1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

anunț

A N U N Ț

Președintele Raionului Soroca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Instituției Publice Centrului multifuncțional de servicii sociale ”O șansă” din s.Soloneț, raionului Soroca.

Concursul pentru ocuparea funcției vacante are la bază principiile competiției deschise, transparenței, competenței și meritelor profesionale, precum și principiul egalității accesului la funcțiile de conducere pentru fiecare cetățean.

Dosarele de participare la concurs, se primesc pînă la data de 05 octombrie 2012, ora 16.00 la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-22026).

Concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al Instituției Publice Centrului multifuncțional de servicii sociale ”O șansă” se va organiza și desfășura în temeiul pct.3.13 al Statutului IP Centrului multifuncțional de servicii sociale ”O șansă”.

 

Bibliografia concursului:

-          Constituţia Republicii Moldova

-          Legea administraţiei publice locale

-          Legea cu privire la petiţionare

-          Legea finanţelor publice locale

-          Legislaţia în domeniul social

 

Persoanele interesate vor depune personal  Dosarul de participare la concurs, care va cuprinde:

-          formularul de participare, conform anexei la prezentul anunț;

-          originalul și copia buletinului de identitate;

-          originalul și copia diplomelor de studii, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

-          originalul și copia carnetului de muncă;

-          originalul certificatului medical;

-          originalul cazierului judiciar.

Condiţiile de participare la concurs:

-          studii universitare în domeniul juridic, economic, asistenței sociale sau pedagogic

-          conoaşterea legislaţiei din domeniu

-          aptitudini de administrare

-          aptitudini de gestionare a personalului și lucru în colectiv

-          aptitudini de a gestiona şi planifica timpul de muncă

-          nivel înalt de responsabilitate

-          flexibilitate în luarea deciziilor, posedarea liberă a limbilor română şi rusă

-          posedarea limbii moderne (un avantaj)

-          abilităţi de a elabora acte normative

-          abilități de operare pe calculator

-          experiență profesională 3 ani .

 

 

 

Anexă

Formular 

de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante

 

Autoritatea publică _________________________________________________

 

Funcţia solicitată _________________________________________

I. Date generale

Nume  

Prenume  

Data naşterii 

Domiciliu 

Cetăţenia

(inclusiv a altor state) 

Telefon  

serv. 

domic.

mobil 

E-mail 

Adresa poştală

II. Educaţie: studii de bază, studii postuniversitare/universitare:

Nr.

crt. 

Perioada  

Instituţia, localizarea,  facultatea  

Specialitatea obţinută. 

Diplomă/certificat 

Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani: 

Nr.

crt. 

Perioada  

Instituţia,  adresa 

Denumirea cursului 

Diplomă/certificat 

Titluri ştiinţifice  

Lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii etc. III. Experienţa de muncă

Vechimea totală  în muncă

Vechimea în domeniul aferent funcţiei solicitate

Experienţa de muncă aferentă funcţiei solicitate (începînd cu cea recentă)

Perioada 

Organizaţia, adresa. Postul deţinut 

Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

IV. Calităţi profesionale (autoevaluare)

Calităţi 

Nivel de dezvoltare şi manifestare 

înalt 

mediu 

V. Calităţi personale (autoevaluare)

Calităţi  

Nivel de dezvoltare şi manifestare 

înalt 

mediu 

VI. Nivel de cunoaştere a limbilor

Denumirea limbii 

Calificativ de cunoaştere 

cunoştinţe de bază

bine

foarte bine

VII. Abilităţi de operare pe calculator

Programe 

Nivel de utilizare 

VIII. Relaţii de rudenie

Relaţii de rudenie cu funcţionarii autorităţilor publice organizatoare a concursului 

IX. Recomandări

Nr. 

Nume, prenume 

Organizaţia, postul deţinut 

Tel., e-mail 

1.

2.

3.

Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sînt veridice. Accept dreptul autorităţii publice de a verifica datele din formular şi din documentele prezentate.

Data completării formularului 

Semnătura