1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ACORD DE COLABORARE ŞI ÎNFRĂŢIRE ÎNTRE BUZĂU ŞI SOROCA

         Între Consiliul Raional Soroca şi Consiliul Jude­ţean Buzău s-au stabi­lit relaţii de prietenie şi colaborare în urma unui acord semnat de ambele părţi chiar de Ziua Naţi­onală a României - 1 de­cembrie curent.IMG_9698_-_
Preşedintele raionului, Victor Său, de comun acord cu preşedintele Consi­liului Judeţean Buzău, Marian Cristinel Bîgiu au încheiat înţelegere de colaborare şi înfrăţire, având ca fundament tradiţiile de prietenie şi cola­borare între România şi Repu­blica Moldova întru a deschide noi posibilităţi pentru raportu­rile de colaborare în domenii­le de interes comun la nivelul Judeţului Buzău şi Raionului Soroca, urmărind în principal ca obiect stabilirea oportuni­tăţilor reciproce în: domeniul economic, domeniul social-cultural şi de conservare a tradi­ţiilor, domeniul administraţiei publice locale, domeniul pro­tecţiei mediului înconjurător, domeniul integrării europene şi a absorbţiei fondurilor cu fi­nanţare europeană, domeniul parteneriatului public-privat şi alte domenii de interes comun.
Acordul încheiat recent este o continuitate a relaţiilor stabilite încă din 1993 între cele două părţi. În urma cooperării dintre Consiliile Judeţene Soroca şi Buzău a fost deschisă şi biblioteca de carte română „Basarabia” în ora­şul Soroca. În 1999 părţile au semnat un protocol de colabo­rare.

IMG_9611

      Prezenta înţelegere des­chide noi orizonturi atât pentru partea română cât şi pentru cea moldavă: schim­bările din viaţa economică şi socială a comunităţilor şi vor analiza modele de succes de colaborare la nivel local în di­recţia creşterii prosperităţii şi a luptei împotriva sărăciei prin dezvoltarea comerţului şi a in­vestiţiilor. Se va acorda un in­teres deosebit sprijinirii investi­ţiilor în tehnologia modernă de vârf şi proiectelor inovatoare în sectoarele economice la ni­vel local. Părţile se angajează, în conformitate cu atribuţiile pe care le au, să dezvolte coo­perarea bilaterală în domeniul social-cultural, între institutele de cultură şi cultele religioase de la nivel local. De aseme­nea, vor încuraja efectuarea schimburilor de experienţă în­tre elevii şi cadrele didactice din unităţile de învăţământ din cele doua comunităţi.