1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Bugetul 2017

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Luni, 28 Decembrie 2015

 
                                                                                                            
 
Cu privire la  aprobarea bugetului
raional pentru anul 2017  în  lectura a  doua
 
Consiliul raional Soroca întrunit în şedinţa ordinară din data de  08 decembrie 2016;
Luînd în dezbatere:
-          Expunerea de motive din Nota informativă la proiectul deciziei prezentată de Direcția Finanțe nr.01/1-5/206  din 6  decembrie 2016;
-          Raportul de specialitate al Serviciului de Asistență Juridică nr.211  din 30 noiembrie 2016;
Avînd în vedere:
-          Avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru buget, finanţe şi administrarea patrimoniului.
În conformitate cu prevederile:
-          Art. 24-25, art.47 și art. 55 ale Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale (nr. 181 din 25.07.2014)
-          Art. 20 din Legea privind finanţele publice locale (nr. 397–XV din 16.10.2003), cu modificările și completările ulterioare;
-          Art. 47 și art.48 ale  Legii cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat  (nr. 419-XVI din 22.12.2006);
-          Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor (nr. 209 din 24.12.2015).
     În temeiul art. 43 (1) b) al Legii privind administrația publică locală (nr.436–XVI din 28.12.2006) cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Raional Soroca: 
DECIDE : 
1. Se aprobă  bugetul raional Soroca pe anul 2017 la  venituri  în sumă de 171676,8 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 168276,8 mii lei, cu excedent în sumă de 3400,0 mii lei.
2. Se aprobă:
2.1 Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanţare ale bugetului raional, prezentată în anexa nr.1;
2.2 Plafonul datoriei bugetului raional și ale garanțiilor acordate  de către Consiliul Raional, la finele anului va constitui 88867,0 mii lei;
2.3 Componența veniturilor bugetului raional, prezentată în anexa nr.2;
2.4 Resursele și cheltuielile bugetului raional conform clasificației funcționale și pe programe, prezentată în anexa nr.3;
2.5 Transferurile de la bugetul raional către bugetele locale de nivelul I, conform anexei nr.4;
2.6 Fondul de rezervă a bugetului raional în sumă de  300,0 mii lei şi Regulamentul privind  constituirea fondului  de  rezervă  al  bugetului  raional şi  utilizarea mijloacelor  acestuia conform  anexei nr.5;
2.7 Componenta raională în sumă de 13618,7 mii lei și repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională, prezentată în anexa nr.6;
2.8 Fondul pentru educație incluzivă 2% din transferurile categoriale, în sumă de 1952,1 mii lei și repartizarea fondului pentru educație incluzivă, prezentată în anexa nr.7;
2.9 Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituţiile publice finanţate din bugetul raional, conform anexei nr.8;
2.10 Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate din bugetul raional pentru anul 2017, conform anexei nr.9;    
3. Datoriile creditoare, înregistrate la 01 ianuarie 2017 ale instituţiilor finanţate din bugetul   raional, se vor efectua din alocaţiile bugetare aprobate pentru anul 2017.
 4. Achiziţionarea  de  mărfuri, lucrări  şi  servicii se  va  efectua numai  în limita  alocaţiilor  repartizate  instituţiilor  respective, reduse  cu  suma  datoriilor  acestora  existente  la  31 decembrie 2016.
5. Se stabileşte finanţarea  în mod prioritar  a cheltuielilor de retribuire a muncii, contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat  şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patron (prioritar instituţiilor din învăţămîntul public), complexul termoenergetic (energia electrică, gaze, combustibil, apa), alimentarea.
6. Autoritățile/instituțiile bugetare vor asigura:
6.1 Dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu introducerea acestora în sistemul informațional de management financiar;
6.2 Legalitatea utilizării alocațiilor bugetare și respectarea limitelor aprobate;
6.3 Utilizarea conform destinației a transferurilor cu destinație specială, alocate de la bugetul de stat;
6.4 Contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform Legii privind achiziții publice;
6.5 Raportarea în termenii stabiliți a performanțelor realizate, conform competenței.
7. Dna Lora Lisnic, șeful Direcției finanțe, va analiza sistematic executarea bugetului raional și va înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar-bugetare și menținerea echilibrului bugetar.
8. Se autorizează:
Dl Muntean Ghenadie, Președintele raionului, cu rolul de administrator de buget:
 8.1.1. Să modifice planurile de alocații între diferite nivele ale clasificației economice (K2) în cadrul aceleiași funcții (F1-F3) în cadrul unui subprogram, fără majorarea cheltuielilor de personal și fără modificarea cheltuielilor pentru investiții capitale și a transferurilor interbugetare;
 8.1.2. Să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziției, alocațiile repartizate prin decizia autorității reprezentative și deliberative din fondul de rezervă, precum și transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat la bugetul raional, repartizate prin alte acte normative, decît legea bugetului de stat.
Autoritățile bugetare (Org1 și Org1i):
8.2.1 Să modifice planurile de alocații între instituțiile subordonate între nivele K4, în cadrul aceleiași funcții (F1-F3) și aceluiași subprogram P1P2, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K2;
 8.2.2  Să modifice resursele colectate între instituțiile din cadrul aceleiași funcții (F1-F3), fără modificarea limitei aprobate.
Instituțiile bugetare să modifice planurile de alocații între K5-K6, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K4  al clasificației economice de către instituția superioară.
9. Anexele nr. 1-9 fac  parte integrantă din  prezenta decizie.
10. Prezenta  decizie  intră în  vigoare la 1 ianuarie 2017.
11. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă prin publicarea pe site-ul oficial al Consiliului raional www.soroca.org.md şi totodată se comunică prin transmiterea copiilor:
- Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;
- Președintelui Raionului Soroca;
- Direcţiei Finanțe a Consiliului Raional Soroca
 
Preşedinte al şedinţei                         Melnic Maxim
Contrasemnat                                    Zabrian Stela, Secretar al Consiliului Raional Soroca        
                                      
Nr. 11/31
din 13 decembrie 2016
Orașul Soroca                                                                                                                                             

Bugetul raional. anul 2017 (decizia si anexe)

word