1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

POLEMICILE CER REZOLVARE

     Instituţiile de învăţămînt din raionul Soroca, de altfel, ca şi din toată republica, trec în prezent printr- o perioadă severă de tranziţie. Au venit să discute despre pro­blemele ce persistă în sistemul educaţional preuniversitar în raio­nul nostru viceministrul Educaţiei Tatiana Potîng, însoţită de co­lega sa Daniela Cotoviţchi, responsabilă pe raionul Soroca.
Vice-ministrul a avut două întrevederi cu sorocenii: una cu reprezentanţii Consiliului raional Soroca, dar şi a Direcţiei învăţămînt, alta - cu managerii tuturor instituţiilor preuniversitare, dar şi educaţionale din raion în incinta liceului „C. Stere”.
În cadrul ambelor între­vederi, d-na Potîng a ascul­tat relatarea d-lui Vladimir Nicuţă - vicepreşedinte al raionului, dar şi a d-lui Ghenadie Donos - şeful Direcţi­ei Învăţămînt Soroca, vizavi de situaţia din domeniul învăţămîntului la noi în raion caracterizată drept una spe­cifică. Dumneaei a remarcat că, în consecinţă, toate spe­cificele scoase în evidenţă: problemele cu aprovizio­narea şcolilor cu produse alimentare, optimizarea instituţiilor preuniversitare, utilizarea mecanismelor vechi de management şi multe altele sunt de fapt majore pentru sistemul de învăţămînt din întreaga re­publică, căci peste tot există localităţi mici, şcoliţe, an­treprenorii nu-s cointeresaţi să-şi livreze marfa la distan­ţe mari etc.DSC_0432_copy
     Da, trecem ape tulburi, avem multe a le învăţa, dar, odată învăţate, valorificate, implementate, toate aces­tea cu certitudine ne vor scoate la un mal. a accen­tuat dumneaei. Or, reieşind din specificul raionului, re­zolvarea problemelor să fie una echidistantă, distinctă. Cert e una: impactul modi­ficărilor ce se poate efectua în învăţămînt, trebuie să fie unul cît mai puţin dureros şi cît mai eficient. Principa­lul e să nu fie limitat acce­sul elevilor la şcoli, să le fie oferite alternative elevilor, profesorilor, să nu fie nimeni lăsat de izbelişte. În cadrul discuţiilor cu funcţionarii direcţiei învăţămînt au fost atinse politica de salarizare, oportunităţile cadrului didac­tic, necesitatea arzîndă a aprobării Codului Educaţiei, care se tot amînă etc. Apro­po, noul proiect al Codului Educaţiei a slujit drept motiv al discordiei şi în cadrul întîlnirii cu managerii şcolari şi educaţionali. La propunerea d-nei vice-ministru au fost ferate mai multe obiecţii în adresa ministerului de profil, dar şi propuneri. S-a făcut auzit reproşul d-i Tăbîrţă, precum că Ministerul nu ţine cont de vocea profesorilor din teritoriu şi a propus cre­area unei asociaţii a peda­gogilor, fapt care a fost dez­minţit destul de argumentat de către vice-ministru, care a declarat că anume de ace­ea şi se organizează astfel de deplasări în teritoriu, la care se şi depistează pro­blemele, divergenţele şi dis­crepantele. Toate cele au­zite se generalizează, care apoi se prezintă la Cance­laria Guvernului, se adoptă la nivel de republică şi slu­jesc temei, bază de fond a unui document-tip, general pentru toate instituţiile de învăţămînt şi mari, şi mici din toată republica, cum ar fi să zicem, Codul Educaţional. Absolut toate propunerile din partea profesorilor au menirea să se regăsească în Codul Muncii, alta e că propuneri sunt puţine. Ace­laşi lucru a fost reiterat şi în cazul problemelor abordate de către Vasile Baş, direc­torul LT „C. Stere” vizavi de Regulamentul de atestare al profesorilor. Constantin Nesterenco, directorul Co­legiului agrotehnic Soroca şi-a manifestat dezacordul cu faptul că la fiecare 5 ani trebuie susţinute masterate noi, la care Tatiana Potîng a remarcat că, de exemplu, în România în genere, fără masterat profesorilor nu li se permite să activeze în şcoală.Un subiect dureros, co­mun pentru toţi managerii instituţiilor preuniversitare, a ocupat o bună bucată din timpul alocat discuţiilor - comportamentul elevilor, adică purtarea nesatisfăcă­toare, de exemplu, al copii­lor cu părinţii plecaţi la mun­ci peste hotare şi lăsaţi în supraveghere, să zicem, su­rorilor, buneilor, vecinilor. La fel, d-na vice-ministru a ne­gat versiunea vociferată din partea managerilor soroceni că în acest caz răspunderea pentru comportamentul ne­adecvat al elevilor îl poartă şcoala. Nu. Există Legea cu privire la familie, unde e sti­pulat că răspunderea revine părinţilor. Alta e că astfel de lege nu poate fi aplicată faţă de un număr atît de colosal de cetăţeni, care pleacă... Dar trebuie să avem o abor­dare constructivă şi consec­ventă, a spus vice-ministrul.
    Au mai fost discutate probleme cu privire la man­datele de manager şcolar, atestarea cadrelor didacti­ce, legate de cazuri cînd se abandonează studiile etc.
Întîlnirea sorocenilor cu vice-ministrul Educaţiei Ta­tiana Potîng face parte din cadrul zilelor de audienţă a membrilor Guvernului şi a conducătorilor autorităţilor administrative centrale în teritoriu.