1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Anunț !

PDFImprimareEmail

Secţia Cultură şi Turism Soroca anunţă prelungirea termenului de depunere a actelor pentruocuparea funcţiei de director ai următoarelor instituţii de învăţămînt complementar cu 14 zile calendaristice din momentul apariţiei avizului pe pagina web a Consiliului Raional Soroca (http://www.soroca.org.md) după cum urmează:
 • Şcoala de Arte  „E. Coca”, or. Soroca
 • Şcoala de muzică, s. Căinarii Vechi, r-nul Soroca
 • Şcoala de muzică „Ion Madonici”, s. Cosăuţi, r-nul Soroca
 • Şcoala de muzică, s. Vădeni, r-nul Soroca
 • Şcoala de muzică, s. Vărăncău, r-nul Soroca
La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin trei ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vîrsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale.
Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţămînt complementar depun personal sau prin reprezentant (la Secţia Cultură şi Turism Soroca), prin poștă sau e-mail, în termen de 14 de zile calendaristice din momentul apariţiei avizului pe pagina web a Consiliului Raional Soroca (http://www.soroca.org.md), dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte:
 1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
 4. copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic;
 1. copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale  
     demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator
     național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice;
 1. copia carnetului de muncă autentificat;
 2. curriculum vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament;
 3. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere
     medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției;
 1. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 2. proiectul planului de dezvoltare a instituției pentru 5 ani;
 3. lista actelor depuse, cu paginile numerotate, în 2 exemplare.
  Actele vor fi depuse la Secţia Cultură şi Turism Soroca, str. Independenţei 74, pînă  
 la 12 aprilie 2016.    
  Telefon de contact: 23336, 30066.  
 Bibliografia concursului
 •  Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994
I. Acte legislative generale
 • Legea privind accesul la informaţie, nr.982 – XIV din 11.05.2000 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664
 • Legea cu privire la petiționare Nr. 190 din  19.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 6-8   Nr : 23
 • Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003, Monitorul Oficial Nr. 159-162 art Nr : 648
 II. Acte legislative şi normative în domeniul învățămîntului
 • Codul Educației nr. 152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634 din 24 .10.2014,
 • Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația-2020”
( HG nr.944 din 14.11.2014)
 • Strategia de dezvoltare a învățămîntului vocațional/tehnicpe anii 2013-2020(HGO97/2013),
 • Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățămîntul preșcolar, primar, special, complementar, secundar și mediu de specialitate (ord. ME nr. 336 din 03.05.2013),
  • Legea culturii, nr. 413- XIV din 27 mai 1999
   • Strategia de dezvoltare a Culturii – 2020 (Hotărîrea Guvernului nr. 271  din 9 aprilie 2014)