1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Spre Vădeni - Pe Drum Nou

         Preşedintele raionu­lui Victor Său a între­prins o vizită de lucru în comuna Vădeni. E semnificativ faptul că de la satul Pîrliţa spre Dumbrăveni s-a parcurs pe o porţiune de drum nou asfaltat, despre care localnicii doar au putut visa. Actualmen­te lucrările, executate de două companii spe­cializate sunt în plină desfăşurare.P1480951
Şeful de şantier de la SA „Magistrala-Nistru” Ghenadie Biţa, căruia i s-a încredinţat un sector de drum cu o lungime de 4,5 kilometri a raportat că aici sunt antre­nate 16 unităţi de mecanis­me speciale şi 15 camioane. Acum se execută un mare volum de transportare a pie­trişului, aşezare şi presarea lui cu un strat de circa 40 de centimetri. Alte trei brigăzi de constructori muncesc la asfal­tarea drumului, la amenaja­rea trotuarelor şi a podurilor.
O porţiune de drum între satele Dumbrăveni şi Vădeni e construită de SRL „Nou- Const” din Chişinău, condusă de Marin Sîrbu. Conform contractului sectorul cu o lungime de 1,6 kilometri urmează să fie dat în exploatare în termen de jumătate de an, dar con­structorii l-au asigurat pe Vic­tor Său, că se vor isprăvi cu acest angajament pînă la sfîrşitul lui septembrie, adică cu 2 luni mai devreme. Aici vor fi valorificaţi 8 milioane 351 de mii de lei, oferiţi prin interme­diul Agenţiei de Dezvoltare Teritorială Bălţi. De menţio­nat, că în acest an ADR are la dispoziţie circa 50 milioane de lei, dintre care aproape 10 milioane, graţie eforturilor administraţiei raionului, au fost repartizaţi pentru acest traseu. P1480966
      Preşedintele raionului a apreciat calitatea lucrărilor executate de ambele firme, ce garantează exploatarea lor pe un termen de două de­cenii. Sunt aplicate tehnologii tradiţionale, dar ele se res­pectă strict, partea carosabilă atinge grosimea stratului de pietriş şi asfalt de 60 de cen­timetri.
În discuţie cu sătenii Vic­tor Său a dezminţit zvonul precum că acest drum va ser­vi drept unul de ocolire pentru maşinile de mare tonaj în pe­rioada construirii magistralei Sărăteni-Şolcani, ce va de­mara în septembrie. Localni­cii s-au arătat impresionaţi de tempoul şi calitatea lucrărilor, solicitîndu-i primarului de Vădeni Leonid Buga să mobilize­ze comunitatea la menţinerea durabilităţii lui, să iniţieze de­cizii ale consiliului local de a interzice circulaţia tractoare­lor cu şinele pe drumul nou şi de a organiza zile sanitare în ambele sate. Aceste doleanţe ale localnicilor au fost saluta­te şi susţinute de preşedintele raionului, care a mai accentu­at că de cînd Moldova a de­venit stat independent la noi în raion pentru prima dată se construieşte un aşa drum im­portant, cu o valoare totală a proiectului de 74 milioane de lei. În acest an la obiect vor fi valorificate circa jumătate din această sumă.
          Preşedintele Victor Său, împreună cu şe­ful direcţiei agricole Serghei Slutu, s-au întîlnit cu membrii detaşamentului de recoltare a cerealelor din SRL „Agro- select-Vădeni”. Combinele adunau roada de pe ultimele hectare. Directorul gospodă­riei Haralambie Sochircă a informat, că deşi anul e sece­tos - de la 1 ianuarie pînă în prezent pe teritoriul gospodă­riei au căzut doar 86 milimetri de precipitaţii - roada e bună. Pîine este pentru toţi cotaşii, iar circa 1000 tone grîu semincer de calitate superioa­ră va fi pus la dispoziţia altor gospodării din republică. Haralambie Sochircă, unul din cei mai experimentaţi agricul­tori din raion, e convins că ni­meni în ţară n-o să ducă lipsă de pîine. Acum nu trebuie să facem multă zâzanie, ci să ne pregătim către următoarele campanii agricole şi către se­mănatul de toamnă.P1480994
        La Vădeni Victor Său s-a întîlnit cu consilierii locali, funcţionarii primăriei, conducătorii instituţiilor din teritoriu. Primarul comunei Leonid Buga s-a arătat sa­tisfăcut de faptul, că condu­cerea raionului acordă aju­tor în susţinerea proiectelor iniţiate de săteni. Au fost alocaţi 150 de mii de lei de la Guvern pentru reparaţia grădiniţei, încă circa 900 de mii de lei, prin intermediul Fondului de investiţii soci­ale, la reparaţia clădirilor gimnaziului. Cei prezenţi i-au solicitat preşedintelui să contribuie la construirea unei fîntîni arteziene la Vădeni, la utilarea unei săli de calcu­latoare în şcoală şi la asigu­rarea cu căldură a centrului de sănătate, care, de altfel, poate fi calificat drept unul din contribuie la construirea unei fîntîni arteziene la Vădeni, la utilarea unei săli de calcu­latoare în şcoală şi la asigu­rarea cu căldură a centrului de sănătate, care, de altfel, poate fi calificat drept unul din cele mai bune în raion.
Preşedintele raionului a răspuns la întrebările celor prezenţi, a susţinut iniţiative­le locale de a ilumina străzile centrale ale satelor şi de a profila drumurile.
Victor Său a menţionat, că activismul comunităţilor din Vădeni şi Dumbrăveni e în ascendenţă şi acest fapt insuflă optimism şi încredere în realizarea noilor proiecte spre binele tuturor.P1490012