1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Paşaportul raionului Soroca

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Marţi, 12 Noiembrie 2013

 (Actualizat 15.05.2015)
 

Raionul Soroca este situat în partea de nord-est a Republicii Moldova.

  Clima – rata  medie anuală a precipitaţiilor este de 490 mm., circa 2/3 din cantitatea anuală a precipitaţiilor cad în perioada aprilie-septembrie. Sînt frecvente îngheţurile tîrzii primăvara şi cele timpurii toamna.
    Solurile – diferite tipuri de cernoziom tipice levigate şi alcaline.Circa 10 % din suprafaţă este ocupată de soluri cenuşii de păduri.
    Zăcămintele naturale - granit, piatră brută, nisip, calcar cretacic.
    Suprafaţa totală a raionului Soroca constituie – 104,3 mii ha.
    Populaţia totală constituie – 100100  persoane,   inclusiv:
-          apţi de muncă –62636  persoane;
-          pensionari –18100  persoane;    
    Primării – 35;
    Oraşe – 1;
    Localităţi – 68;
    Numărul agenţilor economici  total– 22 661  unităţi.  inclusiv pe forme juridice:
-           Întreprinderi de stat  - 19
-          Întreprinderi individuale   - 1049
-          Gospodării țărănești - 20093
-          Societăți cu răspundere limitată  - 808
-          Cooperative de producție – 62
-          Întreprinderi municipale – 23
-          Instituții publice – 97
-          Asociații obștești – 217
      Agricultura:
Suprafaţa terenurilor agricole constituie  – 63,2 mii ha, inclusiv: terenuri arabile – 54,5 mii ha, plantaţii  multianuale (livezi, vii şi nucari) – 8,3 mii ha, păşuni – 0,4 mii ha.   Principalele culturi - cerealele (grîu, orz, porumb), culturi tehnice (floarea soarelui, soia, rapița, sfecla de zahăr), culturi legumecule (tomate, castraveți varză, porumb zaharat, mazăre verde), fructe,  nuci şi pomușoare. 
            Efectivul sectorului zootehnic în gospodăriile de toate tipurile de proprietate constituie: bovine – 8,3 mii capete, inclusiv: vaci - 5,9 mii capete, porci - 12,8 mii capete, ovine şi căprine­­­­ – 11,5 ; păsări – 190 mii capete, cabaline – 1,9 mii capete, iepuri – 7,9 mii capete, albine - 2,6 mii familii.
            În anul 2014 volumul producţiei agricole în preţuri comparabile a constituit 459 mln.lei şi a crescut faţă de anul 2013 cu 94,5 mln lei sau cu 25,9 %, inclusiv  producţia vegetală 378,9 mln.lei, care la fel a crescut cu 99,9 mln lei sau cu 35,8 % pe şi producţia animalieră a constituit 80,1 mln.lei, care s-a micşorat cu 5,5 mln sau 93 % faţă de anul precedent.
            În sectorul agrar al raionului activează  150 agenţi economici, peste  22,3 mii gospodării ţărăneşti individuale. La fel în raion activează şi prestează servicii 7 magazine agricole, 5 farmacii veterinare, 28 puncte de însămînţare a vitelor, 21 puncte de colectare a laptelui, 41 de mori şi 30 oloiniţe, s-au deschis 2 linii de uscare a fructelor (prune şi mere) de serviciile cărora se folosesc practic toţi agricultorii. 
Potenţialul industrial:             
              Indicele volumului producţiei industriale  în 2014  a constituit 1070125,0 mii lei (102,9 % în raport cu 2013) .
             Investiţiile în active materiale pe termin lung  din contul tuturor surselor de finanţare realizate în economia raionului în perioada de raport au fost însuşite în valoare de 220380,0 mii lei (în preţuri curente) sau 12,8%  mai mult în raport cu 2013.
             Volumul  mărfurilor transportate cu toate tipurile  de transport  ale întreprinderilor auto în ianuarie-decembrie 2014  a alcătuit 104,5 mii tone  sau cu  10,7 % mai puțin în raport cu perioada respectivă a anului precedent .
             Numărul pasagerilor transportaţi cu autobuzele şi microbuzele întreprinderilor de transport auto au constituit 1868,7 mii pasageri sau cu 683,4 mii pasageri (57,7 %)  mai mult  decât  în perioada respectivă a anului 2013.
