1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Anunț !

   Se informează conducătorii instituţiilor publice că poartă răspundere pentru asigurarea bunei guvernări prin implementarea adecvată a sistemului de management financiar şi control întru asigurarea atingerii obiectivelor prin: (i) eficacitate şi eficienţă a operaţiunilor, (ii) conformitate cu cadrul normativ şi cu reglementările interne, (iii) siguranţă şi optimizare a activelor şi a pasivelor şi (iv) siguranţă şi integritate a informaţiei.
Sistemul de management financiar şi control se organizează prin:
a)stabilirea obiectivelor, indicatorilor de performanţă şi elaborarea planurilor anuale şi strategice;
b)managementul riscurilor asociate atingerii obiectivelor şi realizării performanţelor planificate;
c)planificarea, administrarea şi raportarea privind realizarea obiectivelor şi performanţelor în raport cu resursele;
d)managementul eficient al resurselor umane şi asigurarea competenţelor necesare îndeplinirii sarcinilor;
e)elaborarea şi aprobarea structurii organizaţionale corespunzătoare atingerii obiectivelor şi realizării performanţelor;
f)delegarea responsabilităţilor ce ţin de luarea deciziilor, control şi implementare;
g)documentarea şi descrierea proceselor operaţionale de bază, operaţiunilor şi procedurilor de lucru;
h)asigurarea eticii, integrităţii şi transparenţei în cadrul entităţii publice;
i)divizarea obligaţiilor şi responsabilităţilor;
j)întreprinderea măsurilor adecvate de prevenire, depistare şi corectare a neregularităţilor, fraudelor şi de recuperare a pagubelor produse de acestea;
k)proceduri anticorupţie.
       Conducătorul instituţiei publice va implementa sistemul de management financiar şi control în conformitate cu Standardele naţionale de control intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.189 din 05.1 1.2015.
In acest context, Ministerul Finanţelor a elaborat şi publicat pe pagina web a ministerului, link-ul http://mf.gov.md/about/cfpi/Tehnici/management. un Manual de management financiar şi control - un ghid general de implementare a sistemului demanagement financiar şi control, ce cuprinde un set de instrucţiuni privind instituirea managementului riscurilor, identificarea şi descrierea proceselor, precum şi activităţile de control
       De asemenea, conducătorul instituţiei publice urmează să evalueze şi să raporteze funcţionalitatea sistemului de management financiar şi control, cît şi să întocmească Declaraţia privind buna guvernare, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.49 din 26.04.2012.
      Suplimentar, Vă informăm că conducătorii  instituţiilor publice sînt  responsabili  de implementarea prevederilor Legii privind controlul financiar public intern nr 229 din 23.09.2010 şi Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2014-2017, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1041 din 20.12.2013.