1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Anunț !

PDFImprimareEmail

Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocuparea funcţiei vacante de director al IP Tabăra de odihnă pentru copii ”La Dumbravă”.
Sarcinile de bază ale funcției: gestionează activitătea curentă a instituției; reprezintă interesele instituției în raport cu alte persoane, este ordonator principal de credite, asigură administrarea legală și eficientă a patrimoniului și mijloacelor financiare ale instituției.
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederelor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/ întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-2-20-26,    e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .
Bibliografia concursului:
-          Constituţia Republicii Moldova
-          Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
-          Legea cu privire la petiţionare nr.190 din 19.07.1994
-          Legea privind drepturile copilului nr.338 din 15.12.1994
-          Legea privind finanţele publice locale nr.397 din 16.10.2003
-          Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016
-          Legea privind evaluarea integrităţii instituționale nr.325 din 23.11.2013
-          Hotărărea Guvernului Cu privire la implementarea Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale (nr.767 din 19.09.2014)
-          Hotărîrea Guvernului Сu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, nr. 334 din 23.04.2009
-          Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014
-          Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003
-          Statutul IP Tabără de odihnă pentru copii ”La Dumbravă” (Deciziei CR Soroca nr.9/4 din 03.07.2008).
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
-          formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 la Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016)
-          copia buletinului de identitate
-          copii ale actelor de studii superioare de licenţă sau echivalente
-          copia carnetului de muncă
-          certificatului medical sau declarația pe propria răspundere
-          cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere
-          declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe durata activităţii la locurile de muncă precedente, nu a încălcat prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituționale
-          proiectul de management al instituției
Notă:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării primei probe a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
  1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
  2. cunoaște limba română și rusă, cunoașterea unei limbii moderne constituie un avantaj;
  3. la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
  4. are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
  6. nu are antecedente penale nestinse, nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
  7. nu și-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare și pe durata activităţii la locurile de muncă precedente nu a încălcat prevederile art.7 alin. (2) al Legii privind evaluarea integrităţii instituționalenr.325 din 23.12.2013.
  8. are studiile superioare absolvite în domeniul pedagogie, juridic, economie sau administrație publică și a activat în domeniul respectiv cel puțin 3 ani;
  9. nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă, calităţi manageriale şi morale;
  10. cunoașterea calculatorului
Data-limită de depunere a documentelor este 29 mai 2017.