           Câştigul  salarial mediu  din raion al unui salariat în 2014 a atins 3931,3 lei, cu 11,0 % mai mult faţă de luna decembrie 2013. În sfera bugetară salariul mediu a constituit 3577,3 lei , fiind în creştere cu 9,4 % faţă de perioada similară a anului trecut .
         Indicele preţurilor de consum (IPC)  în 2014 pe Republica Moldova a constituit 105,1% .
Sistemul de educatie :   În teritorul raionului Soroca activează 47  instituții de învățămînt, inclusiv: 6  licee, 4 şcoli primare – grădinițe, 37 gimnazii; Colegiul Tehnic Agricol, Colegiul de Artă ”Nicolai Bodgros”, Colegiul Pedagogic „M.Eminescu”, Colegiul” Prometeu – EPT”, Școala Profesională din or. Soroca, Școala auczialiară internat  dins.Vîsoca, Școala profesională din Soroca a MoldCoop, instituții de învățămînt extrașcolar - școla sportivă orășenească, școala sportivă raională și centrul de creație a copiilor ”Speranța”.
      Institutiile medicale:
IMSP Spitalul raional Soroca“A.Prisacari” este un sistem integru al structurii de asistenţă medicală în raion, activează în cadrul Asigurărilor Obligatorii de Asistenţă Medicală  şi îşi desfăşoară activitate de antreprenoriat de prestare a serviciilor medicale ca persoană juridică. IMSP Spitalul raional Soroca“A.Prisacari” îşi desfăşoară activitatea sa necomercială  pe principiul autofinanţării de non-profit, în conformitate cu legislaţia în vigoare. IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari” oferă serviciile medicale la un număr de 100,12 mii  populaţie cu o  rază de deservire de până la 50 km. În cadrul IMSP  Spitalul raional Soroca ”A. Prisacari”   activează circa 565 de angajaţi.  Volumul anual de servicii medicale  spitaliceşti prestate este la circa 11000 persoane (caz tratat) şi servicii consultative de ambulator  135153 vizite. Asigurarea cu paturi a populaţiei raionului Soroca este 3,0 la 10000 populaţie (300 de paturi) . 
Asistenţa Medicală Primară reprezentată prin  13 Centre de Sănătate (1 în oraş şi 12 în sate), care deservesc 56 localităţi cu 26 Oficii ale Medicului de Familie, 19 Oficii de Sănătate , unde activează  53 medici;
             Serviciul de Asistenţă Medicală Urgență;
Agenţia Teritorială Soroca a Companiei Națională în Medicină.
     Reţeaua instituţiilor de cultură  este constituită din:
56 case şi cămine culturale în care activează 85 de specialişti, 58 biblioteci publice din care 51 în sate şi 7 în oraş, în ele fiind angajaţi 80 de bibliotecari, 6 şcoli de artă  plastică şi muzică cu 57 profesori şi 575 elevi, 2 muzee, activează 91 colective artistice, inclusiv 27 formaţii 1 studiou muzical, şi 4 centre de meşteşuguri populare care deţin titlul onorific - « model ».În raion  îşi desfăşoară activitatea - 270 meşteri populari, 15 meşteri  populari sunt Membri ai Uniunii Meşterilor Populari din Moldova,   numărul total de monumente – 437, inclusiv: 6 de sculptură, 192 de importanţă naţională, 245 de importanţă locală, istorice – 71, de artă – 35, arheologie – 168, arhitectură – 148. Avem2 mănăstiri: ,,Adormirea Maicii Domnului ” din s. Cosăuţi, Mănăstirea  din s.Rudi,  Biserici – 64 și o Catedrală.
    Sport În raion activează 2 școli sportive cu 700 sportivi și 5 asociații obștești de profil sportiv: fotbal, baschet, șah, dame și volei. Anual se desfășoară 35 de competiții raionale, 15 competiții republicane și una internațională la care participă 7000 de amatori a sportului.
   Consiliul Raional este autoritatea reprezenativă a populaţiei raionuilui. El se compune din consilieri, aleşi în condiţiile  Codului electoral.
   Preşedintele raionului reprezintă raionul în raporturile cu Guvernul, cu alte autorităţi publice centrale, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, precum şi în instanţa judecătorească.
  Preşedintele raionului asigură executarea deciziilor Consiliului raional, respectarea Constituţiei, constată încălcările legislaţiei în vigoare comise de persoane juridice în teritoriul administrat şi la măsuri pentru înlăturarea sau curmarea acestora.
Preşedintele raionului Soroca
  Ghenadie Muntean
Telefon: (230) 2-26-50
E-mail:prs@ mtc-sr.md
Web:www.soroca.org.md