1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Dispoziția Nr.277 din 03 decembrie 2012


Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului raional
In   temeiul art. 45 (3) din    Legea privind administraţia    publică locală (nr. 436 din 28.12.2006),
DISPUN:
 1. Se convoacă Consiliul Raional Soroca în şedinţă extraordinară pe data de 18 decembrie 2012, ora 10:00, în sala de şedinţe a sediului consiliului raional pe adresa oraşul Soroca, strada Ştefan Cel Mare, 5.
2. Lista proiectelor  de decizii (de bază) propuse spre examinare se anexează.
3. Se obligă şefii de direcţii, secţii şi servicii ale Consiliului Raional şi ale Aparatului Preşedintelui Raionului să asigure:
 
3.1 elaborarea dosarelor de justificare a proiectelor de decizii conform indicaţiilor preşedintelui raionului în termen de pînă la  04 decembrie 2012;
3.2 punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectelor de decizii şi a materialelor aferente acestora nu mai tîrziu de 05 decembrie 2012;
3.3 organizarea consultărilor publice a proiectelor de decizii şi  prezentarea proceselor verbale şi a sintezelor recomandărilor prezentate cu publicarea anunţului pe pagina oficială a consiliului raional nu mai tîrziu de  10 decembrie  2012;
3.4 examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii în termen de pînă la 14 decembrie 2012.
4. Vicepreşedinţii raionului, dnii Vladimir Nicuţa şi Boris Ivasi, vor coordona proiectele deciziilor şi notele informative elaborate de direcţii, secţii şi servicii conform competenţelor sale.
5. Secretarul consiliului raional, dl Ion Spataru va transmite proiectele deciziilor spre avizare Serviciului Juridic şi altor subdiviziuni pentru elaborarea rapoartelor compartimentelor de specialitate după caz în termen pînă la  05 decembrie 2012.
6. Serviciul Relaţii Publice, dna Stela Zabrian, va asigura:
6.1 plasarea pe pagina oficială a consiliului raional anunţurile privind organizarea dezbaterilor publice şi proiectele deciziilor propuse spre examinare.
6.2  informarea consilierilor raionali despre data şi locul convocării şedinţelor comisiilor de specialitate și ședinței consiliului conform punctului 1 prezentei dispoziţii în termen de pînă la data 06 decembrie 2012.
6.3  invitarea la şedinţa Consiliului Raional şefii de secţii, direcţii, servicii şi instituţii ale Consiliului Raional, reprezentantul Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, preşedintele asociaţiei primarilor, reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale, reprezentanţii presei.
6.4 difuzarea Imnului de Stat al Republicii Moldova şi Imnului Raionului la deschiderea şedinţei consiliului.
 
 
Vladimir Nicuţa,
vicepreşedinte al Raionului Soroca
 
Nr.   277
din  03 decembrie 2012
Or. Soroca

Anexa la Dispoziţia Preşedintelui Raionului Soroca nr. 277 din 03 decembrie 2012

word