1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Anunț cu privire la ocuparea funcției vacante

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Miercuri, 16 Decembrie 2015

Președintele Raionului Soroca anunţă concurs de ocuparea funcţiei publice vacantă de secretar al Consiliului Raional Soroca.
Sarcinile de bază ale funcției: organizarea și planificarea activității consiliului raional; dirijarea și monitorizarea procesului decizional al consiliului raional; acordarea asistenței metodologice consilierilor și comisiilor de specialitate ale consiliului raional; asigurarea legalității actelor normative.
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-2-20-26
Bibliografia concursului:
 • Constituţia Republicii Moldova
 • Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
 • Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008
 • Legea cu privire la petiţionare nr.190 din 19.07.1994
 • Legea privind finanţele publice locale nr.397 din 16.10.2003
 • Legea privind descentralizarea administrativă nr.345 din 28.12.2006
 • Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317 din 18.07.2003
 • Legea privind transparenţa în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008
 • Lege privind codul de conduită a funcționarului public nr.25-XVI din 22.02.2008
 • Lege cu privire la conflictul de interese nr.16 din15.02.2008
 • Legea pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și  funcționarea consiliilor locale și raionale nr.457-XV din 14.11.2003
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
 • formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentuluicu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009)
 • copia buletinului de identitate
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională
 • copia carnetului de muncă
 • certificatului medical sau declarația pe propria răspundere
 • cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere
Notă:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
  
 • Condiţiile de participare la concurs:
 • licenţiat al unei facultăţi de drept sau de administraţie publică
 • cunoaşterea legislației în domeniul administrației publice
 • cunoaşterea avansată a programelor Microsoft (Word, Excel)
 • cunoașterea limbilor română și rusă, posedarea unei limbii moderne constituie un avantaj
 • competențe în elaborarea actelor normative
 • experiență profesională în domeniul administrației publice constituie un avantaj
 • nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de lucru cu publicul        
Data-limită de depunere a documentelor este 11 ianuarie 2016, ora 16.00.

Anunț de ocupare a funcției vacante

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Luni, 29 Septembrie 2014

Preşedintele Raionului Soroca anunţă concurs la ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Serviciului Asistenţă Juridică din cadrul Aparatului Preşedintelui Raionului Soroca pe perioadă determinată.
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc până la data de 07 noiembrie 2014, ora 12.00 la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), pentru informaţii suplimentare privind desfăşurarea concursului - accesaţi saitul Consiliului Raional Soroca: www.soroca.org.md, telefon de contact 0-230-22026.
Bibliografia concursului:
 • Constituţia
 • Legea administraţiei publice locale
 • Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea cu privire la petiţionare
 • Legea finanţelor publice locale
 • Legislaţia conform domeniului de activitate
Persoanele interesate pot depune personal Dosarul de participare la concurs:
 • formularul de participare, specificat în anexa la Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201din 11 martie 2009 originalul şi copia buletinului de identitate
 • originalul şi copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare originalul şi copia carnetului de muncă originalul certificatului medical - originalul cazierului judiciar
Condiţiile de participare la concurs:
 • studii universitare în domeniul juridic, licenţiat în drept cunoașterea sistemului de domeniu, legislaţiei din domeniul juridic aptitudini de a gestiona şi planifica timpul de muncă nivel înalt de responsabilitate
 • flexibilitate în comunicare, posedarea liberă a limbilor română şi rusă posedarea limbii moderne(un avantaj)
 • abilităţi analitice de a analiza procesele sociale din domeniul dat,
 • abilităţi de a elabora acte normative
 • abilităţi de lucru în echipă
 • abilităţi de utilizare a computerului
 • experienţă profesională 1 aniPagina 22 din 24