1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Francezii ne oferă lecții

       Recent în sala de protocol a Consiliului raional Soroca a avut loc un seminar regional ce ţine de Consolidarea Capacităţilor în Dezvol­tarea Regională în Re­publica Moldova. Este un proiect de Twinning, finanţat de Uniunea Eu­ropeană.
Obiectivele seminarului au fost de a aduce la cunoş­tinţă participanţilor evaluarea aplicării planificării spaţiale în Republica Moldova, care a fost preventiv analiza­tă în cadrul Proiectului de Twinning, a prezenta şi îm­părtăşi participanţilor provo­cările planificării spaţiale la nivel de ţară, regiune, raion, municipiu şi comună, a pre­zenta condiţiile unei planifi­cări spaţiale reuşite în RM, a prezenta şi împărtăşi ideea necesităţii coerenţei abordărilor de la nivelul naţional la cel municipal. Prezentarea a fost realizată în baza unei scheme propuse de către ex­perţii Twinning, care prevede anume noţiunea de planifica­re teritorială la nivel naţional şi regional, dar şi extinderea acesteia în ceea ce priveşte urbanismul şi dreptul funciar pentru raioane, oraşe şi mu­nicipii. Apropo, Twinning este un instrument de cooperare între Administraţia Publică dintr-o Ţară Beneficiară sau Partener şi instituţia echiva­lentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene şi are drept scop modernizarea instituţiei într-o Ţară Beneficiară atît prin instruire, reorganiza­re, cît şi elaborarea legilor şi regulamentelor modelate după cerinţele impuse de către UE. Au fost delegaţi pentru a înfăptui o serie de misiuni dna Anna Azam Pradeilles, Consilier Rezident de Twinning, Lionel Rimoux, expert Twinning, Patrick Noddings, lider de Proiect Twinnind, originari din Franţa şi alţii, care au şi susţinut se- minarul regional la Soroca.DSC_0439
      Boris Ivasi, vicepreşe­dintele raionului Soroca, în cuvîntul său de deschidere şi-a exprimat oaspeţilor din Franţa mulţumirea că avem posibilitatea de a însuşi lu­cruri noi şi utile şi în ceea ce priveşte planificarea teritoria­lă, şi dreptul funciar şi altele, or Franţa, după cum ştim, este o ţară fondatoare a UE şi sigur, are foarte multe de a împărtăşi din experienţa sa.
Dna Azam-Pradeilles şi Patrick Noddings au fă­cut o prezentare a evaluării proiectului, menţionînd că dumnealor nu au venit numai de a spune, dar şi a asculta pentru ca împreună să găsim o soluţie. În principiu, pro­iectul Twinning este unul de înfrăţire, îngemănare a unor ţări, doar că una dintre ele joacă rol de mentor, profesor. Dumnealor au menţionat că seminare analogice au avut loc la Orhei, Cahul, adică în centru şi sudul republicii noastre, şi tot pentru a face o evaluare cît mai sigură şi completă în ceea ce priveşte planificarea teritorială şi dez­voltarea regională. Dumnea­lor au recunoscut că în acest plan în ţara noastră au înce­put reforme de descentralizare, dar starea de lucruri trebuie ameliorată, sigur, nu fără ajutor din afara ţării, cu experienţă.DSC_0450
       Dl Sergiu Munteanu, Li­der de Proiect, în discursul său a ţinut să accentueze că în Moldova trebuie implementat un sistem integrat de planificare care să integre­ze atît nevoile de planificare urbană şi teritorială cît şi obiectivele de dezvoltare re­gională, aşa încît să se evite paralelismul şi suprapunerile actelor legislative, or, planu­rile de amenajare teritorială determină politicile statului.
Seminarul a fost unul foarte util şi interesant care a inclus şi două ateliere de lucru: „Planificarea teritorială şi nivelul naţional şi regional: aşteptările la nivel local” şi „Urbanismul la nivel de ra­ioane, municipii şi comune”, dar şi un schimb de opinii dintre participanţi, de bine ce au luat parte nu numai reprezentanţi ai direcţiilor şi secţiilor cointeresate ale Consiliului raional Soroca, dar şi a raioanelor Floreşti, Drochia, municipiului Bălţi. Fiecare dintre participanţi şi-au luat partea sa de învăţă­minte şi cunoştinţe în cauză, rămînînd mult satisfăcuţi de cele auzite.
      Proiectul Twinning a fost înfiinţat în 1997 pentru a aju­ta ţările care au drept scop să intre în componenţa UE să treacă mai uşor unele ba­riere, dar şi să se adapteze la condiţiile impuse de către Uniunea Europeană.