1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Anunț !

PDFImprimareEmail

       Președintele Raionului Soroca anunţă concurs de ocuparea funcţiei publice vacante de specialist al secției Construcții, Gospodărie Comunală, Drumuri.
        Sarcinile de bază ale funcției:monitorizarea acţiunilor ce ţin de întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale, monitorizarea şi coordonarea proceselor de construcţie și reparaţie curentă a obiectelor de menire social-culturală finanţate/cofinanțate de Consiliul Raional.
      Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-2-20-26 și e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza    .
Bibliografia concursului:
-          Constituţia Republicii Moldova
-          Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
-          Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008
-          Legea cu privire la petiţionare nr.190 din 19.07.1994
-          Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317 din 18.07.2003
-          Legea privind transparenţa în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008
-          Lege privind codul de conduită a funcționarului public nr.25-XVI din 22.02.2008
-          Lege cu privire la conflictul de interese nr.16 din15.02.2008
-          Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996
-          Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție 163 din 09.07.2010
-          Hotărârea Guvernului cu privire la asigurarea calității construcțiilor nr.361 din 25.06.1996
-          Hotărârea Guvernului cu privire la investițiile capitale nr.1029 din 19.12.2013
-          Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor aferente nr.285 din 17.05.1996
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
-          formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentuluicu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009)
-          copia buletinului de identitate
-          copiile diplomelor de studii, foii matricole şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională
-          copia carnetului de muncă
-          certificatului medical sau declarația pe propria răspundere
-          cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere
Notă:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
  Condiţiile de participare la concurs:
-          licenţiat al unei facultăţi de construcție;
-          cunoaşterea avansată a programelor Microsoft (Word, Excel, Internet Explorer), AutoCad, WinСмета.
-          cunoașterea limbilor română și rusă, posedarea unei limbii moderne constituie un avantaj
-          cunoștințe în elaborarea proiectelor, devizelor de cheltuieli, caietelor de sarcină
-          nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de lucru în echipă.        
Data-limită de depunere a dosarelor este 19 aprilie 2016