1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

ATENŢIE! CONCURS!

PDFImprimareEmail

Secţia Culturăşi Turism Soroca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director în Şcoala de muzică, s. Vădeni, r-nul Soroca
La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncăîn activitatea didactică de cel puţin trei ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vîrsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale.
Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţămînt complementar depun personal sau prin reprezentant (la Secţia Culturăşi Turism Soroca), prin poştă sau e-mail, în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte:
 1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
 4. copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic;
 5. copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional, lista publicaţiilor didactice şi ştiinţifice;
 6. copia carnetului de muncă autentificat;
 7. curriculum vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament;
 8. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
 9. cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
 10. proiectul planului de dezvoltare a instituţiei pentru 5 ani;
 11. lista actelor depuse, cu paginile numerotate, în 2 exemplare.
Actele vor fi depuse la Secţia Culturăşi Turism Soroca, str. Independenţei 74, pînă la 12 octombrie 2016.
Telefon de contact: 23336, 30066.
Bibliografia concursului
 • Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994

Acte legislative generale

 • Legea privind accesul la informaţie, nr.982 - XIV din 11.05.2000 Monitorul Oficial al Republicii
 • Moldova nr. 88-90/664
 • Legea cu privire la petiţionare Nr. 190 din 19.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 6­8 art. Nr : 23
 • Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003, Monitorul Oficial Nr. 159-162 art Nr : 648
Acte legislative şi normative în domeniul învăţămîntului
 • Codul Educaţiei nr. 152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634 din 24 .10.2014,
 • Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”
 • ( HG nr.944 din 14.11.2014)
 • Strategia de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020(HGQ97/2013).
 • Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar, primar, special, complementar, secundar şi mediu de specialitate (ord. ME nr. 336 din 03.05.2013),
 • Legea culturii, nr. 413- XIV din 27 mai 1999
 • Strategia de dezvoltare a Culturii - 2020 (Hotărîrea Guvernului nr. 271 din 9 aprilie 2014)