posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare, lucru în echipă, flexibilitate în comunicare.        
Data-limită de depunere a dosarelor este 26 decembrie 2016.

ATENŢIE! CONCURS!

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Marţi, 13 Septembrie 2016

Secţia Culturăşi Turism Soroca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director în Şcoala de muzică, s. Vădeni, r-nul Soroca
La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncăîn activitatea didactică de cel puţin trei ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vîrsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale.
Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţămînt complementar depun personal sau prin reprezentant (la Secţia Culturăşi Turism Soroca), prin poştă sau e-mail, în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte:
 1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
 4. copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic;
 5. copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional, lista publicaţiilor didactice şi ştiinţifice;
 6. copia carnetului de muncă autentificat;
 7. curriculum vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament;
 8. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
 9. cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
 10. proiectul planului de dezvoltare a instituţiei pentru 5 ani;
 11. lista actelor depuse, cu paginile numerotate, în 2 exemplare.
Actele vor fi depuse la Secţia Culturăşi Turism Soroca, str. Independenţei 74, pînă la 12 octombrie 2016.
Telefon de contact: 23336, 30066.
Bibliografia concursului
 • Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994

Acte legislative generale

 • Legea privind accesul la informaţie, nr.982 - XIV din 11.05.2000 Monitorul Oficial al Republicii
 • Moldova nr. 88-90/664
 • Legea cu privire la petiţionare Nr. 190 din 19.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 6­8 art. Nr : 23
 • Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003, Monitorul Oficial Nr. 159-162 art Nr : 648
Acte legislative şi normative în domeniul învăţămîntului
 • Codul Educaţiei nr. 152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634 din 24 .10.2014,
 • Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”
 • ( HG nr.944 din 14.11.2014)
 • Strategia de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020(HGQ97/2013).
 • Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar, primar, special, complementar, secundar şi mediu de specialitate (ord. ME nr. 336 din 03.05.2013),
 • Legea culturii, nr. 413- XIV din 27 mai 1999
 • Strategia de dezvoltare a Culturii - 2020 (Hotărîrea Guvernului nr. 271 din 9 aprilie 2014)


Mai multe articole..


Pagina 4 din 45