1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Cu privire la prelungirea termenului concursului de ocupare a funcției publice vacante de șef al Secției Economie

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Joi, 22 Decembrie 2016

disp se 12 16

Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Secției Economie a Consiliului Raional Soroca.
Sarcinile de bază ale funcției:conduce activitatea secției; este responsabil de: gestionarea sectorului social-economic în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; elaborarea strategiei de dezvoltare social-economică a raionului, elaborarea  planului anual de acțiuni a autorității publice, elaborarea proiectelor de acte normative ce țin de domeniul de activitate.
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-2-20-26 și e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza    .
Bibliografia concursului:
-          Constituţia Republicii Moldova
-          Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
-          Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008
-          Legea cu privire la petiţionare nr.190 din 19.07.1994
-          Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317 din 18.07.2003
-          Legea privind codul de conduită a funcționarului public nr.25-XVI din 22.02.2008
-          Legea cu privire la conflictul de interese nr.16 din15.02.2008
-          Legea privind achiziţiile publice (nr.131 din 03.07.2015)
-          Legea privind finanţele publice locale (nr.397 din 16.10.2003)
-          Legea privind protecţia consumatorilor (nr.105 din 13.03.2003)
-          Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (nr.523 din 16.07.1999).
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
-          formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentuluicu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009)
-          copia buletinului de identitate
-          copiile diplomelor de studii, foii matricole şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională
-          copia carnetului de muncă
-          certificatului medical sau declarația pe propria răspundere
-          cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere
Notă:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
  Condiţiile de participare la concurs:
-          studii superioare, specialitatea economie
-          2 ani experienţă profesională în domeniu
-          abilităţi de utilizare a computerului
-          cunoașterea limbii române
-          cunoștințe în elaborarea actelor normative
-          posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare, lucru în echipă, flexibilitate în comunicare.        
Data-limită de depunere a dosarelor este 26 decembrie 2016.

Anunț !

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Joi, 03 Noiembrie 2016

Comisia de concurs de ocupare a funcțiilor publice vacante anunță:
1. Proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei a Consiliului Raional Soroca va avea loc pe data de 16 noiembrie 2016, ora 11.00, în biroul Președintelui raionului Soroca.
2. Interviul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei a Consiliului Raional Soroca va avea loc pe data de 16 noiembrie 2016, ora 13.30, în biroul Președintelui raionului Soroca.
 
LISTA candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei a Consiliului Raional Soroca:
1. Mînăscurtă Marina;
2. Paunescu Svetlana;
3. Onica Valentina.
 
Comisia de concurs 0 (230) 2-20-26


Mai multe articole..


Pagina 8 din 24