1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Anunț !

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Marţi, 07 Martie 2017

img09204 1

Președintele Raionului Soroca anunţă concurs de ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior al serviciului Asistență Juridică din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca.
Sarcinile de bază ale funcției: reprezintă interesele Președintelui raionului și Consiliului Raional în instanța de judecată și în relațiile cu terțe persoane; asigură expertiza legalității contractelor, convențiilor și protocoalelor, proiectelor de acte administrative emise de consiliul raional și președintele raionului.
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-2-20-26 și e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza   .
Bibliografia concursului:
-          Constituţia Republicii Moldova
-          Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
-          Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008
-          Legea cu privire la petiţionare nr.190 din 19.07.1994
-          Legea privind descentralizarea administrativă nr.345 din 28.12.2006
-          Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317 din 18.07.2003
-          Lege privind codul de conduită a funcționarului public nr.25-XVI din 22.02.2008
-          Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016
-          Legea privind evaluarea integrităţii instituţionale nr.325 din 23.12.2013
-          Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei nr.90 din 25.04.2008;
-          Codul Muncii al Republicii Moldova
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
-          formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentuluicu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009)
-          copia buletinului de identitate
-          copiile diplomelor de studii si a foi matricole, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională
-          copia carnetului de muncă
-          certificatului medical sau declarația pe propria răspundere
-          cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere
Notă:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
  Condiţiile de participare la concurs:
-          studii superioare juridice, de licență sau echivalente;
-          cunoaşterea avansată a programelor Microsoft (Word, Excel)
-          cunoașterea limbilor română și rusă;
-          competențe în elaborarea proiectelor de acte normative
-          experiență profesională în domeniul de min. 6 luni
-          nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de lucru în echipă.        
Data-limită de depunere a dosarelor este 23 martie 2017.

Anunț !

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Luni, 06 Martie 2017

img09039 1

ANUNȚ !
Președintele Raionului Soroca anunţă concurs de ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al Serviciului Relații Funciare și Cadastru a Consiliului Raional Soroca.
Sarcinile de bază ale funcției:
- implementarea procesului de reglementare a regimului proprietății funciare;
- implementarea controlului asupra folosirii raționale a terenurilor;
- implementarea procedurilor de ținere a cadastrului funciar;
- implementarea procedurilor de ținere a monitoringului funciar;
- implementarea procedurilor de promovare a Programului de Valorificare a terenurilor noi și de sporire a fertilității solurilor.
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-2-20-26 și pe e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza    .
Bibliografia concursului:
-          Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
-          Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008
-          Legea cu privire la petiţionare nr.190 din 19.07.1994
-          Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317 din 18.07.2003
-          Legea privind codul de conduită a funcționarului public nr.25-XVI din 22.02.2008
-          Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016
-          Legea Codului Funciar nr.828 din 25.12.1991
-          Legea cu privire la arenda în agricultură nr.198 din 15.05.2003
-          Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului* nr.1308 din 25.07.1997
-          Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar nr.1247 din 22.12.1992
-          Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998
-          Legea privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor nr.91 din 05.04.2007
-          Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr.121 din 04.05.2007;
-          Legea cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale nr.523 din 16.07.1999
-          Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr.488 din 08.07.1999
-          Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354 din 28.10.2004
-          Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conținutul documentației cadastrului funciar general nr.24 din 11.01.1995
-          Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere nr.136 din 10.02.2009
-          Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri nr.1170 din 25.10.2016.
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
-          formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentuluicu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009)
-          copia buletinului de identitate
-          copiile diplomelor de studii, foii matricole şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională
-          copia carnetului de muncă
-          certificatul medical sau declarația pe propria răspundere
-          cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere
Notă:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
  Condiţiile de participare la concurs:
-          studii superioare de licență ]n domeniu cadastru, organizarea teritoriului, pedologie
-          1 ani experienţă profesională în domeniu
-          abilităţi de utilizare a computerului:MapINFO/LCAD/CadFuncV/Tranceline/Google Pleneta
-          cunoașterea limbii române, cunoa;terea limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit
-          cunoștințe în elaborarea actelor normative
-          posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare, lucru în echipă, flexibilitate în comunicare.        
Data-limită de depunere a dosarelor este 21 martie 2017.

 

                                                                                 

 Mai multe articole..


Pagina 3 din 22