1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Anunț !

PDFImprimareEmail

      Președintele Raionului Soroca anunţă concurs de ocuparea funcţiei publice vacante de specialist al secției Organizarea și Coordonarea Activității Administrative din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca.
      Sarcinile de bază ale funcției: realizarea competențelor în domeniul serviciului civil (de alternativă); elaborarea proiectelor de acte administrative ale consiliul raional și președintelui raionului ce țin de domeniul său de competență.
     Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-2-20-26 și e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza    .
Bibliografia concursului:
 • Constituţia Republicii Moldova
 • Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
 • Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008
 • Legea cu privire la petiţionare nr.190 din 19.07.1994
 • Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317 din 18.07.2003
 • Legea privind transparenţa în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008
 • Lege privind codul de conduită a funcționarului public nr.25-XVI din 22.02.2008
 • Lege cu privire la conflictul de interese nr.16 din15.02.2008
 • Legea cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) pr.156 din 06.07.2007
 • Regulamentul privind modul de organizare şi executare a serviciului civil de către cetăţenii Republicii Moldova (HG nr.865 din 15.07.2008).
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
 • formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentuluicu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009)
 • copia buletinului de identitate
 • copiile diplomelor de studii, foii matricole şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională
 • copia carnetului de muncă
 • certificatului medical sau declarația pe propria răspundere
 • cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere
Notă:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
  Condiţiile de participare la concurs:
 • licenţiat al unei facultăţi de drept sau administrație publică
 • cunoașterea limbilor română și rusă, posedarea unei limbii moderne constituie un avantaj
 • cunoștințe în elaborarea actelor normative
 • abilități de lucru la calculator
 • nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de lucru în echipă.        
Data-limită de depunere a dosarelor este 15 aprilie 2016.