1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Anunț cu privire la ocuparea funcției vacante

Președintele Raionului Soroca anunţă concurs de ocuparea funcţiei publice vacantă de secretar al Consiliului Raional Soroca.
Sarcinile de bază ale funcției: organizarea și planificarea activității consiliului raional; dirijarea și monitorizarea procesului decizional al consiliului raional; acordarea asistenței metodologice consilierilor și comisiilor de specialitate ale consiliului raional; asigurarea legalității actelor normative.
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-2-20-26
Bibliografia concursului:
- Constituţia Republicii Moldova
- Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
- Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008
- Legea cu privire la petiţionare nr.190 din 19.07.1994
- Legea privind finanţele publice locale nr.397 din 16.10.2003
- Legea privind descentralizarea administrativă nr.345 din 28.12.2006
Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317 din 18.07.2003
- Legea privind transparenţa în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008
- Lege privind codul de conduită a funcționarului public nr.25-XVI din 22.02.2008
- Lege cu privire la conflictul de interese nr.16 din15.02.2008
- Legea pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și  funcționarea consiliilor locale și raionale nr.457-XV din 14.11.2003
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
-  formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentuluicu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009)
- copia buletinului de identitate
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională
- copia carnetului de muncă
- certificatului medical sau declarația pe propria răspundere
- cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere
Notă:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
  
Condiţiile de participare la concurs:
-licenţiat al unei facultăţi de drept sau de administraţie publică
-cunoaşterea legislației în domeniul administrației publice
-cunoaşterea avansată a programelor Microsoft (Word, Excel)
-cunoașterea limbilor română și rusă, posedarea unei limbii moderne constituie un avantaj
-competențe în elaborarea actelor normative
-experiență profesională în domeniul administrației publice constituie un avantaj
-nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de lucru cu publicul        
Data-limită de depunere a documentelor este 11 ianuarie 2015, ora 16.00.