1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Anunț !

PDFImprimareEmail

img09039 1

ANUNȚ !
Președintele Raionului Soroca anunţă concurs de ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al Serviciului Relații Funciare și Cadastru a Consiliului Raional Soroca.
Sarcinile de bază ale funcției:
- implementarea procesului de reglementare a regimului proprietății funciare;
- implementarea controlului asupra folosirii raționale a terenurilor;
- implementarea procedurilor de ținere a cadastrului funciar;
- implementarea procedurilor de ținere a monitoringului funciar;
- implementarea procedurilor de promovare a Programului de Valorificare a terenurilor noi și de sporire a fertilității solurilor.
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-2-20-26 și pe e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza    .
Bibliografia concursului:
-          Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
-          Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008
-          Legea cu privire la petiţionare nr.190 din 19.07.1994
-          Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317 din 18.07.2003
-          Legea privind codul de conduită a funcționarului public nr.25-XVI din 22.02.2008
-          Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016
-          Legea Codului Funciar nr.828 din 25.12.1991
-          Legea cu privire la arenda în agricultură nr.198 din 15.05.2003
-          Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului* nr.1308 din 25.07.1997
-          Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar nr.1247 din 22.12.1992
-          Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998
-          Legea privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor nr.91 din 05.04.2007
-          Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr.121 din 04.05.2007;
-          Legea cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale nr.523 din 16.07.1999
-          Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr.488 din 08.07.1999
-          Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354 din 28.10.2004
-          Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conținutul documentației cadastrului funciar general nr.24 din 11.01.1995
-          Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere nr.136 din 10.02.2009
-          Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri nr.1170 din 25.10.2016.
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
-          formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentuluicu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009)
-          copia buletinului de identitate
-          copiile diplomelor de studii, foii matricole şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională
-          copia carnetului de muncă
-          certificatul medical sau declarația pe propria răspundere
-          cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere
Notă:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
  Condiţiile de participare la concurs:
-          studii superioare de licență ]n domeniu cadastru, organizarea teritoriului, pedologie
-          1 ani experienţă profesională în domeniu
-          abilităţi de utilizare a computerului:MapINFO/LCAD/CadFuncV/Tranceline/Google Pleneta
-          cunoașterea limbii române, cunoa;terea limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit
-          cunoștințe în elaborarea actelor normative
-          posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare, lucru în echipă, flexibilitate în comunicare.        
Data-limită de depunere a dosarelor este 21 martie 2017.