1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

LA NISTRU, LA MARGIOARA

          Pe 30 iunie şi 1 iulie la Soroca a avut loc Tîrgul Meş­terilor Populari „La Nistru, la Mărgioară” ed II, ce a inclus expoziţii ale meşterilor popu­lari din Botoşani - România, Buşa - Ucraina, Chişinău, Şoldăneşti, Orhei, Bălţi, Criuleni, Călăraşi, Rîşcani,’ Drochia, Criuleni, Soroca.
În cadrul ceremoniei de deschidere au luat cuvîntul preşedintele raionului Soroca dl Victor Său; primarul de So­roca d-na Elena Bodnarenco; profesorul, managerul Centru­lui Judeţean pentru Conserva­rea şi Promovarea Culturii Tra­diţionale Botoşani dl Ion Ilie; directorul adjunct la Centrul Naţional de Conservare şi Pro­movare a Patrimoniului Cultu­ral Imaterial dl Oleg Volontir; şeful Secţiei Cultură şi Turism Soroca dl’ Grigore Bucătaru şi alţii, care au menţionat impor­tanţa păstrării, promovării şi îmbogăţirii tezaurului culturii naţionale.

tirg

       Cîmpia Sorocii transmite cu sfinţenie din generaţie în generaţie farmecul meşte­şugurilor artistice, folclorului nistrean. Este semnificativă desfăşurarea Tîrgului Meş­terilor Populari „La Nistru, la Mărgioară” anume lîngă ceta­tea lui Ştefan cel Mare şi Sfînt.
Bogăţia patrimoniului cultural al raionului Soroca o constituie un număr impunător de meş­teri populari care practică.
La Tîrgul meşterilor popu­lari din Soroca şi-au prezentat lucrările Studioul de meşteşu­gărit „Sălcioara” - s. Rubleniţa, conducător Lidia Manea, Mihai Gaugaş din s. Rubleniţa, Gri- gore Voloşciug - toţi membri ai Uniunii Meşterilor’ Populari din Moldova. Şi-au demonstrat măiestria în prelucrarea artisti­că a pietrei Ion Lozan; cioplitul în lemn Mihail Bostan, membri ai Uniunii Meşterilor Populari din Moldova; prelucrarea pie­trei şi a lemnului Vasile Guţu. Au fost prezenţi cu lucrările sale studioul de meşteşuguri cu titlul model „Fantezie” din s. Vădeni, conducător Simi- on Lungu, membru al Uniunii Meşterilor Populari, meşter în confecţionarea costumelor naţionale; Ludmila Prepeli­ţă din s. Vasilcău, membru al Uniunii Meşterilor Populari, conducător al studioului de meşteşuguri cu titlul model; Manea Nina din s. Căinarii Vechi, ce practică ţesutul artis­tic. Bergău Lucia, or. Soroca, şi-a expus lucrări croşetate. Eugenia Melnic şi Valentina Chiriliuc, or. Soroca, la fel au prezentat lucrări croşetate şi goblen. Valentina Plop, Lumi­niţa Munteanu - toate din or. Soroca, şi-au prezentat lucrări la compartimentul broderie şi goblen. Olga Ranga, or. Soro- ca, practică origami şi goblen. Galina Fratea, pictor din oraşul Soroca, la fel şi-a expus lucră­rile.           Dar, evident, sorocenii nu au lăsat în umbră exponatele altor meşteri populari, deoare­ce toate fermecau privirile prin originalitate, culori, măiestrie artistică. Niculina Andronachedin Botoşani, România, a pre­zentat în cadrul Tîrgului măşti, prosoape, feţe de mese, cos­tume populare, dantele cro­şetate ş.a. Ne-a comunicat că face parte dintr-o familie nu­meroasă şi părinţii au învăţat-o   să croşeteze, să coase şi să ţese. Mai confecţionează ţesă­turi creative pentru căluşi, ţese rogojini din papură. Instruieşte cu plăcere tineri şi tinere, care au dorinţa de a păstra tradi­ţiile naţionale, a participat la expoziţii internaţionale cum ar fi: Strasburg, Londra, r-l Glodeni. Raluca Andronche, la fel din Botoşani, de asemenea a deprins în sînul familiei mînui- rea meşteşugurilor. Confecţio­nează măşti, ţesături creative pentru căluţi. A participat la diverse expoziţii şi concursuri atît naţionale ct şi internaţi­onale. Nizova Tatiana din s. Buşa, regiunea Viniţa, Ucraina a prezentat bibelouri, jucării. Natalia Berezovscaia şi Iulia Craveţ din s. Buşa regiunea Viniţa, Ucraina, la fel practică confecţionarea bibelourilor, ju­căriilor. Au participat la diver­se expoziţii atît în localitate cît şi alte regiuni ale Ucrainei.lozie
      A fost prezentă la Tîrg Co­munitatea meşterilor populari din Chişinău „Handemade Master”. Aceasta este o co­munitate creată special pentru meşterii de muncă manuală. Comunitatea uneşte peste 330 de îndrăgostiţi de frumos, meşteşugari, artizani, mul­ţi dintre care sunt membri ai Uniunii Meşterilor Populari. Au participat la expoziţii interna­ţionale, organizate în Rusia, Ucraina, Estonia, obţinînd pre­mii, diplome. Ei au prezentat jucării din lemn, pălării, flori din ceramică şi textile, ornamenta­ţie cu mărgele, broderie, trico­
taje, bijuterie.
