ANUNȚ
Președintele Raionului Soroca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Secției Economie în cadrul Aparatului  Președintelui  Raionului  Soroca.
Bibliografia concursului:
- Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003
- Legea privind administraţia publică locală  nr.436 din 28.12.2006
- Legea privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008 
- Legea  cu privire la actele normative nr.100  din 22.12.2017
- Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici nr.48 din 22.03.2012
- Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17.06.2016
- Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015
- Legea privind finanțele publice locale nr.397 din 16.10.2003
- Legea privind protecția consumatorilor nr.105 din 13.03.2003
- Legea cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoariale nr.523 din 16.07.1999
- Legea cu privire la comerțul interior  nr.231 din 23.09.2010
Dosarul de participare la concurs se depune personal sau prin poştă/e-mail și va conține:
- formularul de participare la concurs, specificat în anexa nr.1 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009);
- copia buletinului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau de specializare;
- copia carnetului de muncă;
- certificatul medical sau declarația pe propria răspundere;
- cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
- documente  care atestă prestarea voluntariatului- în cazul în care candidatul consideră necesar.
     Dosarele de participare  la concurs întocmite conform Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11.03.2009 se primesc la sediul Consiliului Raional Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.5, bir.511), telefon 0-230-2-20-26, sau la adresa de e-mail:carolina.1985@mail.ru. 
Condiţiile de participare la concurs: Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
 - deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 - posedă limba romînă şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
- are capacitate deplină de exerciţiu; 
- nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 - este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
  - are studii superioare în domeniul economiei;
  -  în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
    - nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
    -  nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
   -  nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.;
   -nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, abilităţi de comunicare și de lucru în echipă;
 - abilități de utilizare a computerului;
- 2 ani experiență profesională în serviciul public și în domeniul economiei ;
Data-limită de depunere a dosarelor este  12 octombrie  2018.