1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Anunț !

PDFImprimareEmail

IMSP „Centrul de Sănătate Soroca” cu sediul in or. Soroca  str.M. Eminescu 16, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei temporar vacante pe perioada concediului de îngrijire a copilului pînă  la 01 septembrie 2016 de  specialist resurse umane , pe 1,0 salariu.
  1. Condiții generale de participare: candidatul trebui sa îndeplinească condiţiile prevăzute Regulament privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătăţii ,Ordin Nr. 139,din 15.10.2015.,sa îndeplinească condiţiile stabilite din fișa postului.
       b) Condiții specifice:
- absolvent de învățământ universitar de lunga durata, cu diploma in profil juridic - minim 5 ani vechime in specialitatea studiilor Concursul consta in următoarele etape:
- selecţionarea dosarelor
- interviul se va susţine in data de  24.06.2016  ora  09. 00  ia sediul IMSP CS Soroca,str.M. Eminescu 16
Conform prevederilor art III,aii. 18 ai Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății, Ordinul Nr. 139 din 15.10.2015 M.S la concurs candidații  vor prezenta următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
d) copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sa iu după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
e) cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
g)curriculum vitae;
h)copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
i)2 referinţe de la locurile anterioare de lucru optional
Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoțite de documentele originala care se certifica pentru conformitate de către secretarul comisiei sau in copii legalizate
 Dosarele de in scriere se pot depune până la data de 20.06.2016 ora  09:00.
La secretarul comisiei de concurs din cadrul IMSP CS Soroca,
Calendarul Concursului
            24.06.2016        ora 9.00           interviu
            28.06.2016        ora 9.00              afişarea rezultatelor
            28.06.2016        ora 9.00           depunerea contestaţiilor
            29.06.2016        ora 9.00           rezultatele finale