1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

ANUNȚ !

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Marţi, 06 Iunie 2017

    Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocuparea funcţiei vacante de director al IP Tabăra de odihnă pentru copii ”La Dumbravă”.
Sarcinile de bază ale funcției: gestionează activitătea curentă a instituției; reprezintă interesele instituției în raport cu alte persoane, este ordonator principal de credite, asigură administrarea legală și eficientă a patrimoniului și mijloacelor financiare ale instituției.
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederelor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/ întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-2-20-26,    e-mail  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .
Bibliografia concursului:
-          Constituţia Republicii Moldova
-          Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
-          Legea cu privire la petiţionare nr.190 din 19.07.1994
-          Legea privind drepturile copilului nr.338 din 15.12.1994
-          Legea privind finanţele publice locale nr.397 din 16.10.2003
-          Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016
-          Legea privind evaluarea integrităţii instituționale nr.325 din 23.11.2013
-          Hotărărea Guvernului Cu privire la implementarea Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale (nr.767 din 19.09.2014)
-          Hotărîrea Guvernului Сu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, nr. 334 din 23.04.2009
-          Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014
-          Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003
-          Statutul IP Tabără de odihnă pentru copii ”La Dumbravă” (Deciziei CR Soroca nr.9/4 din 03.07.2008).
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
-          formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 la Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016)
-          copia buletinului de identitate
-          copii ale actelor de studii superioare de licenţă sau echivalente
-          copia carnetului de muncă
-          certificatului medical sau declarația pe propria răspundere
-          cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere
-          declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe durata activităţii la locurile de muncă precedente, nu a încălcat prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituționale
-          proiectul de management al instituției
Notă:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării primei probe a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. cunoaște limba română și rusă, cunoașterea unei limbii moderne constituie un avantaj;
 3. la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. nu are antecedente penale nestinse, nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 7. nu și-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare și pe durata activităţii la locurile de muncă precedente nu a încălcat prevederile art.7 alin. (2) al Legii privind evaluarea integrităţii instituționalenr.325 din 23.12.2013.
 8. are studiile superioare absolvite în domeniul pedagogie, juridic, economie sau administrație publică și a activat în domeniul respectiv cel puțin 3 ani;
 9. nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă, calităţi manageriale şi morale;
 10. cunoașterea calculatorului
Data-limită de depunere a documentelor este 19 iunie 2017. 

ANUNȚ !

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Vineri, 19 Mai 2017

    Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Secției Economie a Consiliului Raional Soroca.
    Sarcinile de bază ale funcției:conduce activitatea secției; este responsabil de: gestionarea sectorului social-economic în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică; elaborarea strategiei de dezvoltare social-economică a raionului, elaborarea  planului anual de acțiuni a autorității publice, elaborarea proiectelor de acte normative ce țin de domeniul de activitate.
     Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-2-20-26 și e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Bibliografia concursului:
-          Constituţia Republicii Moldova
-          Legea privind descentralizarea administrativă nr.435 din 28.12.2006
-          Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
-          Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008
-          Legea cu privire la petiţionare nr.190 din 19.07.1994
-          Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317 din 18.07.2003
-          Legea privind codul de conduită a funcționarului public nr.25-XVI din 22.02.2008
-          Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016
-          Legea privind achiziţiile publice (nr.131 din 03.07.2015)
-          Legea privind finanţele publice locale (nr.397 din 16.10.2003)
-          Legea privind protecţia consumatorilor (nr.105 din 13.03.2003)
-          Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (nr.523 din 16.07.1999)
-          Legea cu privire evaluarea integrității instituționale (nr.325 din 23.12.2013)
-          Hotărărea Guvernului Cu privire la implementarea Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale (nr.767 din 19.09.2014)
-          Legea cu privire la comerţul interior nr.231 din 23.09.2010.
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
-          formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentuluicu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009)
-          copia buletinului de identitate
-          copiile diplomelor de studii, foii matricole şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională
-          copia carnetului de muncă
-          certificatului medical sau declarația pe propria răspundere
-          cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere
Notă:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
  Condiţiile de participare la concurs:
-          studii superioare, specialitatea economie
-          2 ani experienţă profesională în domeniul dat
-          abilităţi de utilizare a computerului
-          cunoașterea limbii române
-          cunoașterea calculatorului
-          cunoștințe în elaborarea actelor normative
-          posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare, lucru în echipă, flexibilitate în comunicare.        
Data-limită de depunere a dosarelor este 12 iunie 2017.                                                                                 

Anunț !

