1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Anunț !

PDFImprimareEmail

IMSP ”Centrul de Sănătate Soroca” cu sediul in Or. Soroca str. M. Eminescu 16,organizează concurs in vederea ocupării funcţiei vacante pe perioada nedeterminata de : asistenta medicala de familie șef  pe 1,0 salariu.
a)Condiții generale de participare: candidatul trebui sa îndeplinească  condiţiile prevăzute Regulamentul privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății , Ordin Nr.139,din 15.10.2015,,sa îndeplinească condiţiile stabilite din fisa postului.
b)Condiții specifice:
-absolvent de învățămînt  mediu de specialitate
- minim 10 ani vechime in specialitatea studiilor in ocrotirii sănătății ca asistenta medicala de famine Concursul consta in următoarele etape:
- selecţionarea dosarelor
- interviul se va susţine in data de _24_06.2016_ora 9 .00 la sediul IMSP CS Soroca,str.M. Eminescu         Conform prevederilor art III. ali. 18 al Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătăți,Ordinul Nr. 139 din 15.10.2015 M.S la concurs candidaţii vor prezenta următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs;
  1. copia actului de identitate;
  2. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri:
  3. copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în munca şi, după caz, în specialitate;
  4. cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-î facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  5. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  6. curriculum vitae;
  7. copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
  8. 2 referinţe de ia locurile anterioare de lucru
Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoțite de documentele originala care se certifica pentru conformitate de către secretarul comisiei sau in copii legalizate
Dosarele de in scriere se pot depune până  la data de            20.06.2016 ora  9.00
La secretarul comisiei de concurs din cadrul IMSP CS Soroca.
Calendarul Concursului
            24.06.2016      ora _9.30                   interviu
            28.06.2016      ora      9.00                   afișarea rezultatelor
            28,06.2016      ora „9.00                    depunerea contestaţiilor
            29.06.2016      ora „9.00                    rezultatele finale