1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Anunț !

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Miercuri, 04 Mai 2016

   Președintele Raionului Soroca anunţă concurs de ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior al serviciului Asistență Juridică din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca.
         Sarcinile de bază ale funcției: reprezintă interesele Consiliului Raional și Președintelui raionului în instanța de judecată și în relațiile cu terțe persoane; asigură expertiza legalității contractelor, convențiilor și protocoalelor, proiectelor de acte administrative emise de consiliul raional și președintele raionului.
     Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-2-20-26 și e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza    .
Bibliografia concursului:
-          Constituţia Republicii Moldova
-          Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
-          Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008
-          Legea cu privire la petiţionare nr.190 din 19.07.1994
-          Legea contenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000
-          Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317 din 18.07.2003
-          Legea privind transparenţa în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008
-          Lege privind codul de conduită a funcționarului public nr.25-XVI din 22.02.2008
-          Lege cu privire la conflictul de interese nr.16 din15.02.2008
-          Codul Civil al Republicii Moldova
-          Codul Muncii al Republicii Moldova
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
-          formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009)
-          copia buletinului de identitate
-          copiile diplomelor de studii, foii matricole şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională
-          copia carnetului de muncă
-          certificatului medical sau declarația pe propria răspundere
-          cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere
Notă:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
  Condiţiile de participare la concurs:
-          licenţiat al unei facultăţi de drept;
-          cunoaşterea avansată a programelor Microsoft (Word, Excel)
-          cunoașterea limbilor română și rusă, posedarea unei limbii moderne constituie un avantaj
-          competențe în elaborarea actelor normative
-          experiență profesională în domeniul de min. 6 luni
-          nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de lucru în echipă.        
Data-limită de depunere a dosarelor este 6 iulie 2016.

Anunț !

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Miercuri, 20 Aprilie 2016

În rezultatul examinării dosarelor candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție, Direcția Învățămînt Soroca anunță candidații admiși la  proba scrisă a concursului:
Funcția publică specialist, Serviciul juridic:  Odobescu Anna, Cojocaru Vladimir și Voleac Daniela.
   Proba scrisă va avea loc la data de 25 aprilie 2016, ora 11.00, bir. 216, Direcția Învățămînt Soroca.
Funcția publică auditor intern, Serviciul audit intern:  Mîțu Veaceslav și Nitrean Iurie
   Proba scrisă va avea loc la data de 25 aprilie 2016, ora 13.00, bir. 216, Direcția Învățămînt Soroca.
Funcția publică specialist superior, Secția politici educaționale și management :  Chiriliuc Daniela, Crețu Elena și Cuciuc  Natalia.
   Proba scrisă va avea loc la data de 25 aprilie 2016, ora 15.00, bir. 216, Direcția Învățămînt Soroca.


Mai multe articole..


Pagina 10 din 21