1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Anunț !

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Miercuri, 08 Februarie 2017

Preşedintele Raionului Soroca anunţă concurs de ocupare a funcţiei publice vacante de specialist principal al Serviciului Relaţii Funciare şi Cadastru a Consiliului Raional Soroca.
Sarcinile de bază ale funcţiei:
- implementarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare;
- implementarea controlului asupra folosirii raţionale a terenurilor;
- implementarea procedurilor de ţinere a cadastrului funciar;
- implementarea procedurilor de ţinere a monitoringului funciar;
- implementarea procedurilor de promovare a Programului de Valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor.
Dosarele de participare la concurs. întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0- 230-2-20-26 şi pe e-mail drūta Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .
Bibliografia concursului:
- Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158 din 04.07.2008
- Legea cu privire la petiţionare nr.190 din 19.07.1994
- Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317 din 18.07.2003
- Legea privind codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008
- Legea privind declararea averii şi a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016
- Legea Codului Funciar nr.828 din 25.12.1991
- Legea cu privire la arenda în agricultură nr. 198 din 15.05.2003
- Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pământului* nr. 1308 din 25.07.1997
- Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringui funciar nr.1247 din 22.12.1992
- Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25.02.1998
- Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor nr.91 din 05.04.2007
- Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr.l21 din 04.05.2007;
- Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr.523 din 16.07.1999
- Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr.488 din 08.07.1999
- Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354 din 28.10.2004
- Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conţinutul documentaţiei cadastrului funciar general nr.24 din 11.01.1995
- Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere nr.l36 din 10.02.2009
- Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri nr.l 170 din 25.10.2016.
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail şi va conţine:
-  formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.l al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.l a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009)
copia buletinului de identitate
-   copiile diplomelor de studii, foii matricole şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională
copia carnetului de muncă
certificatul medical sau declaraţia pe propria răspundere cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere
Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor, în situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Condiţiile de participare la concurs:
- studii superioare de licenţă ]n domeniu cadastru, organizarea teritoriului, pedologie 1 ani experienţă profesională în domeniu
- abilităţi de utilizare a computerului MapINFO /LCAD /CadFuncV/ Tranceline/ GooglePlanet cunoaşterea limbii române, cunoașterea limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit
- cunoştinţe în elaborarea actelor normative
- posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare, lucru în echipă, flexibilitate în comunicare.
Data-limită de depunere a dosarelor este 28 februarie 2017.

Anunț !

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Joi, 19 Ianuarie 2017

      Rezultatele concursului de ocupare a funcției publice vacante de șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei a Consiliului Raional Soroca:
 

Nr.

d.o

Numele, Prenumele candidatului

Nota finală la concurs
1 Paunescu Svetlana 9,05
2 Onica Valentina 7,89
3 Mînăscurtă Marina 7,42
        Învingător al concursului de ocupare a funcției publice vacante de șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei a Consiliului Raional Soroca, cu 9,05 puncte acumulate este dna Paunescu Svetlana.
        La funcția de șef al Secției Economie a Consiliului Raional Soroca nu a fost desemnat învingătorul concursului, deoarece nici un candidat nu a acumulat numărul de puncte necesar pentru promovarea concursului.  
Comisia de concurs
0 (230) 2-20-26


Mai multe articole..


Pagina 4 din 22