     Au fost prezenţi la Tîrg so­ţii Vasile şi Angela Goncear din s. Hogineşti, raionul Călăraşi, ce se ocupă de confecţiona­rea articolelor din ceramică. Ei sunt membri ai Uniunii Meş­terilor Populari din Moldova, participă la toate expoziţiile, tîrgurile şi concursurile în ca­litate de meşteri populari şi reprezentanţi ai firmei „Euro-ceramica”. Instruiesc oameni, copii. Organizează săptămîni de creaţie, a prezentat şi în cadrul Tîrgului la Soroca „Mas­ter class la olărit”. A prezentat un „Master-class” şi dl Ion Lozan din s. Cosăuţi, care a de­monstrat cum dintr-o bucată de piatră se pot confecţiona obiecte de o rară frumuseţe.
Liliana Ştirbu, membru al Uniunii Meşterilor Populari din Moldova, practică împletitul din paie. Este originară din s. Mihăileni r-l Rîşcani. A partici­pat la numeroase expoziţii atît locale cît şi naţionale: Tezaur, Ziua Independenţei. A fost pre­zentă şi la ediţia anterioară a Tîrgului  Meşterilor Populari „La Nistru, la Mărgioară” la Soroca.vib
Nina Ţernă vine din or. Orhei. Practică împletitul din fibre vegetale, în special pănuşa de popuşoi. Ni s-a des­tăinuit că de mic copil creează cîte ceva - împleteşte, coase, iar prima lucrare din pănuşi a confecţionat-o matură fiind. Drept inspiraţie i-a servit o lu­crare din pănuşi confecţionată de cineva pe care a procurat-o special ca să se înveţe a face aşa ceva. De atunci nu se mai lasă de acest meşteşug. La Orhei şi casa, şi ograda sunt din belşug înfrumuseţate cu lucrări confecţionate de mîini- le ei: cocostîrci din penoplast,
păpuşi, flori din pănuşi, fîntînă artificială ş.a. Lucrează profe­soară de muncă în şcoală şi conduce un cerc în cadrul că­ruia îi învaţă pe copii să con­fecţioneze păpuşi.
       Pe parcursul desfăşurării Tîrgului Meşterilor Populari au delectat publicul cu cîntece şi dansuri formaţiile artistice din oraş, raion, printre care: an­samblul de dansuri populare „Nistrenii”, coreograf Nadejda Gorpin, or. Soroca; studioul muzical „Golden-Star”, con­ducător Ion Rotaru; forma­ţia folclorică „Busuioc” din s. Şolcani, conducător Cristina Ursachi; formaţia folclorică „Ţărăncuţa”, s. Vădeni, con­ducător Simion Lungu; stu­dioul muzical „Bravo-Star”, conducător Ludmila şi Valeriu Ceban.
Am savurat cu plăcere expoziţiile. Am stat de vorbă aproape cu fiecare participant, minunîndu-mă cît de variată este fantezia, dar şi iscusinţa omului. Cîtă măiestrie, răbda­re, nopţi nedormite trădează chiar la prima vedere portre­tele, peisajele, icoanele meş- teriţelor în goblen şi broderie Valentina Boţoroga, Valenti­na Plop, Luminiţa Munteanu, Olga Ranga - toate din So- roca. S-ar părea la prima ve­dere ceva obişnuit - mînuirea iscusită a acului, dar cel ac trage după sine în asociere cu firul de aţă osîrdie, nesomn, vise împlinite sau neîmplinite, talent. Şi toate astea se da­torează unor degete de femei simple, care pe lîngă toate acestea mai activează la un serviciu, sunt mame, bunice, gospodine...
    Dar cît suflet cuprind în sine costumele naţionale ale Studioului de meşteşugăritdin satul Vădeni în frunte cu Simeon Lungu. Membrele Stu­dioului şi ţese, şi coase, şi bro­dează, mînuind meşteşugul deprins de la strămoşi fără a se pricopsi cu mari bogăţii sau a cere recompense pe me­rit. Se mulţumesc cu puţinul      doar cu faptul de a bucura ochiul oamenilor. Doar că nu prea a avut cine să preţuiască acest lucru. Căci nu prea mulţi soroceni au vizitat expoziţiile. Probabil, mai importante sunt cumpărăturile la piaţă sau bronzatul pe malul Nistrului. Poate sorocenii nu ştiu că toa­te acţiunile ce se petrec pentru ei. Şi ar fi bine să fie de faţă la orice concert organizat în oraş, lansare de carte, la orice festival. Căci numai astfel îţi lărgeşti orizontul şi te îmbogă­ţeşti sufleteşte.
Grigore Bucătaru, şeful Secţiei Cultură şi Turism Soroca, a spus în acest context:
  Am rămas mulţumit şi îm­plinit de prezenţa numerică a genurilor de meşteşugărit, de oamenii care au pus umărul. Dar un singur lucru mă des­curajează - atitudinea sorocenilor faţă de lucruri ce ţin de viaţa spirituală.lozan
   Participanţii la tîrg au fost menţionaţi cu diplome ale Consiliului Raional Soroca şi a Secţiei Cultură şi Turism. Au fost înmînate 4 diplome ale Mi­nisterului Culturii: dlui Grigore Bucătaru, şeful Secţiei Cultură şi Turism, Semion Lungu din s. Vădeni, Lidia Manea din s. Ru­bleniţa şi Vasile Goncear din s. Hogineşti.
Tîrgul Meşterilor Populari s-a desfăşurat cu susţinerea Consiliului Raional Soroca şi Secţiei Cultură şi Turism.