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Vineri, 19 Mai 2017

Consiliul Raional Soroca anunţă concurs de ocuparea funcţiei vacante de director al IP Tabăra de odihnă pentru copii ”La Dumbravă”.
Sarcinile de bază ale funcției: gestionează activitătea curentă a instituției; reprezintă interesele instituției în raport cu alte persoane, este ordonator principal de credite, asigură administrarea legală și eficientă a patrimoniului și mijloacelor financiare ale instituției.
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform prevederelor Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/ întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016) se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str.Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511),  telefon 0-230-2-20-26,    e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .
Bibliografia concursului:
-          Constituţia Republicii Moldova
-          Legea privind administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006
-          Legea cu privire la petiţionare nr.190 din 19.07.1994
-          Legea privind drepturile copilului nr.338 din 15.12.1994
-          Legea privind finanţele publice locale nr.397 din 16.10.2003
-          Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016
-          Legea privind evaluarea integrităţii instituționale nr.325 din 23.11.2013
-          Hotărărea Guvernului Cu privire la implementarea Legii nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale (nr.767 din 19.09.2014)
-          Hotărîrea Guvernului Сu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, nr. 334 din 23.04.2009
-          Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014
-          Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003
-          Statutul IP Tabără de odihnă pentru copii ”La Dumbravă” (Deciziei CR Soroca nr.9/4 din 03.07.2008).
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
-          formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 la Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător al instituției publice/întreprinderii municipale fondate de consiliul raional (Decizia Consiliului Raional Soroca nr.10/10 din 16.08.2016)
-          copia buletinului de identitate
-          copii ale actelor de studii superioare de licenţă sau echivalente
-          copia carnetului de muncă
-          certificatului medical sau declarația pe propria răspundere
-          cazierului judiciar sau declarația pe propria răspundere
-          declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe durata activităţii la locurile de muncă precedente, nu a încălcat prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituționale
-          proiectul de management al instituției
Notă:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării primei probe a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. cunoaște limba română și rusă, cunoașterea unei limbii moderne constituie un avantaj;
 3. la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru muncă, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. nu are antecedente penale nestinse, nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 7. nu și-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare și pe durata activităţii la locurile de muncă precedente nu a încălcat prevederile art.7 alin. (2) al Legii privind evaluarea integrităţii instituționalenr.325 din 23.12.2013.
 8. are studiile superioare absolvite în domeniul pedagogie, juridic, economie sau administrație publică și a activat în domeniul respectiv cel puțin 3 ani;
 9. nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă, calităţi manageriale şi morale;
 10. cunoașterea calculatorului
Data-limită de depunere a documentelor este 29 mai 2017.           

Anunț

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Joi, 18 Mai 2017

Comisia de concurs de ocupare a funcților publice vacante anunță:

      În urma examinării dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției  Agricultură și Alimentație au fost admiși următorii candidați:

 • Purice Constantin
 • Aliona Andriuța

Proba scrisă a concursului se va desfășura la data de 29 mai 2017,  ora 1400, biroul Președintelui Raionului Soroca. Interviul concursul de ocupare a funcției publice vacante de șef al Direcției Agricultură și Alimentație  se va desfășura pe date de 29 mai 2017, ora 1500.

ANUNȚ !

PDFImprimareEmail

Scris de Secția Organizarea și Coordonarea Activității Administrative Miercuri, 19 Aprilie 2017

   Proba scrisă a concursului de ocupare a funcției publice vacante de șef al Secției Economie a Consiliului Raional Soroca va avea loc pe data de 21 aprilie 2017, ora 9.30, în biroul Președintelui raionului Soroca.
   Interviul concursului de ocupare a funcției publice vacante de șef al Secției Economie a Consiliului Raional Soroca va avea loc pe data de 21 aprilie 2017, ora 1300, în biroul Președintelui raionului Soroca.
Lista candidaților admiși la concurs:
1. Belous Clavdia
2. Volcinschi Inna.
Comisia de concurs
0 (230) 2-20-26Pagina 1 din 19